ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2563

ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดหลัก ตัวชี้วัดรอง
ตัวชี้วัดหลัก เป้าหมาย (ร้อยละ)
1.ร้อยละผู้ป่วยหาย/ทุเลา 85
2.ร้อยละผู้ป่วยกลับมารักษาด้วยอาการหรือโรคเดิมภายใน 28 วัน <20%
3.ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีความรู้ในการดูแลตนเอง 85%
ตัวชี้วัดรอง
1.ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน >80
( Intergity and Transparency Assessment : IIT )
2.ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ( Employee Engagement : EE ) >80
3.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ( HLO ) >80
4.ร้อยละผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา <20
ตารางที่ 2  ผลลัพธ์ ผลผลิต
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
1.ผู้ป่วยDM มีอัตราการหาย/ทุเลา 96
2.ผู้ป่วยDM มีอัตราการตายไม่เกินร้อยละ 5
3.ผู้ป่วยDM มีอัตราการreferไม่เกินร้อยละ 5
4.ผู้ป่วยDM มีอัตราการปฏิเสธการรักษาไม่เกินร้อยละ 2
5.อัตราผู้ป่วยDMมีภาวะแทรกซ้อนHypoglycemia DTX<80 mg/dl ไม่เกินร้อยละ 8
6.อัตราผู้ป่วยDMมีภาวะแทรกซ้อนHyperglycemia DTX 600 mg/dl ไม่เกินร้อยละ 5
7.อัตราผู้ป่วยDMมีการเกิดDKA ไม่เกินร้อยละ 5
8.อัตราผู้ป่วยDMมีการเกิดrenal failure ไม่เกินร้อยละ 5
9.ผู้ป่วยHT มีอัตราการหาย/ทุเลา 95
10.ผู้ป่วยHT มีอัตราการตายไม่เกินร้อยละ 5
11.ผู้ป่วยHT มีอัตราการreferไม่เกินร้อยละ 5
12.ผู้ป่วยHT มีอัตราการปฏิเสธการรักษาไม่เกินร้อยละ 2
13.อัตราผู้ป่วยHTมีภาวะแทรกซ้อนstrokeไม่เกินร้อยละ 8
14.ผู้ป่วยCOPD มีอัตราการหาย/ทุเลา 96
15.อัตราผู้ป่วย COPD การับประทานยา/พ่นยาถูกต้อง 85
16.อัตราการซักประวัติคัดกรองประเมินเด็กครอบคลุม 85
17.อัตราการลงบันทึกข้อมูลเด็กป่วยถูกต้อง 85
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
18.อัตราการบันทึก Progress note เด็กถูกต้อง 85
19.อัตราเด็กป่วย/ญาติมีความรู้และปฏิบัติตัวถูกต้อง 85
20.อัตราเจ้าหน้าที่ใช้บัตรกิจกรรมในการสอนถูกต้องครอบคลุม 85
21.อัตราเจ้าหน้าที่ใช้มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยถูกต้องครอบคลุม 85
ตารางที่  3 ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเสริม
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
1.อัตราการซักประวัติคัดกรองประเมินผู้ป่วยDM ครอบคลุม 85
2.อัตราการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยDM ถูกต้อง 85
3.อัตราการบันทึกprogress note DM ถูกต้อง 85
4.อัตราผู้ป่วยDM มีความรู้และปฏิบัติตัวถูกต้อง 85
5.อัตราผู้ป่วยDM การรับประทานยา/ฉีดยาถูกต้อง 85
6.อัตราการซักประวัติคัดกรองประเมินผู้ป่วยHT ครอบคลุม 85
7.อัตราการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยHTถูกต้อง 85
8.อัตราการบันทึกprogress note HT ถูกต้อง 85
9.อัตราผู้ป่วยHT มีความรู้และปฏิบัติตัวถูกต้อง 85
10.อัตราผู้ป่วยHT การรับประทานยาถูกต้อง 85
11.อัตราการซักประวัติคัดกรองประเมินผู้ป่วยCOPD ครอบคลุม 85
12.อัตราการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยCOPD ถูกต้อง 85
13.อัตราการบันทึกprogress note COPD ถูกต้อง 85
14.อัตราผู้ป่วยCOPD มีความรู้และปฏิบัติตัวถูกต้อง 85
15.อัตราผู้ป่วยCOPD การรับประทานยา/พ่นยาถูกต้อง 85
16.อัตราการซักประวัติคัดกรองประเมินเด็กป่วยครอบคลุม 85
17.อัตราการลงบันทึกข้อมูลเด็กป่วยถูกต้อง 85
18.อัตราการบันทึกprogress noteเด็กป่วยถูกต้อง 85
19.อัตราเด็กป่วย/ญาติมีความรู้และปฏิบัติตัวถูกต้อง 85
20.อัตราเจ้าหน้าที่ใช้บัตรกิจกรรมในการสอนถูกต้องครอบคลุม 85
21.อัตราเจ้าหน้าที่ใช้มาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยถูกต้องครอบคลุม 85

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>