ศูนย์อนามัยที่ 11

ลงทะเบียนโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนและเด็กไทยแก้มใส เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2560

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ ลงชื่อ
19/01/2560
เช้า บ่าย
1นางสาวขนิษฐา จิตต์พรหมนักโภชนาการชำนาญการกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลกระบี่-
2นางสาวอุษา ขนาดผลขนาดผลครู
3ธีระ ขันบุตรผอ.รร.บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)สพป.ชพ.1trw4246@hotmail.com
4ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒฑกีทันตแพทย์ชำนาญการรพ.พระพรหมrongnaja@gmail.com
5นางอรอนงค์ ปุญนุวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรพ.เหนือคลองsang_gung@hotmail.com
6นางเอมอร กาญจนอารีครูรร. บ้านบางกลาง
7นางสาววาสนา เพ็ชรภักดิ์พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์wassana_11@yahoo.com
8ทัศนีย์ญา กิ้มเส้งนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลท่าโรงช้างtiw-502@hotmail.com
9นารี ชูอินทร์โภชนากรชำนาญงานโรงพยาบาลท่าโรงช้าง
10นายธนัฎฐนนท์ อัศววัฒฑกีทันตแพทย์โรงพยาบาลพระพรหม
11นางสาวกวินทิพย์ รอดบางพงเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระพรหมkrittikan.r@hotmail.com
12นายศุภโชค แซ่ตั๋นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านsaladan_school@yahoo.co.th
13นางสาวฎีกา นักฟ้อนพนักงานราชการโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรdeekanakfon@gmail.com
14นางอาภรณ์ บุญอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม
15นายสุธรรม ชูบุญศรีครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม
16นางสุจิตรา กะการดีครูโรงเรียนทับไชยาพัฒนา
17นางสาวจุฑารัตน์ บุญจีนครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน)maprang_psu@hotmail.com
18นายสวาสดิ์ ขนานใต้ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 (บ้านคลองขนาน)sawat-531@hotmail.com
19สวนีย์ จุลรักษ์ครูโรงเรียนบ้านกลางโรงเรียนบ้านกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 186010106@cpn1.go.th
20เสริมทรัพย์ จันทร์สินครูโรงเรียนบ้านกลางโรงเรียนบ้านกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 186010106@cpn1.go.th
21โสภณ จุลรักษ์ครูโรงเรียนบ้านกลางโรงเรียนบ้านกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 186010106@cpn1.go.th
22นายกฤษณ์ เทพชุมครูโรงเรียนบ้านคลองไครkrukrit2515@gmail.com
23นางสุจิตรา ลือสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกกลางkrukim18@gmail.com
24นายศราวุธ จงรักวิทย์ครูโรงเรียนบ้านโคกกลางkruwutkub@gmail.com
25นางจิรา อภิศักดิ์มนตรีครูโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงBeloved_1620@hotmail.com
26นางสาวรสนันท์ อภิศักดิ์มนตรีครูโรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงbeloved_1520@hotmail.com
27นางบุษยมาศ วิชัยดิษฐครูโรงเรียนบ้านทองหลาง
28นางวาสนา เพชรสุขผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านทองหลางwassanapechsuck@gmail.com
29นายสรรเพชญ สารสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าขนอนsanphetsarasit@gmail.com
30นางอุส่าห์ สินทรัพย์ครู ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านทุ่งปรือusasinsap1172@gmail.com
31ว่าที่พันตรี ประเทือง สินทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งปรือSinsap08@gmail.com
32เจตนิพิฐ ขวัญนาคผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสาครkrusu1822@hotmail.com
33นางละเมียด คำแหงผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ddddoo49@gmail.com
34นายภณภู สังข์งามครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ddddoo49@gmail.com
35นางสาวกัลยารัตน์ นิยมไทยครูโรงเรียนบ้านนา
36นางสุภาวดี 11 นาควิเชียรผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาsupawadee_1999@hotmail.com
