หน่วยงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่11

 1. บริบท (Context)

                ก. หน้าที่และเป้าหมาย : ให้บริการผู้ป่วยที่รับไว้นอนใน ร.พ.แบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ

ขอบเขตการบริการ : ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

ทุกประเภท ได้แก่ ผู้ป่วยเด็ก อายุรกรรม ศัลยกรรม นรีเวช โดยมีเตียงรับผู้ป่วยทั้งสิ้น 39 เตียง แบ่งเป็น รับผู้ป่วยสามัญ 34 เตียง ห้องพิเศษ 4 ห้อง ห้องพิเศษสำหรับผู้ป่วยแยกโรค 1 ห้อง หากเกินศักยภาพมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพที่สูงกว่า และรับส่งต่อจากโรงพยาบาลตติยภูมิเพื่อดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพและผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ให้การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน รวมทั้งส่งต่อผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ให้ทีมผู้สูงอายุเพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน และส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไม่ถูกต้อง ให้ทีม OPD เพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน และส่งต่อผู้ป่วย COPD readmit  กับทีม รพสต.เพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน

กลุ่มประชากรทางคลินิกที่สำคัญของหน่วยงานปี 2562

แบ่งตามผู้ป่วยที่ Admitted สูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1.COPD   2. Diarrhea  3. Acute bronchitis  4. Dengue fever  5. Dengue haemorrhagic fever

และกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพที่สำคัญ ได้แก่

 1. กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ DM, HT, COPD
 1. กลุ่มโรคฉุกเฉิน ได้แก่ Stroke, ACS, MHI
 2. กลุ่มโรคติดเชื้อ ได้แก่ DHF,TB, Diarrhea

 

.ผู้รับผลงานและความต้องการของสำคัญ ได้มาจากแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ต่าง ๆ

ผู้รับผลงาน ความต้องการที่สำคัญ
ผู้ป่วยและญาติ การดูแลรักษาที่ได้มาตรฐานปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว
การต้อนรับที่ดี เต็มใจให้บริการ สถานที่สวยงาม สะอาดปลอดภัย มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่เพียงพอ
เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล การสื่อสารที่ชัดเจนถูกต้อง ครบถ้วนตรงตามความต้องการ
การประสานงานที่ดี เต็มใจบริการ
เจ้าหน้าที่ภายนอกโรงพยาบาล การประสานงานที่ดี การส่งต่อข้อมถูกต้องและรวดเร็ว


ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

ผู้รับบริการได้รับการดูแลแบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และพึงพอใจในการให้บริการได้รับการส่งเสริมสุขภาพให้ดูแลตนเองได้

ความท้าทายและความเสี่ยงสำคัญ

1.ความคลาดเคลื่อนของหยดน้ำเกลือไม่ตรงตามคำสั่งของแพทย์

2.ความคลาดเคลื่อนทางยา

3.ผู้ป่วยตกเตียง1ราย

4.ผู้ป่วย COPD readmit บ่อย

5 ผู้ป่วยระดับความรู้สึกตัวลดลงดึงสายให้อาหาร สายให้น้ำเกลือ

ช. ปริมาณงานและทรัพยากร

                              บุคลากรหอผู้ป่วยมี 17 คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 10 คน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 คน พนักงานกระทรวง 5 คน ลูกจ้างเหมา 1 คน โดยแบ่งการปฏิบัติงานเป็น 3 ผลัด ดังนี้ เวรดึก RN 3 คน พนักงานกระทรวง 1 คน เวรเช้า RN 4 คน พนักงานกระทรวง 2 คน ลูกจ้างเหมา 1 คน เวรบ่าย RN 3 คน พนักงานกระทรวง 1 คน กรณีอัตรากำลังไม่เพียงพอมีการจัดอัตรกำลังสำรองไว้เรียกกรณีฉุกเฉินตามเกณฑ์ที่ผู้อำนวยการกำหนด

