งานผู้ป่วยใน

ประชุมการพัฒนารูปแบบการจัดการ Module การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประชุม การพัฒนารูปแบบการจัดบริการ Module การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 1 พ.ย.62 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 1.แจ้งเกณฑ์การประเมินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 2.การระดมความคิดของผู้รับผิดชอบงาน IC ของทุก ร.พ.จัดทำคู่มือการจัดระบบบริการ ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (Modual NST IC ) เครือข่ายปฐมภูมินครศรีธรรมราช เพื่อใช้เป็น มาตรฐานเดียวกันทั้งจังหวัด
Read More

CQI ตกเตียง

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  “ แนวทางการป้องกันผู้ป่วยเด็ก0-5 ปี ตกเตียงและลอดช่องว่างระหว่างเตียง กลุ่มงานผู้ป่วยใน ศูนย์อนามัยที่ 11 หลักการและเหตุผล กลุ่มงานผู้ป่วยใน ศูนย์อนามัยที่11 ให้การบริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก0-14  ปี  ที่รับไว้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  เด็กอายุ 1 เดือน -  5 ปี เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดตกเตียงสูง   ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติการณ์ขึ้น ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงอันตรายรุนแรง ทำให้ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เกิดความเสี่ยมเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาลและเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง อุบัติการณ์การตกเตียงของผู้ป่วยในศูนย์อนามัยที่11  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2560 -  เดือน กันยายน  2561 มี  1  ราย จากการตรวจสอบเตียงและเหล็กกั้นเตียงที่ใช้ในหน่วยงาน พบว่า เป็นเตียงของผู้ใหญ่ ราวกั้นเตียงสั้น   เหล็กกั้นเตียงมีช่องห่างระหว่างซี่กรงเหล็กประมาณ 14  เซนติเมตร ซึ่งเด็กเล็กสามารถลอดช่องและตกเตียงได้ หน่วยงานผู้ป่วยใน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา จึงร่วมกันคิดพัฒนาแนวทางในการป้องกันปัญหาการตกเตียง เพื่อเพิ่มความตระหนักให้กับญาติ ผู้ดูแล โดยการออกแบบ ใช้ผ้าปูที่นอนที่ทางแผนกงานจ่ายกลางไม่ใช้แล้ว มาเย็บสวมราวกั้นเตียงทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันเด็กตกลอดช่องราวกั้นเตียง และ เด็กตกเตียง 2.วัตถุประสงค์ 1.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุผู้ป่วยเด็ก 0-5 ปี ตกเตียง และลอดช่องว่างราวกั้นเตียง 2 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลการป้องกันผู้ป่วยเด็กตกเตียงและตกลอดช่องราวกั้นเตียง ของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วยและญาติ 3 ประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในบริการ ไม่เกิดอุบัติการณ์ตกเตียง 4 ขอบเขต ผู้ป่วยเด็ก0-5 ปี ที่นอนพักรักษาในกลุ่มงานผู้ป่วยในทุกราย 5 ตัวชี้วัด 5.1 อุบัติการณ์เด็ก 0-5ปี  ตกเตียงเท่ากับ 0 5.2 อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการมากกว่า ร้อยละ 80 6 วิธีการดำเนินงาน 6.1 ประชุมทีมวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงให้ผู้ป่วยตกตียง 6.2 กำหนดแนวทางการให้ข้อมูลแก่ผู้ดูแลเด็ก เพื่อความร่วมมือในการป้องกันเด็กตกเตียง 6.3 พัฒนาอุปกรณ์.อนุมัติจ้างเย็บปลอกผ้าหุ้มราวกั้นเตียง  เพื่อป้องกันเด็กตกเตียง 6.4 ทดลองใช้อุปกรณ์ 6.5 ตรวจสอบและวิเคราะห์ผล 6.6 ปรับปรุงแก้ไข 7.ขั้นตอนการดำเนินงาน 7.1 ประชุมชี้แจงแนวทาง 7.2 เมื่อรับใหม่มีการให้ข้อมูลแก่ผู้ดูแลเด็ก เพื่อความร่วมมือในการป้องกันเด็กตกเตียงดังนี้ 7.2.1 จำเป็นต้องมีญาติเฝ้าอย่างน้อย…
Read More

