บทบาทหน้าที่ สถานีสุขภาพ

บทบาทหน้าที่ พัฒนาระบบการจัดการความรู้จากการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง เฝ้าระวัง รวบรวม  สืบค้น  และเผยแพร่องค์ความรู้แก่ภาคีเครือข่าย จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน กพร.  ตามที่ได้รับมอบหมาย งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Read More