วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยในเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
วาระการประชุม
-นำเสนอผลการดำเนินงาน ปี 2560-2562 โดยผู้ประสานงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ระดับจังหวัด
-ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
-แนวทางการบริหารจัดการกองทุนย่อยการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยคุณอาคม เดชประมวลหล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี
-นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดย โรงพยาบาลท่าศาลา โรงพยาบาลปากพนัง โรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช
-ระดมความคิดการพัฒนาดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง(Palliative Care) เครือข่าบบริการ
ผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่า สภาพการป่วยไข้เป็นระยะลุกลาม เรื้อรัง หรือเข้าสู้ระยะท้ายๆ ของโรค ซึ่งไม่มีวันรักษาให้หายได้ โดยมากจะมีชีวิตอยู่น้อยกว่า 1 ปี
เงื่อนไข Palliative Care
1. PDX ต้องเป็นโรคเรื้อรัง ตามแนวทาง Palliative Care ของสมาคม
2. SDX ระบุ Z515
3. ลงทะเบียนวินิจฉัย เยี่ยมบ้านครั้งแรก
4. ไปบันทึกที่ F6 บันทึกกรณีการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย เลือกรายการ 3 End of Life Care และระบุวันที่เริ่มเยี่ยมบ้าน แล้วกดปุ่มเพิ่มรายการ
5. บันทึกหน้า F7 เลือกที่ปุ่มรายการอื่น ที่ยังไม่ได้จัดหมวด บันทึกการให้ยา ทำแผล ให้ออกซิเจน(ไม่จ่ายเพิ่ม) ถ้าเยี่ยมบ้านเฉยๆ ไม่ต้อง บันทึกในส่วนนี้
6. ณ 1 เม.ย. ของทุกปี ควรลงทะเบียนใหม่
วิธีการบันทึกข้อมูล
บันทึกข้อมูล e-claim : ประเภทผู้ป่วยนอก
เมนู F1 = ข้อมูลทั่วไป
เมนู F2 = การวินิจฉัยโรค
เมนู F3 = กาผ่าตัดหัตถการ
เมนู F6 = Palliative Care
เมนู F7 = ค่ารักษาพยาบาล
ประเด็นหารือแนวทางการจัดการเครืองข่าย Palliative Care
1.การจัดเครือข่าย ฯ บริการ
– รพศ.รพท.เมื่อ D/C ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย Palliative Care นอกพื้นที่บริการ ควรจะกำหนดแนวทางประสานผู้รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อดูแลผู้ป่วยตามเกณฑ์
2.การจัดสรรค่าบริการภายในเครือข่าย
-ทีมสหวิชาชีพร่วมระหว่าง รพ.แม่ข่ายฯ และลูกข่าย
-ดำเนินการโดย รพ.สต. รพ.แม่ข่ายสนับสนุนเวชภัณฑ์

timeline_25630727_082930 timeline_25630727_082935 timeline_25630727_082942 timeline_25630727_082954 timeline_25630727_083002

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

'
<