แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบดำเนินงาน)

ชื่อโครงการกลุ่มงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย(ชื่อ/จำนวนนับ) กลวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ/ตำแหน่ง)
โครงการปรับปรุงคุณภาพขั้นตอนการให้บริการปี 2563 เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการแลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน มีระบบการดูแลต่อเนื่องสู่ชุมชน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาลผู้ป่วยในนำมาตรฐานการพยาบาลไปดูแลผู้รับบริการ จัดประชุมทีมช่วยสรุป1.รวบรวมข้อมูล สถานการณ์สรุปรายงานประจำปี 2562 ในประเด็น

1.1 การซักประวัติคัดกรองประเมินปัญหาผู้ป่วย DM, HT, COPD

เจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน จำนวน 11 คน 1.รวบรวมข้อมูลสถานการณ์สรุปรายงานประจำปี 2562 15 ก.ย. 62 - มีมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยใน ในการดูแลผู้รับบริการตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย ชนธิรา พูนขันธ์
1.2 การลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วย DM, HT, COPD ในใบ Admission note
1.3 การเขียนบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วย DM, HT, COPD

 

ชื่อโครงการกลุ่มงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย(ชื่อ/จำนวนนับ) กลวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ/ตำแหน่ง)
1.4 การปฏิบัติการพยาบาลดูแลผู้ป่วย DM, HT, COPD
1.5 การวางแผนการจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่องผู้ป่วย DM, HT, COPD
1.อัตราการซักประวัติคัดกรองการประเมินปัญหาผู้ป่วย DM, HT, COPD ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 85 จัดประชุมทีมร่วมทำ1.จัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการซักประวัติคัดกรองประเมินปัญหา เจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน จำนวน 11 คน 2.จัดทำมาตรฐานตัวชี้วัดการซักประวัติคัดกรองประเมินปัญหาผู้ป่วย 15 ก.ย.62 - ผู้ป่วยได้รับการประเมินปัญหาและความต้องการตั้งแต่แรกรับจนจำหน่ายและทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

 

ชื่อโครงการกลุ่มงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย(ชื่อ/จำนวนนับ) กลวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ/ตำแหน่ง)
2.อัตราการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วย DM, HT, COPD ในใบ Admission note ผู้ป่วย DM, HT, COPD ได้ครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 85 1.จัดทำแบบฟอร์มในการลงบันทึกข้อมูลจกการซักประวัติ(ใบ Admission Note) ในประเด็น1.1อาการสำคัญ

1.2อาการปัจจุบัน

1.3ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต

1.4ประวัติครอบครัว

1.5ประวัติด้านสังคม

เจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน จำนวน 11 คน 3.จัดทำมาตรฐานการลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วย DM, HT, COPD ในใบ Admission note ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการอยางถูกต้อง
3.อัตราการเขียนบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วย DM, HT, COPD ได้ถูกต้องมากกว่า ร้อยละ 85 1.จัดทำมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย DM, HT, COPD เจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน จำนวน 11 คน 4.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาลการดูแลผู้ป่วย 15 ก.ย. 62 - บันทึกทางการพยาบาลสามารถสะท้อนคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลใช้เป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนการพยาบาล
ชื่อโครงการกลุ่มงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย(ชื่อ/จำนวนนับ) กลวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ/ตำแหน่ง)
1.อัตราผู้ป่วย DM มีความรู้และปฏิบัติตัวถูกต้อง2.อัตราผู้ป่วย DM รับประทานยา ฉีดยาถูกต้อง

3.อัตราผู้ป่วย HT มีความรู้และปฏิบัติตัวถูกต้อง

4.อัตราผู้ป่วย HT รับประทานยาถูกต้อง

5.อัตราผู้ป่วย COPD มีความรู้และปฏิบัติตัวถูกต้อง

6.อัตราผู้ป่วย COPD มีการ

1.จัดทำมาตรฐานการสอนสุขศึกษาผู้ป่วย DM, HT, COPD เจ้าหน้าที่พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน จำนวน 11 คน 5.มาตรฐานการสร้างเสริมสุขภาพ 15 ก.ย. 62 - ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการส่งเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสมกับภาวะสุขภาพ
ชื่อโครงการกลุ่มงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย(ชื่อ/จำนวนนับ) กลวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ/ตำแหน่ง)
รับประทานยา/พ่นยาถูกต้อง
1.ผู้ป่วย DM, HT ที่แพทย์ Order ให้ส่งต่อ group line Home ward ได้รับการส่งต่อทีม Home ward ร้อยละ 1002.กลุ่มผู้ป่วยโรค COPD ที่ Readmit ได้รับการส่งต่อ group line COPD ร้อยละ 90 1.ทบทวนกลุ่มผู้ป่วยที่จำเป็นต้อดูแลต่อเนื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บ้าน1.1กลุ่มผู้ป่วยโรค DM ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี

1.2กลุ่มผู้ป่วยโรค HT ที่ควบคุมระดับความดันได้ไม่ได้

1.3 กลุ่มผู้ป่วยโรค COPD ที่ Readmit

 

 

 

ชื่อโครงการกลุ่มงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย(ชื่อ/จำนวนนับ) กลวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ/ตำแหน่ง)
3.กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาสที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใส่สายสวนปัสสาวะมีแผลกดทับ ข้อติดแข็ง ได้รับการส่งต่อทีม HHC ร้อยละ 100 1.4กลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้ด้อยโอกาส2.ขั้นตอนการส่ง Case สู่ทีมหมอครอบครัวผ่าน group line ซึ่งมีรายละเอียด รูปถ่าย ที่อยู่ เบอร์โทร อาการ สัญญาณชีพ วันที่เข้ารับการรักษา ยาที่ได้รับ วันนัดครั้งต่อไปที่แพทย์ให้ทีมหมอครอบครัวไปประเมินผู้ป่วย

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2563 (งบดำเนินงาน)

ชื่อโครงการกลุ่มงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย(ชื่อ/จำนวนนับ) กลวิธีการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ(ระบุชื่อ/ตำแหน่ง)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีการพัฒนาความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีการคุกคามชีวิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 1.เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง2.เพื่อพัฒนาระบบการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง บรรยายโดยนายแพทย์ขั้นปฏิบัติการ2.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพจำนวน 49 คน ประชาสัมพัน-ธ์ แจ้งบุคลากรแลละพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 11 1.บุคลากรพยาบาลได้รับการพัฒนาความรู้/ทักษะ ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ2.ผู้ป่วยได้รับกรปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ชนธิรา พูนขันธ์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>