กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  “ แนวทางการป้องกันผู้ป่วยเด็ก0-5 ปี ตกเตียงและลอดช่องว่างระหว่างเตียง

กลุ่มงานผู้ป่วยใน ศูนย์อนามัยที่ 11

  1. หลักการและเหตุผล

กลุ่มงานผู้ป่วยใน ศูนย์อนามัยที่11 ให้การบริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก0-14  ปี  ที่รับไว้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  เด็กอายุ 1 เดือน –  5 ปี เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดตกเตียงสูง   ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้น ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงอันตรายรุนแรง ทำให้ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เกิดความเสี่ยมเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาลและเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง

อุบัติการณ์การตกเตียงของผู้ป่วยในศูนย์อนามัยที่11  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2560 –  เดือน กันยายน  2561 มี  1  ราย จากการตรวจสอบเตียงและเหล็กกั้นเตียงที่ใช้ในหน่วยงาน พบว่า เป็นเตียงของผู้ใหญ่ ราวกั้นเตียงสั้น   เหล็กกั้นเตียงมีช่องห่างระหว่างซี่กรงเหล็กประมาณ 14  เซนติเมตร ซึ่งเด็กเล็กสามารถลอดช่องและตกเตียงได้

หน่วยงานผู้ป่วยใน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา จึงร่วมกันคิดพัฒนาแนวทางในการป้องกันปัญหาการตกเตียง เพื่อเพิ่มความตระหนักให้กับญาติ ผู้ดูแล โดยการออกแบบ ใช้ผ้าปูที่นอนที่ทางแผนกงานจ่ายกลางไม่ใช้แล้ว มาเย็บสวมราวกั้นเตียงทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันเด็กตกลอดช่องราวกั้นเตียง และ เด็กตกเตียง

2.วัตถุประสงค์

1.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุผู้ป่วยเด็ก 0-5 ปี ตกเตียง และลอดช่องว่างราวกั้นเตียง

2 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลการป้องกันผู้ป่วยเด็กตกเตียงและตกลอดช่องราวกั้นเตียง ของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ

3 ประโยชน์ที่จะได้รับ

ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในบริการ ไม่เกิดอุบัติการณ์ตกเตียง

4 ขอบเขต

ผู้ป่วยเด็ก0-5 ปี ที่นอนพักรักษาในกลุ่มงานผู้ป่วยในทุกราย

5 ตัวชี้วัด

5.1 อุบัติการณ์เด็ก 0-5ปี  ตกเตียงเท่ากับ 0

5.2 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80

6 วิธีการดำเนินงาน

6.1 ประชุมทีมวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงให้ผู้ป่วยตกตียง

6.2 กำหนดแนวทางการให้ข้อมูลแก่ผู้ดูแลเด็ก เพื่อความร่วมมือในการป้องกันเด็กตกเตียง

6.3 พัฒนาอุปกรณ์.อนุมัติจ้างเย็บปลอกผ้าหุ้มราวกั้นเตียง  เพื่อป้องกันเด็กตกเตียง

6.4 ทดลองใช้อุปกรณ์

6.5 ตรวจสอบและวิเคราะห์ผล

6.6 ปรับปรุงแก้ไข

7.ขั้นตอนการดำเนินงาน

7.1 ประชุมชี้แจงแนวทาง

7.2 เมื่อรับใหม่มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ดูแลเด็ก เพื่อความร่วมมือในการป้องกันเด็กตกเตียงดังนี้

7.2.1 จำเป็นต้องมีญาติเฝ้าอย่างน้อย 1คน

7.2.2 ไม่ทิ้งเด็กไว้ที่เตียงคนเดียวตามลำพัง

7.2.3 คนงานแจกปลอกผ้าหุ้มราวกั้นเตียงเวรบ่าย อธิบาย/สาธิต การใช้ปลอกผ้าหุ้มราวกั้นเตียง และให้ญาติผู้ป่วยทดลองทำเอง และ แนะนำให้ยกราวกั้นเตียงขึ้นเสมอเพื่อป้องกันเด็กตกเตียง

7.4 เวรบ่ายดึก คนงานตรวจสอบ ว่ามีการใช้ปลอกผ้าหุ้มราวกั้นเตียง ได้ครบทุกเตียงและใช้ถูกต้องหรือไม่

7.4 พยาบาลติดตามประเมินผลและสรุปรายงานอุบัติการณ์ตอนเช้าขณะส่งเวรที่เตียงผู้ป่วยว่าผลเป็นอย่างไรและยังมีปัญหาอะไร  ในขั้นตอนไหนบ้าง  และนำอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นไปวางไว้ที่group line  activity รายวันของฝ่าย

8.ระยะเวลาปฏิบัติงาน

เดือนตุลาคม 2561- กันยายน2562

 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อปลอกผ้าหุ้มราวกั้นเตียง

1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศชาย……

เพศหญิง…….

2 อายุ …..ปี

3 ความพึงพอใจต่อปลอกผ้าหุ้มราวกั้นเตียงเพื่อช่วยป้องกันเด็กตกเตียง(ให้ใส่เครื่องหมาย       ในช่องที่ท่านเห็นด้วยมากที่สุด)

หัวข้อ พึงพอใจมากที่สุด(5) พึงพอใจมาก(4) พึงพอใจปานกลาง(3) พึงพอใจน้อย(2) พึงพอใจมากที่สุด(1)
1 วัสดุที่ใช้ ไม่คม ไม่ทำให้บาดร่างกายเด็ก
2 ความสะดวกในการใช้งาน ง่าย
3 มีประโยชน์ใช้ป้องกันเด็กตกเตียงได้
4 มีความสะอาด

ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'