เทคโนโลยีและเครื่องมือ มีเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในหน่วยงานมีระบบ Lan สามารถเชื่อมโยงผู้ป่วยทั้งโรงพยาบาล ด้านอุปกรณ์เครื่องมือได้มีการจัดเตรียมเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ได้แก่ Defibulation 1  เครื่อง monitor EKG 12 lead 1 เครื่อง เครื่อง Suction 3 เครื่อง Infusion Pump 8 เครื่อง Syring pump 1 เครื่อง O2 Sat 1 เครื่อง เครื่องวัด BP Digital 2 เครื่อง ครื่องวัดความดัน manual 3เครื่อง ออกซิเจนไปน์ไลน์ 13 จุด เครื่องมือมีการ Calibrated ทุกปี ครั้งสุดท้ายเมื่อ    8/8/62   ส่วนที่เหลือมีความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ กรณีเครื่องมือไม่พร้อมใช้งานหรือไม่เพียงพอ มีการสำรองขอยืมจากงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

.ปริมาณงาน

สถิติบริการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563(ตค
62-พย.62)
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 3,039 2,709 2,881 529
จำนวนวันนอน 9,363 7,664 7,325 1,209
ผู้ป่วยเฉลี่ย/วัน 8.32 7.42 7.89 8.67
วันนอนเฉลี่ย 25.65 20.99 20.07 19.82
อัตราครองเตียง 49.57 36.29 33.67 35.98
ผู้ป่วยRefer 200 228 163 14
ผู้ป่วยเสียชีวิต 18 11 22 0


ผู้ป่วย
 Top 5 ในแต่ละปี

ลำดับ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 (ตค62-พย62)
1. Diarrhea   COPD   COPD  Acute Bronchitis
A099 J441 J441 J 209
2.   COPD Diarrhea Diarrhea   COPD
J441 A099 A099 J441
3. Acute Bronchitis Acute Bronchitis  Acute Bronchitis Diarrhea
J 209 J 209   J 209 A099
4. Dyspepsia Dyspepsia Dengue   fever Influenza
K 30 K 30   A 90 J 111
5. Pneumonia   Essential Dengue haemorrhagic   Dengue haemorrhagic
J 189   Hypertention I10 Fever A919 Fever A919
 1. กระบวนการสำคัญ (Key Process)
กระบวนการสำคัญ(Key Process) สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ(Processes requirement) ตัวชี้วัดสำคัญ(Performance indicator)
1.การเข้าถึงและการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับบริการ -มีการตรวจสอบความเป็นบุคคลของผู้ป่วยถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด-สถานที่สะอาด อุปกรณ์เครื่องมือพร้อมใช้ 1.อุบัติการณ์ระบุตัวผู้ป่วยผิดคน2.อุบัติการณ์รักษาผิดคน3.อุบัติการณ์ความไม่พร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์
2.ประเมินผู้ป่วย (Assessment)-การประเมินแรกรับ 1.ผู้ป่วยได้รับการประเมินความเสี่ยงทางคลินิกอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกรับ2.ผู้ป่วยได้รับการประเมินปัญหาอย่างครอบคลุม เพื่อการวางแผนการดูแลรักษาพยาบาล 1.อุบัติการณ์การเสียชีวิตของผู้ป่วยภายใน 48 ชั่วโมงแรกรับ2.อัตราความคลาดเคลื่อนจากการวินิจฉัยไม่ถูกต้อง
3.การวางแผนการดูแล (Planning) 1.ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม ปลอดภัย2.ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 1.จำนวนอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จากการดูแลรักษา2.อุบัติการณ์การเกิด*Miss diagnosis

