ศูนย์อนามัยที่ 11

ลงทะเบียนโครงการ โครงการการประชุม PP&P Excellence forum ภาคใต้

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ ลงชื่อ
17/05/2560
เช้า บ่าย
1นางจารุทัศน์ ตั้งกีรติชัย-กองแผนงาน
2นายสืบพงษ์ ไชยพรรผู้อำนวยการกองแผนกองแผนงาน
3ว่าทีรต.สมพร สมทอง-กองแผนงาน
4นายประเดิม มณีแดงนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ชุมพรpradermmaneedang@gmail.com
5นายสัมฤทธิ์ เลียมประสิทธิ์อบจ.สตูลจังหวัดสตูล
6นพ.อุทิศศักกดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาจัดหวัดสงขลา
7นายธานี แก้วโยธา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบางน้อยต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ
8นางน้องนุช หนูนาคอสม.นมแม่ดีเด่น ระดับชาติตำบลนาท่ามใต้
9นางธัญญาลักษณ์ บุรีรัตน์เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานทันตะฯthunyaluk12@gmail.com
10นายจรัญ จันทรปานนายอำเภอควนโดนที่ว่าการอำเภอควนโคน
11นางสกุลศิริ ศิริสงครามผอ.กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลจำบลท่าช้าง
12นายวิทยา ทิพย์มณี นายกนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างเทศบาลตำบลท่าช้าง
13นพ.วรสิทธิ์ สมศรีวิชัย Program managerมอ.หาดใหญ่
14นางอรพิน เทอดอุดมธรรมหัวหน้าพยาบาลร.พ.ร เวียงสระOrapin9955@gmail.COM
15นางสุดา ขำนุรักษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.กงหรา
16นางกนกทิพย์ พัฒนเกษตรวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.นาบอนkanoktip08@windowslive.com
17สิรินทรา ปริยดำกลทันตแพทย์ปฏิบัติการรพ.ปากน้ำชุมพรploylovenwm_29@hotmail.com
18กนกรวี สกุลแก้วพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการรพ.พรหมคีรี kaopoonpcu1@gmail.com
19นางมาลินี ยามาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.ไม้แก่น
20นายคมสันต์ สุขจิตต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.กะทู้
21นางสุรีย์ ทั่งทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านเขาหัวช้าง
22กตัญชลี ขุนทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.บ้านใต้
23นส.จิตติมา คำปล้องพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านท่าจันทน์
24สุชาวดี เสนาสนะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.บ้านบนควน
25นางศิริพร ลิบน้อยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านบางคู
26มนัญญา บัวแก้วเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสรพ.สต.บ้านบางบูชาmananya05@hotmail.com
27นางเพียงใจ พุทธรอดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านเปร็ต
28วชิร อินทร์ปานพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการรพ.สต.บ้านเปี๊ยะเนินwachira72706@gmail.comm
29พรทิพย์ มูสิกะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านวัดสระtik.musika@gmail.com
30จงดี ลักษณะวิมลเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสรพ.สต.บ้านแสงวิมานpcusangviman@hotmail.com
31ประภา เกตุบูรณะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านไสใหญ่
32อรวรรณ สีจันทร์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.บ้านใหม่บนsulee2516@hotmail.com
33วันเพ็ญ เตชะกัมพลสารกิจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ปังหวานaccidennok9@hotmail.com
34นายปรีชา ศานติประพันธ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโสรพ.สต.ปากจั่น
35นางสาวขวัญชนก ปัญญานุรักษ์วงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.ป่าคลอก
36จารุวรรณ อรุณเมธีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.พระรักษ์accidennok9@hotmail.com
37นางสาวอรทัย แต่สกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.พารา
38นางขนิษฐา สมรักษ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.สต.สาคู
39น.ส.ธัญญกุล ยงวัธกีทันตแพทย์ปฏิบัติการรพ.สวีkulyongkee@gmail.com
40สุรีย์ ทั่งทองพยาบาลวิชาชีพรพสต. บ้านเขาหัวช้างb_b_tim@hotmail.com
41นายรุสลัม สาร๊ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพสต.ตะโต๊ะหะลอ
42นางสาวณรมล ไชยพงษ์พยาบาลวิชาฃีพชำนาญการโรงพยาบาลกระบี่
43น.ส วรรณนิศา ดัชนีจพ.ทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลเขาพนมwannisa_8471@hotmail.com
44นส.อรัญญา วงษ์สวัสดิ์เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานโรงพยาบาลทุ่งตะโกejoke1979@hotmail.com
45เศรษฐภักค์ พวงศรีพงศ์นักวิชาการชำนาญการโรงพยาบาลบางขันsattapak@hotmail.com
46อุดมพร พรหมดวงพยาบาลวิชาชีพชำนายการพิเศษโรงพยาบาลบ้านตาขุน
47น.ส.ศรัณยพร อินทสุรัชเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานโรงพยาบาลปะทิวkeedent12@hotmail.com
48กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลาโรงพยาบาลยะลาpor.num.ing@gmail.com
49นพ.อดุลย์ เร็งมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาsrr104@gmail.com
50นายอดุลย์ เร็งมาผู้อำนวยการโรงพยาบาลยี่่งอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
51นายรอซาลี ปัตยะบุตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามันโรงพยาบาลรามันpatayabut@gmail.com
52ธนิศา ศิริทัพทันตแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลลำทับthanisa.sir@gmail.com
53สรัลพร สุวรรณวงศ์นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสรyummy_jomjam@hotmail.com
54นายคณิต โอทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ
55นายอธิพงษ์ รัชสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านลำทับ
56จารุรัตน์ จิณะมูลนักโภชนาการปฏิบัติการศอ.12jarurat.jinamoon@gmail.com
57นางทรงสมร พิเชียรโสภณนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษศอ.12kaikiku27@gmail.com
58นางไอลดา เจ๊ะหะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศอ.12 ยะลาailada12@hotmail.com
59ดร.พวงเพ็ญ ชั้นประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
60ทรรศนีย์ มาศจำรัสนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานีthatsanee.m@dmsc.mail.go.th
61นิรันดร แร่กาสินธุ์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานีnirundorn.r@dmsc.mail.go.th
62เฉลิมวุฒิ จันทรสวัสดิ์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา mr.prince_ongchai@hotmail.com
63ณัฐณิชา ขจรเดชชัยยงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาnatnicha_1226@hotmail.com
64น.ส.ศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาsom.cheiwchan@gmail.com
65นางสาวดาเรศ ปลื้มสำราญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาPladow2005@hotmail.com
66นางสาวมารีนี โดนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาmareen091@gmail.com
67นางโสภิดา สุขจรุงนักโภชนาการชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาsukjarung@yahoo.com
68นายมานะ หะสาเมาะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาyala41@hotmail.com
69นายมูฮำหมัดยัมรี อาแวนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาyamree.wu@hotmail.com
70นายสะหลัน สามะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาsln008@hotmail.com
71นายอนุรัตน์ ไชยนุราชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาanurut_sun@hotmail.com
72เริงฤทัย หลีเส็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาneabigbike@hotmail.com
73นางวิภาภรณ์ เร่งเทียนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12ยะลา
74นางสาวจรินทรัตน์ แซ่น่านักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่ 12ยะลาyalanaya53@gmail.com
75นางสาวนวพร เตโชนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 12ยะลาnawa87@hotmail.com
76นางสาวรัชนุช เพิ่มพูนมหาศาลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 12ยะลาnfp@hotmail.co.th
77นางสาววนิดา สุขขีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่ 12ยะลาsukee_12@yahoo.co.th
78นายกิตติพงศ์ ศักดิ์สวัสดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 12ยะลาkitipong.s@anamai.mail.go.th
79นายนิคม ศรีเงินถมพนักงานพิมพ์ส3ศูนย์อนามัยที่ 12ยะลาkom2004@hotmail.com
80นายบุญจอม ไชยทองพนักงานขับรถศูนย์อนามัยที่ 12ยะลา
81นายบุญแสง บุญอำนวยกิจผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาศูนย์อนามัยที่ 12ยะลาboonsangb@yahoo.com
82นายปักษธร ดอเลาะพนักงานขับรถศูนย์อนามัยที่ 12ยะลา
83นายวิรัตน์ ใจดีพนักงานขับรถศูนย์อนามัยที่ 12ยะลา
84นายอุสมาน ยิมิงนักวิชาการเผยแพร่ศูนย์อนามัยที่ 12ยะลาmangpix@gmail.com
85สุดารัตน์ ธีระวรรักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลาsudaratipsr@gmail.com
86สากีนะห์ อับพันดีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่12 ยะลาsasina_3398@hotmail.com
87ทรงสมร พิเชียรโสภณนักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่12kaikiku27@gmail.com
88นางคนึง ยศอักษรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่12kanung55@hotmail.com
89ถรรศนา เจริญไวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่12ยะลาjtassana@yahoo.com
90อับดุลเลาะฮ์ นารอยีเจ้าพนักงานเภสัชกรรมสคร.12สงขลาbanana_rx@hotmail.com
91น.ส.เจียมใจ สามัคคีธรรมนักวิชาการสาธารณสุขชำยาญการพิเศษสสจ
92น.ส.ชนะจิต ผลเจริญทันตแพทย์ปฎิบัติการสสจ
