ก้าวท้าใจกับแผนกผู้ป่วยใน

กลุ่มงานผู้ป่วยใน ได้สมัคร โครงการ ก้าวท้าใจ โครงการ 10ล้าน ครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป้าหมาย ให้แต่ละคนร่วมสะสมระยะทาง เดิน- วิ่ง 60วัน 60 km สมาชิกในกลุ่มงาน 17คน สมัครเข้าร่วมโครงการ100% มีการนับ จำนวนก้าวสะสม และVirtual Run เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สมาชิกในกลุ่มงาน ได้มีการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอ มีการกระตุ้น มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ในการออกกำลังกายแต่ละครั้งของแต่ละคน มีการถ่ายรูปส่งในgroup line ของฝ่าย สมาชิกส่วนใหญ่คิดว่า เป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ ง่ายสนุกสนาน และมีความ ท้าทาย สรุปผล การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก ณ วันที่ 20/2/63 สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 100%
Read More
timeline_25621225_214651

ประชุมหรรษาเฮฮารับปีใหม่ 2563

วันที่ 25/12/62 แผนกผู้ป่วยใน มีการจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร่วมกับ มีการประชุมทบทวนการทำงานของปี2562ที่ผ่านมา พร้อมกับคิดแผนปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการให้มีคุณภาพมากขึ้น มีการแบ่งงานกันทำอาหารมารับประทานร่วมกัน เจ้าหน้าที่มาเข้าร่วมครบ100% ผลที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่เกิดความผ่อนคลาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร ลดความขัดแย้งในการทำงาน ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการทำงานเป็นทีม และเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
Read More
timeline_25621224_132256

ผู้ป่วยกับรอยยิ้มต้อนรับปีใหม่ 2563

วันที่ 23/12/62กลุ่มงานผู้ป่วยในได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้รับบริการขณะนอนพักรักษาที่ในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้รับบริการและญาติมีความรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้าน และ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย ผู้รับบริการมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใส พร้อมกับกล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ สร้างความสุขให้กับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
Read More
timeline_25621221_175109

แนวทางการจัดประชุมวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ‘’ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 นส.ขนิษฐา. ภักดี. นส.กัลยาณี ฉิมแก้ว นางอรพรรณ ภัคมนตรี และนส.วันวิสา เสถียรพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ‘’แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน และการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ‘’ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเบย์ วินโดว์ แอทซี ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พศ.2561 และเข้าใจถึงแนวทาง วิธีการ ตลอดจนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ ในการจัดวางระบบ การประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน ✍️การควบคุมภายในหมายถึง กระบวนการปฏิบัติงาน ที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน ของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุวัตุประสงค์ของการควบคุม ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ✍️การควบคุมภายใน มี 5 องค์ประกอบดังนี้ 1. Control enveronment สภาพแวดล้อมการควบคุม ประกอบด้วย 5 หลักการ 2.Risk assessment การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 หลักการ 3.Control activities กิจกรรมการควบคุม ประกอบด้วย 3 หลักการ 4.Information and Communication สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 หลักการ 5.Monitering activities กิจกรรมการติดตามผล ประกอบด้วย 2 หลักการ จากการเข้าร่วมประชุม และการทำกลุ่มฝึกปฏิบัติ workshop การเขียน ปค4 ปค 5 การจัดทำ flow chart การควบคุมภายใน ทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น สามารถนำมาปรับเขียนให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานได้  
Read More
timeline_25621117_121829

รณรงค์ล้างส้วมปี 62

กลุ่มงานผู้ป่วยใน จัดกิจกรรม รณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน เนื่องในวันส้วมโลกประจำปี2562 ในวันที่14/11/62 ได้ช่วยกันล้างบริเวณห้องน้ำผู้ป่วยใน โดยมุ่งหวังให้พนักงานทำความสะอาดล้างส้วมได้ถูกต้องตามมาตรฐาน และเพื่อให้ผู้รับบริการร่วมด้วยช่วยกันรักษาความสะอาด และเพื่อสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ
Read More

ประชุมการพัฒนารูปแบบการจัดการ Module การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประชุม การพัฒนารูปแบบการจัดบริการ Module การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 1 พ.ย.62 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 1.แจ้งเกณฑ์การประเมินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 2.การระดมความคิดของผู้รับผิดชอบงาน IC ของทุก ร.พ.จัดทำคู่มือการจัดระบบบริการ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Modual NST IC ) เครือข่ายปฐมภูมินครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็น มาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด
Read More