CQI rate IV

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  “ แนวทางการป้องกันการให้น้ำเกลือเพื่อให้ได้ตามแผนการรักษาของแพทย์” โดย นางสาว ขนิษฐา   ภักดี    1.ปัญหาและที่มา หน่วยงานตึกผู้ป่วยในให้การบริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รับใว้นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และมีผู้ป่วยหลายคนที่แพทย์สั่งให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ  แต่ทางแผนกผู้ป่วยในมีเครื่องควบคุมหยดน้ำเกลือเพื่อให้ได้ตามแผนการรักษาจำนวน   6  เครื่อง  มีความจำเป็นต้องเก็บใว้ใช้กับผู้ป่วยวิกฤติ และผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง   แต่ด้วยผู้รับบริการที่จำเป็นต้องให้น้ำเกลือมีปริมาณหลายคน  เจ้าหน้าที่พยาบาลที่ปฏิบัติงานมีน้อย  ทำให้ความถี่ในการไปดูแลควบคุมหยดน้ำเกลือให้เป็นไปตามที่แพทย์สั่ง  มีน้อย  ทำให้เกิดอุบัติการณ์  ผู้ป่วยได้น้ำเกลือช้ากว่ากำหนด  และเร็วกว่ากำหนด  อยู่บ่อยครั้ง   ซึ่งทำให้การดูแลผู้ป่วยไม่เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์  และผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเล็กน้อยจนถึงอันตรายรุนแรง  ทำให้ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้น  เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น  เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงพยาบาล  และเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้อง อุบัติการณ์การให้น้ำเกลือผู้ป่วยที่ไม่ได้ตามแผนการรักษาของแพทย์  ของกลุ่มงานผู้ป่วยในในรอบ  9 เดือนมีทั้งหมด  10 ครั้ง ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2560 -  เดือน มิถุนายน 2561 ปัจจัยการให้น้ำเกลือไม่ได้ตามแผนการรักษาของแพทย์  มีสาเหตุมาจาก ตำแหน่งของเส้นเลือดที่ให้น้ำเกลือ  การเปลี่ยนท่าทางของผู้ป่วย  หรือบางครั้งผู้ป่วยกับญาติเปิดน้ำเกลือเอง หน่วยงานผู้ป่วยใน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการให้น้ำเกลือไม่ได้ตามแผนการรักษาของแพทย์           จึงได้พัฒนาแนวทางในการป้องกัน  โดยการออกแบบ ใช้ กระดาษกาว ติดแปะที่ขวดน้ำเกลือ   มีการขีดแบ่งเส้นที่แถบกาวตามจำนวนหยด ที่แพทย์สั่ง กิจกรรมการดำเนินงาน 1.รวบรวมเหตุการณ์การให้น้ำเกลือไม่เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์ ที่เกิดขึ้นในหอผู้ป่วยในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา มาพูดคุยทบทวนหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 2.อนุมัติซื้อกระดาษกาว 3.เมื่อมีผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลที่แพทย์สั่งให้น้ำเกลือ มารับการบริการในตึกผู้ป่วยในให้คนงานติดแถบกระดาษกาวตามจำนวนหยดที่แพทย์สั่ง  จากนั้นให้พยาบาลเดินตรวจเช็คว่าปริมาณน้ำเกลือเหลือตามที่กำหนดใว้ที่แถบกาวหรือไม่  จะตรวจเช็คทุก  2 -4  ชม  ในขณะที่ไปวัดสัญญาณชีพ และทำ intake output 3.ระยะเวลาปฏิบัติงาน เดือนตุลาคม 2561- กรกฎาคม 2562 4.การตรวจสอบ ไม่พบอุบัติการณ์การให้น้ำเกลือไม่เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์ 5.ประโยชน์ที่จะได้รับ ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในบริการ ไม่เกิดอุบัติการณ์การให้น้ำเกลือไม่เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์ ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการให้น้ำเกลือไม่เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์   ขั้นตอนที่ 1  วงจรคุณภาพ PDCA  เริ่มลงมือปฏิบัติวันที่ 1  ตุลาคม  2561 - 31 ตุลาคม  2561 Plan = การวางแผน 1 ประชุมทีมทบทวนหาสาเหตุที่ การให้น้ำเกลือผู้ป่วยไม่ได้ตามแผนการรักษาของแพทย์ .2 หาวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับน้ำเกลือตามแผนการรักษา 3 มีข้อตกลงร่วมกัน…
Read More

