ตัวชี้วัดปี2561
ตารางที่ 1.1 ผลลัพธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
1.ผู้ป่วยDM มีอัตราการหาย/ทุเลา 96
2.ผู้ป่วยDM มีอัตราการตายไม่เกินร้อยละ 5
3.ผู้ป่วยDM มีอัตราการreferไม่เกินร้อยละ 5
4.ผู้ป่วยDM มีอัตราการปฏิเสธการรักษาไม่เกินร้อยละ 2
5.อัตราผู้ป่วยDMมีภาวะแทรกซ้อนHypoglycemia DTX<80 mg/dl ไม่เกินร้อยละ 8
6.อัตราผู้ป่วยDMมีภาวะแทรกซ้อนHyperglycemia DTX 600 mg/dl ไม่เกินร้อยละ 5
7.อัตราผู้ป่วยDMมีการเกิดDKA ไม่เกินร้อยละ 5
8.อัตราผู้ป่วยDMมีการเกิดrenal failure ไม่เกินร้อยละ 5
9.ผู้ป่วยHT มีอัตราการหาย/ทุเลา 95
10.ผู้ป่วยHT มีอัตราการตายไม่เกินร้อยละ 5
11.ผู้ป่วยHT มีอัตราการreferไม่เกินร้อยละ 5
12.ผู้ป่วยHT มีอัตราการปฏิเสธการรักษาไม่เกินร้อยละ 2
13.อัตราผู้ป่วยHTมีภาวะแทรกซ้อนstrokeไม่เกินร้อยละ 8
14.ผู้ป่วยCOPD มีอัตราการหาย/ทุเลา 96
15.ผู้ป่วยCOPD มีอัตราการตายไม่เกินร้อยละ 5
16.ผู้ป่วยCOPD มีอัตราการreferไม่เกินร้อยละ 5
17.ผู้ป่วยCOPD มีอัตราการปฏิเสธการรักษาไม่เกินร้อยละ 2
18.อัตราผู้ป่วยCOPDมีอัตราการเกิด respiratory failureไม่เกินร้อยละ 5
19.อัตราผู้ป่วยCOPDมีอัตราการเกิด asthmatic attackไม่เกินร้อยละ 5
20.มารดาหลังคลอดมีอัตราการเกิดPPH ไม่เกินร้อยละ 1
ตารางที่ 1.1 ผลลัพธ์ ผลผลิต(ต่อ)
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
21.มารดาหลังคลอดมีอัตราการติดเชื้อที่แผลฝีเย็บไม่เกินร้อยละ 1
22.ทารกหลังคลอดมีอัตราการติดเชื้อที่สะดือไม่เกินร้อยละ 1
23.ทารกหลังคลอดอัตราการเกิดภาวะตัวเหลืองที่รักษาไม่ได้ต้องreferไม่เกินร้อยละ 3
24.ผู้ป่วยDM อัตราreadmitด้วยโรคเดิมไม่เกินร้อยละ 5
25.ผู้ป่วยHT อัตราreadmitด้วยโรคเดิมไม่เกินร้อยละ 5
26.ผู้ป่วยCOPD อัตราreadmitด้วยโรคเดิมไม่เกินร้อยละ 5
27.ผู้รับบริการเบิกได้/นอกเขต/ประกันสังคมมารับบริการ(70คน/เดือน) 70
28.อัตราความพึงพอใจ 93
29.อัตราการหายทุเลาทุกโรคมากกว่าร้อยละ 93
ตารางที่ 1.2 ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสริม
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
1.อัตราการซักประวัติคัดกรองประเมินผู้ป่วยDM ครอบคลุม 85
2.อัตราการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยDM ถูกต้อง 85
3.อัตราการบันทึกprogress note DM ถูกต้อง 85
4.อัตราผู้ป่วยDM มีความรู้และปฏิบัติตัวถูกต้อง 85
5.อัตราผู้ป่วยDM การรับประทานยา/ฉีดยาถูกต้อง 85
6.อัตราการซักประวัติคัดกรองประเมินผู้ป่วยHT ครอบคลุม 85
7.อัตราการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยHTถูกต้อง 85
ตารางที่ 1.2 ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสริม
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
8.อัตราการบันทึกprogress note HT ถูกต้อง 85
9.อัตราผู้ป่วยHT มีความรู้และปฏิบัติตัวถูกต้อง 85
10.อัตราผู้ป่วยHT การรับประทานยาถูกต้อง 85
11.อัตราการซักประวัติคัดกรองประเมินผู้ป่วยCOPD ครอบคลุม 85
12.อัตราการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยCOPD ถูกต้อง 85
13.อัตราการบันทึกprogress note COPD ถูกต้อง 85
14.อัตราผู้ป่วยCOPD มีความรู้และปฏิบัติตัวถูกต้อง 85
15.อัตราผู้ป่วยCOPD การรับประทานยา/พ่นยาถูกต้อง 85
16.อัตราการซักประวัติคัดกรองประเมินมารดาและทารกครอบคลุม 85
17.อัตราการลงบันทึกข้อมูลมารดาและทารกถูกต้อง 85
18.อัตราการบันทึกprogress note มารดาและทารกถูกต้อง 85
19.อัตรามารดามีความรู้และปฏิบัติตัวถูกต้อง 85
20.อัตราการซักประวัติคัดกรองประเมินเด็กป่วยครอบคลุม 85
21.อัตราการลงบันทึกข้อมูลเด็กป่วยถูกต้อง 85
22.อัตราการบันทึกprogress noteเด็กป่วยถูกต้อง 85
23.อัตราเด็กป่วย/ญาติมีความรู้และปฏิบัติตัวถูกต้อง 85
24.อัตรามารดามีการรับประทานยาถูกต้อง 85
25.อัตราเจ้าหน้าที่ใช้บัตรกิจกรรมในการสอนถูกต้องครอบคลุม 85
26.อัตราเจ้าหน้าที่ใช้มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยถูกต้องครอบคลุม 85

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>