timeline_25630830_124555

ประชุมเครือข่ายไข้เลือดออกจังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมเครือข่ายผู้รับผิดชอบด้านการรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2563 อยู่ในอันอับที่ 3 ของภาคใต้ มีผู้ป่วย 734 ราย (ถึงวันที่ 25/8/63) มาตรการจัดการไข้เลือดออกแบ่งตามระยะการเกิดโรค >> ก่อนฤดูการระบาด ฤดูการระบาด หลังฤดูการระบาด การป้องกันโรคไข้เลือดออก การสอบสวนควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อยังยั้งการแพร่เชื้อ ด้วยมาตรการ 3-3-1 โรงพยาบาลทราบการวินิจฉัยต้องแจ้งให้ศูนย์ระบาดอำเภอและทีม SRRT ตำบลรับทราบภายใน 3 ชม. -ทีม SRRT ตำบลต้องลงสอบสวนโรค และควบคุมเบื้องต้นภายใน 3 ชม. หลังทราบว่าพบผู้ป่วย -ทีมพ่นเคมีต้องดำเนินการพ่นภายใน 1 วัน พร้อมกำจัดลูกน้ำยุงลาย DF,DHF >>เป็นโรคที่ป้องกันได้ เสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง ไม่มียารักษาเฉพาะโรค เพิ่งเริ่งมีวัคซีนใช้ อัตราป่วยมีแนวโน้มสูงขึ้นขณะที่อัตราตายลดลง เสี่ยงต่อการช็อก/เสียชีวิตถ้าวินิจฉัยช้าหรือได้รับการรักษาไม่เหมาะสม ผู้ดูแลเปลี่ยนบ่อยโดยเฉพาะแพทย์ จ.นครศรีธรรมราชมีอัตราป่วยสูงและยังมีผู้ป่วยเสียชีวิต อาการจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ หลักการดูแลรักษาโรคไข้เลือดออก >>การป้องการ การวินิจฉัย การดูแลรักษา การส่งต่อ การ Refer ผ่านระบบ Fast Tract ผู้ป่วยเด็กที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน (เด็กอ้วน PLT น้อยกว่า 100000 Refer รพ.มหาราชได้เลย เอกสารต้องแนบกับใบ Refer case ไข้เลือด) 1.แบบบันทึกผู้ป่วยไข้เลือดออก เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช 2.ใบสรุปการส่งต่อผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช 3.ใบการเพิ่มและลดสารน้ำในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกระยะวิกฤต Grade I,II เครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช
Read More
timeline_25630727_083002

การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ปี 63

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยในเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วาระการประชุม -นำเสนอผลการดำเนินงาน ปี 2560-2562 โดยผู้ประสานงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ระดับจังหวัด -ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) -แนวทางการบริหารจัดการกองทุนย่อยการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยคุณอาคม เดชประมวลหล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี -นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดย โรงพยาบาลท่าศาลา โรงพยาบาลปากพนัง โรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช -ระดมความคิดการพัฒนาดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง(Palliative Care) เครือข่าบบริการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่า สภาพการป่วยไข้เป็นระยะลุกลาม เรื้อรัง หรือเข้าสู้ระยะท้ายๆ ของโรค ซึ่งไม่มีวันรักษาให้หายได้ โดยมากจะมีชีวิตอยู่น้อยกว่า 1 ปี เงื่อนไข Palliative Care 1. PDX ต้องเป็นโรคเรื้อรัง ตามแนวทาง Palliative Care ของสมาคม 2. SDX ระบุ Z515 3. ลงทะเบียนวินิจฉัย เยี่ยมบ้านครั้งแรก 4. ไปบันทึกที่ F6 บันทึกกรณีการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย เลือกรายการ 3 End of Life Care และระบุวันที่เริ่มเยี่ยมบ้าน แล้วกดปุ่มเพิ่มรายการ 5. บันทึกหน้า F7 เลือกที่ปุ่มรายการอื่น ที่ยังไม่ได้จัดหมวด บันทึกการให้ยา ทำแผล ให้ออกซิเจน(ไม่จ่ายเพิ่ม) ถ้าเยี่ยมบ้านเฉยๆ ไม่ต้อง บันทึกในส่วนนี้ 6. ณ 1 เม.ย. ของทุกปี ควรลงทะเบียนใหม่…
Read More
timeline_25630718_143833

Root cause analysis (RCA) ปี 63

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนจากแผนกผู้ป่วยใน เข้าร่วมประชุม เรื่องการประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล: การทำ​Root cause analysis​( RCA)​ ณ​สำนักงานสาธารณสุข​จ.นคร​ศรี​ธรรมราช​ โดยมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง การทำ root cause analysis วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งนี้ เนื่องจากตามนโยบายการจัดระบบบริการ​สุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ​ ( service plan)​เพื่อโรงพยาบาลทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตราฐานHA และดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตราฐานอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถผ่านการรับรองมาตราฐาน​HA​ จึงได้มีการประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้​การทำ​Root​ cause​ analysis​ ขึ้น​ จากการประชุมในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดกับผู้ป่วย และป้องกันการเกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำได้
Read More
timeline_25630715_192211