ผลลัพธ์จากความตั้งใจ

จากผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ผลสรุปเจ้าหน้าที่17คนมีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ 3คน และเนื่องด้วยภารกิจตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในองค์ประกอบที่4 คือ การส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล และเพื่อ สืบสานความต่อเนื่องโครงการ หมอฮุยชวนวิ่ง ของ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่11 ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ ทางกลุ่มงานผู้ป่วยใน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่เหมาะสม โดยจัดตั้งgroup lineคนสวยหุ่นดี ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ส่งรูปกิจกรรมการออกกำลังกาย ในแต่ละวัน ในgroup line เพื่อให้มีการกระตุ้นซึ่งกันและกัน มีการไปร่วมกิจกรรมวิ่งfun runหรือ ไปร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน มีการยกย่องชื่นชม บุคลากรในฝ่ายที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีแนวโน้ม BMIที่ดีขึ้น มีการเล่าสู่กันฟังถ่ายทอดบทเรียนคนที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีการออกกำลังกายพร้อมกันในตอนเช้าเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้รับบริการ สรุประยะเวลา6 เดือน ที่เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยในมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผลลัพธ์สภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(Risk)

วันที่​22​ สค.​2562​ เวลา​ 8.30​ 16.00​น มีการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทะเบียนความเสี่ยง​เรื่อง​ Risk​ register​ ณ​ สำนักงานสาธารณสุข​จ.นคร​ศรี​ธรรมราช​  โดย​ อ.​ดร.​ สมพร รัตนพันธ์ - สรุปความแตกต่างของความเสี่ยงกับอุบัติการณ์​ อุบัติการณ์​คือเหตุการณ์​ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องของอดีต ความเสี่ยง​คือ​โอกาสที่จะเกิดอุบัติ​การณ์​หรือไม่บรรลุวัตุประสงค์​ในอนาคต - ระบบความเสี่ยง 1.​กระบวนการบริหารความเสี่ยง 2.ทะเบียนจัดการความเสี่ยง -​ Risk​ register​ คือทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงเอกสารหลักที่รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดเพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำ​ Risk​ register​ > ระบุ/ค้นหาความเสี่ยง> การติดตามและทบทวนความเสี่ยง> การรับมือกับความเสี่ยงและพัฒนาต่อเนื่อง​> การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รายละเอียด​ต่างๆ​ ตามเอกสารที่แนบ https://drive.google.com/file/d/1IpcnJsD8O-uGevT3hcAXU9HRPaC3b5hj/view?usp=drivesdk
Read More

คีตมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มงานผู้ป่วยในได้เข้าร่วมกิจกรรมคีตะมวยไทย ๑๐ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ โครงการ10ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่10/8/62
Read More

ประชุม Sepsis 23/7/62

          วันที่  23 กค  2562 ร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย sepsis ในเด็ก ณ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช Sepsis>>หมายถึง กลุ่มอาการ SIRS ที่พบร่วมกับการติดเชื้อหรืออาจเป็นผลจากการติดเชื้อ จากการเพาะเชื้อ ย้อมสีสารคัดหลั่ง หรือการทำ CPR test หรือมีอาการทางคลินิกที่บ่งชี้ว่าน่าจะติดเชื้อ          Severe sepsis>>ภาวะ sepsisที่ตรวจพบการทำงานผิดปกติของอวัยวะต่างๆอย่างน้อย 1 ข้อได้แก่ cardiovascular dysfunction หรือ ARDS หรือตรวจพบการทำงานผิดปกติของอวัยวะอื่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป          Septic shock>>หมายถึงภาวะ sepsis ที่พบร่วมกับ cardiovascular dysfunction 1 ใน 3 ข้อคือ 1.hypotension หลังจากได้ intravenous fluid bolus>40cc/kg in 1 hr 2.ได้ยาในกลุ่ม vasoactive drug เพื่อพยุง BP 3.มีอาการของภาวะ hypo perfusion อย่างน้อย 2 ข้อ ชนิดของ shock 1.cold shock -ชีพจรเบาเร็ว -capillary refill >=3วินาที -ผิวหนัง>>ตัวลาย  มือเท้าเย็น 2.warm shock -ชีพจรเร็วแต่แรง -capillary refill<1วินาที -ผิวหนัง>>ตัวแดง มือเท้าอุ่น 3.non-specific -ผิวหนัง>>จุดเลือดออก  จ้ำเลือด -ระดับความรู้สึกตัว  ลดลง   กระสับกระส่าย  สับสนร้องกวน  ซึมลง
Read More
'