37อุษา ขนาดผลครูโรงเรียนบ้านบางกลางhoosnapink@gmail.com
38เด็กหญิงณัฐสุดา โลหิตรัตนะนักเรียนโรงเรียนบ้านบางแก้ว
39นางจารุนัน วิจิตต์อาจารย์โรงเรียนบ้านบางแก้วnong_mai_sorn@hotmail.com
40นางบุญศิริ ชูพงศ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางครั่งs5111103006@gmail.com
41นางสาวศุภิสรา พุทธพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านบางครั่งs5111103006@gmail.com
42นางสาวสุนันทา ศรีทองครูโรงเรียนบ้านบางครั่งs5111103006@gmail.com
43นางกานดา วิทยาครู คศฺ3โรงเรียนบ้านบางริ้น
44นางสมมุ่ง รัตนะครู คศ.2โรงเรียนบ้านบางริ้น
45น.ส.ดามันญา ลักษณะวิลาสครูโรงเรียนบ้านบางวัน
46นางลักษมี ภู่เจริญผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางวันlphujaroen@gmail.com
47นายจตุรงค์ บุรินทร์กุลพนักงานราชการครูโรงเรียนบ้านบางหอยjakkajeeza26@gmail.com
48นายสมศักดิ์ ทุ่งคาในผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านบางหอย
49นางสาวเกาวลี ทองศรีครูโรงเรียนบ้านบางหิน
50นางสาวพรพรรณ สูงสง่าครูโรงเรียนบ้านบางหินps.pornpan@gmail.com
51นรีนาท ศรีปานครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)
52นางสาววรรณา จิตต์เกื้อครูโรงเรียนบ้านพารา
53มณีรัตน์ ปลูกไม้ดีครูโรงเรียนบ้านพารา
54นายกิตติภพ ชุมคงผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านไร่มุสลิม สพป.นศ.2kittiphop2@gmail.com
55จุรีวรรณ ชำนาญกิจครู คศ.1โรงเรียนบ้านลำทับ
56ผกาทิพย์ ทองปานครู คศ.1โรงเรียนบ้านลำทับpakatipt@gmail.com
57นางสมฤทัย สุกกระเสมครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสาคูbaansakuschool2@gmail.com
58นางสาวอาภัสรา นาคนครครู คศ.1โรงเรียนบ้านสาคู
59นางสาวพจนาฏ มาศศรีครูโรงเรียนบ้านไสขาม
60นายสิรวิชญ์ ทองปรีชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสขาม
61นางณัฐรดา อำ่ศรีครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
62นางเพ็ญพิชชา ช่วยเจริญครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
63นางสาวลภัสรดา ยิ้มวรรณครูโรงเรียนเยาวเรศวิทยาjanyimwan@hotmail.com
64นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ผู้อำนวยการโรงรเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1jeangjeerasak@gmail.com
65เด็กหญิงขนิษฐา ปอล้วนนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑rpk1_krabi_@hotmail.com
66เด็กหญิงนงธณัช ทองปรุงนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑rpk1_krabi_@hotmail.com
67เด็กหญิงพรปวีณ์ สุขพัฒนศรีกุลนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑rpk1_krabi_@hotmail.com
68นางภัทรภร ไร่ใหญ่ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑rpk1_krabi_@hotmail.com
69นางสาวชิตนภัส แซ่เอี้ยวครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑rpk1_krabi_@hotmail.com
70นางสาวธณัชนันท์ พรหมแทนสุดครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑rpk1_krabi_@hotmail.com
71นายศุภจักษ์ ประเสริฐเขาทองครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑suphajak55@gmail.com
72เด็กชายชลภัทร จ่ายจะนะโยธินนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓
73เด็กหญิงพรทิพย์ นาคเพ็งนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓
74เด็กหญิงสิริกร จันทวังนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓
75นางสาวธณัฐฐา หิ้นเตี้ยนพนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓j_k06_kpn@hotmail.com
76 นิรวรรณ หิ้นเตี้ยนครูผู้ช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์3jajay_lala@hotmail.com
77นางปาณิสรา เทพพิทักษ์ครูโรงเรียนวัดเกษมบำรุง
78นางผกา สามารถผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดเกษมบำรุงPaka_teacher@hotmail.com
79วาณี สุขช่วงครูโรงเรียนวัดโกศาวาสkosa84180@gmail.com
80นายบุญยืน เปียตี้ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาต่อโรงเรียนวัดเขาต่อaomtsu@hotmail.com