ผลลัพธ์จากความตั้งใจ

จากผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ผลสรุปเจ้าหน้าที่17คนมีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ 3คน และเนื่องด้วยภารกิจตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในองค์ประกอบที่4 คือ การส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรของโรงพยาบาล และเพื่อ สืบสานความต่อเนื่องโครงการ หมอฮุยชวนวิ่ง ของ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่11 ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ ทางกลุ่มงานผู้ป่วยใน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้เจ้าหน้าที่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ กินอาหารที่เหมาะสม โดยจัดตั้งgroup lineคนสวยหุ่นดี ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ส่งรูปกิจกรรมการออกกำลังกาย ในแต่ละวัน ในgroup line เพื่อให้มีการกระตุ้นซึ่งกันและกัน มีการไปร่วมกิจกรรมวิ่งfun runหรือ ไปร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน มีการยกย่องชื่นชม บุคลากรในฝ่ายที่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีแนวโน้ม BMIที่ดีขึ้น มีการเล่าสู่กันฟังถ่ายทอดบทเรียนคนที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ มีการออกกำลังกายพร้อมกันในตอนเช้าเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้รับบริการ สรุประยะเวลา6 เดือน ที่เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยในมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ผลลัพธ์สภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
Read More

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(Risk)

วันที่​22​ สค.​2562​ เวลา​ 8.30​ 16.00​น มีการการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทะเบียนความเสี่ยง​เรื่อง​ Risk​ register​ ณ​ สำนักงานสาธารณสุข​จ.นคร​ศรี​ธรรมราช​  โดย​ อ.​ดร.​ สมพร รัตนพันธ์ - สรุปความแตกต่างของความเสี่ยงกับอุบัติการณ์​ อุบัติการณ์​คือเหตุการณ์​ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเรื่องของอดีต ความเสี่ยง​คือ​โอกาสที่จะเกิดอุบัติ​การณ์​หรือไม่บรรลุวัตุประสงค์​ในอนาคต - ระบบความเสี่ยง 1.​กระบวนการบริหารความเสี่ยง 2.ทะเบียนจัดการความเสี่ยง -​ Risk​ register​ คือทะเบียนข้อมูลความเสี่ยงเอกสารหลักที่รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดเพื่อนำไปสู่การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การจัดทำ​ Risk​ register​ > ระบุ/ค้นหาความเสี่ยง> การติดตามและทบทวนความเสี่ยง> การรับมือกับความเสี่ยงและพัฒนาต่อเนื่อง​> การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รายละเอียด​ต่างๆ​ ตามเอกสารที่แนบ https://drive.google.com/file/d/1IpcnJsD8O-uGevT3hcAXU9HRPaC3b5hj/view?usp=drivesdk
Read More

คีตมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มงานผู้ป่วยในได้เข้าร่วมกิจกรรมคีตะมวยไทย ๑๐ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ โครงการ10ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่10/8/62
Read More

