timeline_25621221_175109

แนวทางการจัดประชุมวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ‘’ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 นส.ขนิษฐา. ภักดี. นส.กัลยาณี ฉิมแก้ว นางอรพรรณ ภัคมนตรี และนส.วันวิสา เสถียรพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘’แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ‘’ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอทซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พศ.2561 และเข้าใจถึงแนวทาง วิธีการ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ในการจัดวางระบบ การประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ✍️การควบคุมภายในหมายถึง กระบวนการปฏิบัติงาน ที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ✍️การควบคุมภายใน มี 5 องค์ประกอบดังนี้ 1. Control enveronment สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย 5 หลักการ 2.Risk assessment การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 หลักการ 3.Control activities กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย 3 หลักการ 4.Information and Communication สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 หลักการ 5.Monitering activities กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย 2 หลักการ จากการเข้าร่วมประชุม และการทำกลุ่มฝึกปฏิบัติ workshop การเขียน ปค4 ปค 5 การจัดทำ flow chart การควบคุมภายใน ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น สามารถนำมาปรับเขียนให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานได้  
Read More

มาตรฐานงาน

              การพยาบาลผู้ป่วยติดเตียง   ดาวโหลด มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน   ดาวโหลด มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ   ดาวโหลด มาตรฐานโรค COPD  ดาวโหลด มาตรฐานการดูแลมารดาหลังคลอด   ดาวโหลด
Read More
risk

การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ

 บริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ Manage the Risk as Professional     ที่มา...นพ.สตางค์  ศุภผล   Satir - ภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg)             Satir อุปมาอุปไมยว่าคนเรานั้นก็เปรียบเสมือนภูเขาน้ำแข็ง เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคน ๆ หนึ่ง จะเป็นจริงตามที่คน ๆ นั้นรับรู้ ทั้งนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เขารับรู้อาจเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ ดังนั้น Iceberg ของ Satir จึงเป็นหนทางที่จะทำให้บุคคลสามารถเข้าใจพฤติกรรมและความรู้สึกของตนเองได้ดีขึ้น   Iceberg ของ Satir สามารถแบ่งตามลำดับชั้นได้ดังนี้ 1. พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระทำที่บุคคลแสดงออก โดยมีการปรับตัว (Coping Stances) เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่แสดงออกมา 2.ความรู้สึก (Feeling) คือ ความรู้สึกของบุคคลที่เกิดขึ้นต่อเหตุการณ์ เช่น สนุก มีความสุข เศร้า กลัว ความรู้สึกที่ผู้บำบัดให้ความสนใจมักเป็นความรู้สึกที่รุนแรง เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทั้งนี้ความรู้สึกที่พบได้บ่อยครั้งที่สุดก็คือ ความเจ็บปวด ความหวาดกลัว และ ความโกรธ 3. ความรู้สึกต่อความรู้สึก (Feeling and Feeling about Feelings) คือ ความรู้สึกที่เขา “มีต่อ” ความรู้สึกที่เกิดขึ้น เช่น รู้สึกผิดที่โกรธ 4. การรับรู้ (Perception) คือ สิ่งที่บุคคลรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้วนำไปแปรเป็นความคิดและความเชื่อ รวมไปถึงข้อสันนิษฐาน สิ่งที่เขารับรู้ว่าเป็นความจริงสำหรับเขา และ คุณค่าที่เขาประเมินต่อสิ่งที่เกิดขึ้น มนุษย์แต่ละคนมีการรับรู้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานและมุมมองของคน ๆ นั้น เหตุการณ์เดียวกัน คนสองคนอาจรับรู้ต่างกันก็ได้ เช่น ผู้หญิงสองคนถูกแฟนทิ้ง คนหนึ่งมองว่าตนเองไม่มีค่าแฟนเลยทิ้งไปทำให้เกิดความรู้สึกเจ็บปวด อีกคนหนึ่งมองว่าผู้ชายรสนิยมแย่ มองไม่เห็นค่าของตนที่มีเลยทิ้งไป ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ใส่ใจ 5. ความคาดหวัง (Expectations) คือ ความต้องการที่ตนมีทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น รวมไปถึงความคาดหวังของผู้อื่นที่มีต่อตนเอง ความคาดหวังนี้เป็นสิ่งที่พัฒนามาจากความปรารถนา (yearning) ที่ตนได้รับมาแบบไม่สมบูรณ์แบบในวัยเด็ก หากมนุษย์ได้รับสิ่งที่ตนคาดหวังเอาไว้ก็จะมีความสุข แต่หากสิ่งที่ตนได้รับไม่เป็นไปตามสิ่งที่ตนคาดหวังก็จะก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ 6.…
Read More
'