81สาวิตรา ชูแก้วครูโรงเรียนวัดควนyungyingzz@hotmail.com
82นายภัทรวิทย์ ธนาวุฒิครูโรงเรียนวัดนาหมอบุญmhemay17@hotmail.com
83นายสิรพงศ์ภพ วุฒิยิ่งยงครูโรงเรียนวัดนาหมอบุญyingyongsakorn@hotmail.com
84ด.ญ.นิตยา นนท์ศิรินักเรียนโรงเรียนวัดแพร่
85ด.ญ.อณิฐชา ประโยชน์ชลนักเรียนโรงเรียนวัดแพร่
86นายไสว สุดทองคงผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดแพร่
87เด็กหญิงวริศรา ขนานชีนักเรียนโรงเรียนวัดสระไครfuangrat9@gmail.com
88นางจินตนา ประทุมสังข์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสระไครfuangrat9@gmail.com
89นางศิริกานต์ เรืองเต็มครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสระไครfuangrat9@gmail.com
90นายสัมพันธ์ สอดจิตร์ครูชำนาญการโรงเรียนวัดสระไครfuangrat9@gmail.com
91เจ๊ะฮาหวา สาเบตครู โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ watsuwankeereewong@hotmail.com
92พงศ์ธร จันพลโทผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ watsuwankeereewong@hotmail.com
93นายพีรวิชญ์ ศักดาสาวิตรครู คศ.2โรงเรียนวัดเหมืองประชารามpsakdasavit@windowslive.com
94นางสาวสาวิตรี มุสิแดงครูโรงเรียนวัดแหลม
95นางสำรวย วงศ์สวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโรงเรียนวัดแหลม
96นางสาวจรัสศรี ฤทธิโชติครูผู้ช่วยโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุงbungi9713@gmail.com
97นางเสาวคนธ์ เหลืองทองคำผู้อำนวนการโรงเรียนโรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง
98เด็กชายวิริทธิ์พล พริ้มแก้วนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
99นางบุบผา คชรักษ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
100นางสาวสุภาภรณ์ พัฒน์ทองผู้ช่วยครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)Poy_1983@yahoo.com
101นายธีรพงษ์ เพชรแก้วครูอัตราจ้างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ (บ้านนา)
102นาย กิตติ เสริมเกียรติวัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนต่อสพป.กระบี่ิbankuuantors@gmail.com
103นางสาวปุญนนทิญา สาระพังครูชำนาญการพิเศษสพป.ชพ.1
104นางสาวสุภาวดี ศรีมาลาครูผู้ช่วยสพป.ชพ.1Namthian21@hotmail.com
105นางวนิดา เลาห์ประเสริฐนักวิชาการศึกษาสพป.ชุมพร เขต 2
106นางอุไร นบนุ่นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพป.ชุมพร เขต 2
107นางรัตติยา บุญสุภาพนักวิชาการศึกษาชำนาญการสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1rattiya.boon@gmail.com
108นางสาววันเพ็ญ ทองเกตุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียนสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1Fullmoon532@gmail.com
109นางวันทนา รังสิมันตุชาตินักวิชาการศึกษาสพป.นศ.3
110นายสพล ชูทองรอง ผอ.สพป.นศ.3สพป.นศ.3
111มาลี ณ ถลางนักวิชาการศึกษาชำนาญการสพป.พังงา
112นางสาวสหนันท์ ศรีแสงนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3peawmesang@live.com
113นางสาวจุไรรัตน์ ปัญญาสอนจพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงานสสจ.กระบี่
114นายธนากร ศฤงคารชยธวัชทันตแพทย์สสจ.พังงา
115นายปรีชา หนูสวัสดิ์นักวิชาการสาธารณสุขสสจ.พังงาisuzu9683@hotmail.co.th
116นางกาญจนา พัดพานักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1kanjanach1@hotmail.com
117นางสุรภี พรหมสุขนักวิชาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4surapee.pro@hotmail.com
118นางมาลี ณ ถลางนักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
119ประไพพรรณ อยู่คงนักวิชาการศึกษาชำนาญการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตpeepee0355@gmail.com
120นายชัยณรงค์ ทรงทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสงsmingr56@gmail.com
121นางสาวสาวิตรี สังโยฆะนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวีsawitree_tuta@hotmail.com
122นางสาวอัจฉรา สมตนนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวีaujchara0-0aey@hotmail.com