ประชุม Sepsis 23/7/62

          วันที่  23 กค  2562 ร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย sepsis ในเด็ก ณ รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช Sepsis>>หมายถึง กลุ่มอาการ SIRS ที่พบร่วมกับการติดเชื้อหรืออาจเป็นผลจากการติดเชื้อ จากการเพาะเชื้อ ย้อมสีสารคัดหลั่ง หรือการทำ CPR test หรือมีอาการทางคลินิกที่บ่งชี้ว่าน่าจะติดเชื้อ          Severe sepsis>>ภาวะ sepsisที่ตรวจพบการทำงานผิดปกติของอวัยวะต่างๆอย่างน้อย 1 ข้อได้แก่ cardiovascular dysfunction หรือ ARDS หรือตรวจพบการทำงานผิดปกติของอวัยวะอื่นตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป          Septic shock>>หมายถึงภาวะ sepsis ที่พบร่วมกับ cardiovascular dysfunction 1 ใน 3 ข้อคือ 1.hypotension หลังจากได้ intravenous fluid bolus>40cc/kg in 1 hr 2.ได้ยาในกลุ่ม vasoactive drug เพื่อพยุง BP 3.มีอาการของภาวะ hypo perfusion อย่างน้อย 2 ข้อ ชนิดของ shock 1.cold shock -ชีพจรเบาเร็ว -capillary refill >=3วินาที -ผิวหนัง>>ตัวลาย  มือเท้าเย็น 2.warm shock -ชีพจรเร็วแต่แรง -capillary refill<1วินาที -ผิวหนัง>>ตัวแดง มือเท้าอุ่น 3.non-specific -ผิวหนัง>>จุดเลือดออก  จ้ำเลือด -ระดับความรู้สึกตัว  ลดลง   กระสับกระส่าย  สับสนร้องกวน  ซึมลง
Read More
IMG_1325

เก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จังหวัดชุมพร

     วันที่  9-17 มิถุนายน 2562 ได้มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรไทย อายุ  15 ปีขึ้นไป  พศ.2560    (ระยะที่2)  ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช   ณ  จังหวัดชุมพร ได้มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภายในจังหวัดพังงา จำนวน  6 อำเภอ  9 หมู่บ้าน   หมู่บ้านละ  15 หลังคาเรือน  ได้แก่ 1.อำเภอเมือง ตำบลท่ายาง, ตำบลวังไผ่, ตำบลนาทุ่ง 2.อำเภอท่าแแซะ บ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนากระตาม 3.อำเภอปะทิว บ้านกรมหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลดอนยาง 4.อำเภอหลังสวน ตำบลขันเงิน, บ้านหนองไก่ปิ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลบางน้ำจืด 5.อำเภอพะโต๊ะ บ้านสะพานสอง หมู่ที่ 6 ตำบลปากทรง 6.อำเภอสวี บ้านน้ำลอดใหญ่ หมู่ที่ 18 ตำบลนาสัก
Read More
IMG_1323

นำเสนอผลงาน CQI แผนกผู้ป่วยใน ปี 2562

เมื่อวันที่  21/5/62  ทางแผนกผู้ป่วยใน  ได้นำเสนอ  CQI   ครั้งที่  2  ของทีม  เรื่อง   " แนวทางป้องกันผู้ป่วยเด็ก  0-5 ปี  ตกเตียง และลอดช่องว่างระหว่างเตียง "  ได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์เสนอแนะต่อเนื่องจากครั้งที่  1  และสามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้จริง
Read More
IMG_1321

เก็บข้อมูลความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทยตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จังหวัดพังงา

วันที่  13-18  พค.62  ได้มีการดำเนินกิจกรรมตามโครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชากรไทย อายุ  15 ปีขึ้นไป  พศ.2560    (ระยะที่2) ณ  จังหวัดพังงา  เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช      ได้มีการจัดอบรมเตรียมความพร้อมแก่เจ้าหน้าที่ที่เก็บข้อมูลภายในจังหวัดพังงา และลงเก็บข้อมูลในจังหวัดพังงาจำนวน  4  อำเภอ   5 หมู่บ้าน   หมู่บ้านละ  15  หลังคาเรือน 
Read More
'