93นางกมลาภรณ์ จีนนาพัฒ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ
94นางจันทรพร การประกอบพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสสจ
95นางสาวอรทัย ชูเรืองจพ.ทันตสาธารณสุขสสจ
96นายปรีชา หนูสวัสดิ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ
97นางทิพวรรณ แก้วบางพูด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสสจ. นครศรีธรรมราช
98นางมาริสา ศึกเสือพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสสจ. นครศรีธรรมราช
99นางรัตนภรณ์ มังคะมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ. นครศรีธรรมราช
100นางสมรธรรม จุลนวลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ. นครศรีธรรมราช
101นางสุวรรณา สุทธมุสิกนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสสจ. นครศรีธรรมราช
102นางเสาวลักษณ์ ดวงสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ. นครศรีธรรมราช
103นายวิรัตน์ กำลังเกื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ. นครศรีธรรมราช
104นางจุรีลักษณ์ นาคหกวิคเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานสสจ.ชุมพรpumsuchaya.yen@gmail.com
105นางรุ่งนภา หนูม่วงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ.ชุมพรpumsuchaya.yen@gmail.com
106นางสุชญา ใจเย็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ.ชุมพรpumsuchaya.yen@gmail.com
107นายจุลภัณฑ์ เพ็ชรเกาะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสสจ.ชุมพรpumsuchaya.yen@gmail.com
108นายนิอดุลย์ ดายะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ.ปัตตานี
109คมสันต์ สุขจิตพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการสสอ.กะทู้kathu09131@gmail.com
110นายสถาพร วาจาสัตย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสอ.ถลาง
111นายเสด็จ โรจนธรรมนักวิชการสาธารณสุขชำนาญการสสอ.ถ้ำพรรณณาsadet.rod@gmail.com
112นางสาวโสภาวรรณ วิจิตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานสสอ.นบพิตำppt0202@gmail.com
113สุพรรณี เหล่าอุบลเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานสสอ.พะโต๊ะaccidennok9@hotmail.com
114นางสาวสุทธิษา จินดาพลนักวิชาการสาธารณสุขสสอ.เมืองภูเก็ต
115นายวินัย วาหลวงสาธารณสุขอำเภอร่อนพิบูลย์สสอ.ร่อนพิบูลย์ron00793@hotmail.com
116นางยุวดี ชามทองพยาบาลวิชาฃีพชำราญการสาธารณสุขอำเภอนบพิตำ
117โสภาวรรณ วิจิตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานสาธารณสุขอำเภอนบพิตำ
118นายอับดุลเลาะ นารอยีเจ้าพนักงานเภสัชกรชำนาญงานสำนป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
119นางสุณี วงศ์คงคาเทพทันตแพทย์เชี่ยวชาญสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขsuneewong@gmail.com
120นางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
121นางจิราภรณ์ อุ่นเสียมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11aunseam_j@hotmail.com
122นางสาวณัฏฐิรา ลาภวงศ์นักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
123นางสุนันทา กาญจนพงศ์ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ ๑๒สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๒trayanan12@gmail.com
124นายวุฒิเวช เจียระไนผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน
125น.ส.ดารารัตน์ สำเภาสงฆ์นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาsorvore_12@hotmail.com
126น.ส.ฟาอีซ๊ะ โตะโยะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาzan_envocc@yahoo.co.th
127น.ส.ศิรินาถ ปิ่นทองพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาsorvore_12@hotmail.com
128นพ.สุวิช ธรรมปาโลผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
129นางปัจฉิมา บัวยอมนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลาsorvore_12@hotmail.com
130ชัยรัตน์ ลำโปนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดlampo2207@gmail.com
131นางสาวนฤมล ยังกิวพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรnarimon2521@hotmail.com
132นายจุลภัณฑ์ เพ็ชร์เกาะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรjunlapan_99@yahoo.com
133นางสาวกัตติมาส ชื่นปิติกุลเภสัชกรชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังfdatrang@hotmail.com
134นางสาวณัฐวรรณ กล่อมทองเภสัชกรชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังfdatrang@hotmail.com
135นางสุพัตรา คงจริงเภสัชกรชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังfdatrang@hotmail.com
136นางนงนุช จตุราบัณฑิตนักวิชาการสาธารณสุขชำยาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
137ดร.ประภา นัครานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตn.prapa@gmail.com