*Deleyed Tretment

*Inappropriate Care

3.ระยะเวลาวันนอนในโรงพยาบาลนานขึ้น

43อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ

5.อัตราการทำร้ายตนเองในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

3.การวางแผนจำหน่าย 1.ผู้ป่วยและญาติสามารถดูแลสุขภาพตนเองภายหลังจำหน่ายได้2.ผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่องได้รับการส่งต่อ HHC, Home Ward 1.อัตราการกลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน ด้วยโรคเดิม2.ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ HHC, Home Ward
4.การดูแลทั่วไป 1.ผู้ป่วยได้รับการพิทักษ์สิทธิ์ในเรื่องการรักษาความลับการดูแล 1.ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมบริการ
กระบวนการสำคัญ(Key Process) สิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการ(Processes requirement) ตัวชี้วัดสำคัญ(Performance indicator)
รักษา 2.อัตราการไม่สมัครใจรับบริการรักษาจากความไม่พึงพอใจ
6.การจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่อง 1.ผู้ป่วยได้รับการส่งต่ออย่างถูกต้องรวดเร็ว2.เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการจำหน่ายและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลต่อเนื่องอย่างเหมาะสม 1.ผู้ป่วยส่งต่อได้รับการดูแลตามมาตรฐาน2.อัตราการ Readmit ใน 28 วัน3.ผู้ป่วยเรื้อรังและมีปัญหาสุขภาพได้รับการส่งต่อ HHC
7.การตอบสนองความต้องการของผู้รับริการ 1.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับ 1.อัตราความพึงพอใจผู้รับบริการ2.ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมบริการ
8.การส่งเสริมสุขภาพและการสร้างความสุขในการทำงานของบุคลากร 1.บุคลากรมีสุขภาพดี2.บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการติดเชื้อ 1.บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ 100%2.ไม่มีอุบัติการณ์บุคลากรติเชื้อ/บาดเจ็บจากการทำงาน

 

3.ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Indication)

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับที่ปฏิบัติได้
2560 2561 2562
1.อัตราผู้ป่วยได้รับน้ำเกลือตรงตามแผนการรักษา > ร้อยละ80 78 95 96
2.อัตราผู้ป่วยระดับความรู้สึกตัวลดลงดึงสายให้อาหาร สายให้น้ำเกลือ < ร้อยละ5 10 1 1
3.อัตราผู้ป่วยตกเตียง < ร้อยละ2 3.33 0 0
4.อัตราการซักประวัติคัดกรองและบันทึกข้อมูลผู้ป่วยถูกต้อง >ร้อยละ85 80 96 97
5.อัตราความคลาดเคลื่อนทางยา < ร้อยละ1 2 1.5 1.3
6.อัตราผู้ป่วย COPD readmit < ร้อยละ 5 20 18 15
7.อัตราการบันทึกทางการพยาบาลถูกต้อง >ร้อยละ85 80 95 98


4.กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ

   4.1 ระบบงานที่ใช้ในปัจจุบัน

 1. พัฒนาการะบบเวชระเบียนในส่วน Inform consent ใบ Admission note, Progress note บันทึกทางการพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามแบบฟอร์มสปสช./พรพ. เพื่อใช้ในการประมวลข้อมูลจากเวชระเบียนและ เพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุงดูแลผู้ป่วย รวมถึงใช้เป็นหลักฐานทางด้านกฎหมาย
 2. CQI ตกเตียง
 3. CQI Hand Safe
 4. CQI rate IV

5.นวตกรรมการดูแลผู้ป่วย COPD ต่อเนื่องสู่ชุมชน

 1. การสอนสุขศึกษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้คลิปสุขภาพ
 2. การพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
 3. ปรับปรุงระบบการจัดแจกยากินโดยให้พยาบาลเป็นคนแจกยาโดยใช้หลัก6R

  4.2 กิจกรรมคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.พัฒนาคุณภาพการวางแผนจำหน่ายในผู้ป่วยกลุ่มโรค COPD, DM, HT, ติดเตียง

2.กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง

3.กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การประเมินและการดูแลผู้ป่วย Stroke

 1. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง

1.พัฒนาคุณภาพ การนิเทศทางการพยาบาลด้านการใช้ทักษะในการดูแลผู้ป่วย

2.การประเมินสมรรถนะและการส่งเสริมให้บุคลากรมีสมรรถนะตามเกณฑ์

3.ส่งเสริมการทำ CQI และการสร้างนวัตกรรมในงานที่เกี่ยวข้อง

4.ผลิตสื่อ VDO ความรู้ Info graphic Media graphic ในการให้ความรู้ผู้ป่วย

5.ดำเนินงาน HA ตามมาตรฐานเพื่อขอรับการรับรองจาก สรพ.

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>