ฟื้นฟู CPR ปี 63

วันที่ 14/7/63 กลุ่มงานผู้ป่วยในมีการประชุมพูดคุยแลกเปลี่ยนและสาธิตหลักการ CPR เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะบุคลากรในฝ่าย การ CPR 1. เมื่อเจอผู้ป่วยหมดสติ ประเมินโดยการปลุกเรียกและตบไหล่ทั้ง2 ข้าง ภายใน 10 วินาที 2. สังเกตการหายใจ 3. ดู pulse ถ้าไม่มี pulse คนที่เจอรีบ CPR พร้อมเรียกทีม 4. นำ เครื่อง difibrillator เพื่อติดดู lead EKG ว่าเป็นชนิดไหนถ้าเป็น PEA กับ Asystole จะไม่มีการช๊อคไฟฟ้าให้ CPR อย่างเดียว 5. เปิดเส้นให้ IV โดยเปิดเส้นใหญ่คือบริเวณข้อพับ 6. เตรียมยา เตรียม tube ประเมินการ CPR ทุก 2 นาที 7. ถ้าเป็น VF เริ่มช๊อคโดยพลังงาน 150-200 จูลตามแพทย์สั่ง 8. ถ้าเป็น VT มี pulse ไม่มีการช๊อค แต่ถ้าไม่มี pulse ช๊อคได้ 9. เมื่อช๊อคไป 2 ครั้งแล้วค่อยเริ่ม adrenaline 10. เมื่อช๊อคครั้งที่3 เปลี่ยนเป็น Amiodarone 11. adrenaline 1 amp dilute 10 cc ให้ซ้ำทุก 4 นาที 12. Amiodarone 150 mg dilute 20 cc 300 mg ก็ dilute 20 cc การกด CPR กดลึก 2-2.4 นิ้ว ประมาณ 5 cm และกดแล้วปล่อยให้เด้งห้ามหยุดกดเกิน10 วินาที ห้ามมี hyperventilate…
Read More
timeline_25630605_205518

ทบทวน Defrib ครั้งที่ 1

วันที่4-5มิถุนายน2563เวลา8.30น กลุ่มงานผู้ป่วยในได้มีการประชุมทีมพยาบาลทบทวนการใช้เครื่องDefibrillatorโดยมีวิทยากรผู้นำการทบทวน คือหัวหน้าแผนกผู้ป่วยใน มีการสรุปแบบสั้นๆกระชับเข้าใจง่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้บุคลากรในกลุ่มงานทราบว่าDefibrillationต่างจากCardioversionอย่างไร 2.วิธีการใช้งานของเครื่องDefibrillator 3.การพยาบาลและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 4.การบำรุงรักษาเครื่องมือ และต้องหมั่นทบทวนการใช้งานบ่อยๆ เพราะนานๆจึงจะมีcaseที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน โอกาสที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ลืมได้ เจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกผู้ป่วยในได้ผ่านการทบทวนการใช้เครื่องDefibrillatorครบทั้ง11คน มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น มีการทวนสอบประเมินพยาบาลทุกคนให้พูดอธิบายพร้อมสาธิตย้อนกลับ สมาชิกทุกคนสามารถทำได้
Read More
timeline_25630605_212414

การฝึกพนัักงานบริการเขียนสรุปงาน

วันที่3/6/63 หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยในได้มีการประชุม พนักงานบริการ ทั้งหมด4คน/ สอนเรื่องการฝึกทักษะการเขียนสรุปงานตามบทบาทหน้าทีที่ได้รับมอบหมาย แนวทางการเขียนสรุป 1 บทบาทหน้าที่งานที่ทำประจำ 2 วัตถุประสงค์ 3 วิธีการขั้นตอน 4 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน 5 แนวทางแก้ไข พนักงานบริการกลุ่มงานผู้ป่วยในมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นพยายามเขียนได้เขียนสรุปส่งมา4 เรื่อง 1 การดูแลรักษาความสะอาดกระจก 2 การดูแลเตียงผู้ป่วยให้สุขสบาย 3.การทำความสะอาดห้องน้ำ 4.การคัดแยกขยะ โดยมีพยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานผู้ป่วยในช่วยเรียบเรียงเนื้อหาสาระให้ อ่านแล้วมีความกระชับเข้าใจง่ายขึ้น
Read More
Volumatic-Spacer

พ่นยาปลอดภัยด้วย Spacer

เนื่องจากสถานการณ์ COVID- 19 กำลังระบาดอยู่ทั่วโลก สาเหตุเกิดมาจากโรคนี้มีการแพร่กระจายทางฝอยละอองจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยไอและจาม ทางโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 11จึงได้ปรับเปลี่ยนมาตรฐานการรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง จากเดิมจะพ่นยาแบบNebulizer เปลี่ยนมาเป็นยาพ่น MDI ต่อด้วย spacer เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค วันที่ 7-8 พ.ค.63 ทางแผนกผู้ป่วยในก็จะมีการประสานงานเภสัชกรเข้ามาสอนพ่นยาผู้ป่วยและญาติทั้งขณะที่กำลังนอนรักษาอยู่ที่ โรงพยาบาลและประเมินผลก่อนกลับบ้าน ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง รวมไปถึงเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลมีความเข้มแข็งทำงานเป็นทีม  
Read More
DSC00207

ออกกำลังกายสร้างสุขกับแผนกผู้ป่วยใน

วันที่8/5/63 กลุ่มงานผู้ป่วยใน ได้มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในฝ่ายทุกคนได้มีการออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง ยังคงมีการ monitorกิจกรรมผ่านGroup line คนสวยหุ่นดี มีการส่งรูปการออกกำลังกายในแต่ละวัน จำนวนเวลาในการออกกำลังกาย มีการกระตุ้นกันอย่างสม่ำเสมอsupportให้กำลังใจ และมีคณะกรรมการสมรรถนะคอยติดตามการลงข้อมูลเรื่องน้ำหนักส่วนสูง BMI รอบเอว พฤติกรรมการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ถูกต้อง โดยลงในโปรแกรม Happy body HPC11เพื่อให้ตัวชี้วัด กพร ที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขมิติที่1บุคลากรในองค์กรสุขภาพดี ผ่านเกณฑ์ สรุปผลการออกกำลังกายที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 100% มีการติดตามลงข้อมูลในโปรแกรมHappy body HPC11 = 100% เจ้าหน้าที่ได้รับรางวัลดีเด่นในเรื่องการออกกำลังกาย 2 คน
Read More
timeline_20200505_184654

สอนสาธิตการสวมและการถอดชุด PPE

วันที่ 5/5/63 เวลา10.30-12.00 นายแพทย์สมปราชญ์ จิตรศรีสวัสดิ์ พูดบรรยายการใส่ชุด PPEและการถอดชุดPPE โดยใช้คลิป ของรพ ศิริราช กับ รพ ภูมิพล ขั้นตอนการใส่ชุด PPE ในการดูแลผู้ป่วยPUI 1 ล้างมือ7ขั้นตอน 2 ใส่หมวก ให้ผมอยู่ในหมวก คลุมถึงหู 3 ใส่แว่นตา 4 สวมชุดกาวน์แบบไม่มีหมวก ดันชุดขึ้นมา บนลำคอ ถ้าใส่คนเดียว ดึงไปด้านหลังมากที่สุดผูกเชือกด้านหลังคอ ปิดตรงคอ ผูกเชือกที่เอว ด้วยปมกระตุก 5ใส่หน้ากากN95 ให้เหล็กอยู่ด้านบน เส้นล่างให้ดึงไปใว้ล่างหู เส้นบนใว้ด้านบนเหนือใบหู การทำfeet check ปิดปากเป่าลม สูดเข้าขอบหน้ากากยุบก็ok ฝากwardเวลาดูแลผู้ป่วยTB wardก็ต้องทำแบบนี้ Covid >>แพร่กระจายเชื้อละอองฝอยเป็นdroplet TB >>ลอยไปลอยมาในอากาศ ถ้าใส่ surgical maskให้ ซีล ด้วยTranspore 6 ใส่face shiled 7 ใส่ถุงมือให้คลุมเสื้อกาวน์ ขั้นตอนการถอดชุดPPEในการดูแลผู้ป่วยPUI 1 ล้างมือ 2 ถอดถุงมือ 3 ล้างมือ 4 ถอดface shild 5 ล้างมือ 6 สอดเสื้อกาวน์ กระตุกที่คอ 7 ถอดหมวก 8 ถอดหน้ากากN95 ขั้นตอนการใส่ชุดPPEในการดูแลผู้ป่วยCOVID clipรพ ภูมิพล 1 ล้างมือ7ขั้นตอน 2 ใส่leg cover 3 ใส่ชุดหมี 4 ใส่รองเท้าบูท 5 ล้างมือ 6 ใส่หน้ากากN95 7 ใส่แว่นตา 8 ใส่หมวก 9 ดึhood รูดซิบ ปิดหัว 10 ใส่ถุงมือคู่ที่1ปลายถุงมือครอบปลายเสื้อกาวน์ 11ใส่พลาสติกกันน้ำ 12 ใส่ถุงมือคู่ที่2ครอบทับ 13 ใส่face shild ขั้นตอนการถอดชุดPPEในการดูแลผู้ป่วยCOVID 1…
Read More
timeline_25630504_191958

ทบทวนการการสวมชุด PPEและแนวทางการกำจัดขยะ

วันที่ 4/5/63 กลุ่มงานผู้ป่วยใน โดยคณะกรรมการ IC ของฝ่าย ได้ประชุมทบทวนคนงานพยาบาลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อสำหรับสถานพยาบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 1กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ COVID-19 ตั้งแต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การเก็บขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ - วางแผนเคลื่อนย้ายขยะ เส้นทาง เวลา ผู้รับผิดชอบ - แยกมูลฝอยติดเชื้อ COVID ให้กำจัดทุกวัน 2 กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในการเก็บรวบรวม 3 คำแนะนำสำหรับผู้ปฏิบัติงาน 4 การใส่ชุด PPE การถอดชุด PPE เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือดี เข้าประชุมครบ100% แล้วมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
Read More
'