138น.ส.ปภาดา รุจิวงศกรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตrpaphada@gmail.com
139นางเขมจิรา ชนะกิจเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
140นางวัลภา จีนลอยนักวิชาการชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
141นางศุภลักษณ์ ดำรงค์เชื้อนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
142นางสาวประพรศรี นรินทรักษ์นักวิชาการเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
143นางอรนงค์ เชาว์ไวพจน์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
144นายเกรียงไกร บำรุงตาเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
145นายชุมพล วรวงศ์พิทักษ์ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
146นายสงกรานต์ ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาsongkran.maichum@gmail.com
147นางธนกร ศรีสุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
148นางนงลักษณ์ ยกย่องนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
149นางประภาพร จอมเทพมาลานวก.สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
150นางเรณา ศรีสมัยเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
151อารมณ์ หนูแก้วนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขชำนาญการhnukaew_aa@hotmai.com
152นายมานพ วงศ์คชสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขอำพรหมคีรี
153พิทักษ์ ธีระพุทธรักษาสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกรงปินังpitaks2009@hotmail.com
154นายบำรุง โกยทองสาธารณสุขอำเภอกระบุรีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี
155นายอำนาจ เทพรักษ์สาธารณสุขอำเภอกะเปอร์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์
156นางเพลินจิต มีศักดิ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม
157นางสาวละไม บุษบรรณ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยาSso_chaiya@hotmail.com
158นายสัมพันธ์ กลิ่นนาคสาธารณสุขอำเภอไชยาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอไชยาSso_chaiya@hotmail.com
159สถาพร วาจาสัตย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลางBwajasat@gmail.com
160ชัยวัฒน์ ศักดิ์ดีนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าฉางpureriku_2531@hotmail.com
161นายซ้วน แซ่ค้างสาธารณสุขอำเภอปากพนังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนังs_saekang@hotmail.com
162นางณิชมน รัตนคชสาธารณสุขอำเภอพิปูนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูนkaek2508@gmail.com
163วินิตา ริยาพันธ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูนwinita_07@hotmail.com
164นายสมโชค พูลสุขสาธารณสุขอำเภอพุนพินสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพุนพิน
165นายสันติ กาญจนนิยมสาธารณสุขอำเภอเมืองระนองสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง
166นายสุเทพ ธนชาติบรรจงสาธารณสุขอำเภอละอุ่นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่น
167นายเถลิงศักดิ์ พิริยะพงศ์สาธารณสุขอำเภอสุขสำราญสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ
168สุรศักดิ์ สุขสวัสดิ์สาธารณสุขอำเภอหลังสวนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลังสวนSure02509@gmail.com
169นายยอร์น จิระนครสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ ๑๒สำนักตรวจราชการกระทรวงpnho001@yahoo.com
170นายเจษฎา ฉายคุณรัฐสาธารณสุขนิเทศก์สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขjc72012@hotmail.com
171นางวิภา วงค์เมฆนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักตรวจและประเมินผลWipa27@yahoo.com
172จรัสศรี ศรีนฤพัฒน์ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยjarassri.s@anamai.mail.go.th
173นพวรรณ โพชนุกูลทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัยNoppawan.p@anamai.mail.go.th
174ภาคภูมิ องค์สุริยานนท์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัยphakphoom.o@anamai.mail.go.th
175วิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์นักวิชาการสิ่่่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัยwirote.w@anamai.mail.go.th
176นายอธิวัฒน์ ขุนทองนายก อบต.ชะมวงอ.ควนขนุน จ.พัทลุง
177นายบัญชา มาลินีประธานแหล่งเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน ชุมชนควนโดนอ.ควนโดน จ.สตูล
178นางเนตรนภา ไมตรีประธาน อสม.ตำมะลังอ.เมือง จ.สตูล
179สัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลsamrit.lg@hotmail.com
180นายสินธพ อินทรัตน์นายก อบต.ท่าข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม