ศูนย์อนามัยที่ 11

ลงทะเบียนโครงการ โครงการประชุมพัฒนาระบบประกันคุณภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค ( PP Accreditation) เขตสุขภาพที่ 11 ภายใต้กรอบปฏิญาศรีวิชัย " HAPPEN "

ลำดับที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน อีเมลล์ ลงชื่อ
09/08/2560
เช้า บ่าย
1จิตรา จัติกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการบริการปฐมภูมิและองค์nong55930@gmail.com
2ธีระวิทย์ หอมขาวทันตแพทย์ชำนาญการรพ.จุฬาภรณ์
3นายธีรกานต์ เสถียรนักวิชาการสาธารณสุขรพ.ทุ่งสงteerahkarn@gmail.com
4ทพญ.ศดานันท์ คำฝอยทันตแพทย์ปฏิบัติกาจรพ.ทุ่งใหญ่crewmee_net@hotmail.com
5นายอิศเรศร์ นาครักสุดเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรพ.ละแมItsarat@OUTLOOK.COM
6ชัยพงษ์ บุญช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรพ.สต.ทองหลางrungpana132@gmail.com
7อมร เอี่ยนเจ้งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรพ.สต.บ้านนาrungpana132@gmail.com
8นางอุบลรัตน์ สุคนธรสผอ รพสตรพ.สตบ้านหน้าเหมน
9ชุติกร ตัญจพัฒน์กุลทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษรพ.สิชลtanjapatkulpu@windowslive.com
10จริญญา ฉายวิริยะหัวหน้าฝ่ายทันตกรรมรพ.หัวไทรning-dt@hotmail.com
11กานมณี ชายใหญ่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลคลองท่อมmhonmai.kan@gmail.com
12มลฑา สาครพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลคลองท่อมmonta8004@gmail.com
13นางรัชนีกร ถิรตันตราภรณ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลถลางrungsutin@gmail.com
14นายกฤษนันท์ เหล่ายังนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลท่าชนะzealotz_mac@outlook.com
15ปัณณภัส รักสกุลนิตย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลระนองpankookfon@hotmail.com
16วิภา วิภาดาวุฒิกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลระนองwipha2551@gmail.com
17นางพาริณี เหล่าอุดมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตparineel58@gmail.com
18วรางคณา จันทรสุขนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตch.warangkana@gmail.com
19นางสุดาวดี สินทรัพย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโสมjubkasom@gmail.com
20นางกมลทิพย์ กาญจนมลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำฉาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนำ้ฉาwichuta55@gmail.com
21ลาวัณย์ ผาติวิกรานต์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลอ่าวลึกa_nest_ha@hotmail.com
22อัธยา ญาณหารนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์สุขภาพจิตที่11kaikik546@gmail.com
23นางกัณหา เมืองไทยนักวิชาการเงินและบัญชีศูนย์อนามัยที่ 11
24นางฉลอง เรืองศรีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่ 11
25นางชนธิรา พูนขันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 11
26นางชวนพิศ สุทินนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่ 11
27นางชาณา พุทธศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 11chana_306@hotmail.com
28นางนันทนาถ ช่วยสกุลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 11
29นางบังอร พลชัยพนักงานพิมพ์ส.4ศูนย์อนามัยที่ 11
30นางเบญจวัณ มากนวลพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 11
31นางพจนีย์ ชูเสือหึงพนักงานพิมพ์ส.3ศูนย์อนามัยที่ 11
32นางวรัญญ์ศิชา พงศ์ธนากูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 11
33นางวันวิสา เสถียรพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 11
34นางวีรวรรณ บุญวงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 11
35นางสาโรช สิมะไพศาลที่ปรึกษางานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมศูนย์อนามัยที่ 11chana_306@hotmail.com
36นางสาวจุรีรัตน์ ถูกต้องนักวิชาการเผยแพร่ศูนย์อนามัยที่ 11
37นางสาวนิลมณีย์ สิทธิรักษ์พนักงานพิมพ์ศูนย์อนามัยที่ 11
38นางสาวภัสราภรณ์ รอดพันชูเจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานศูนย์อนามัยที่ 11
39นางสาวเสาวนีย์ สะรุโณนักวิชาการสาธารณสุขศูนย์อนามัยที่ 11
40นางสุภาพร ถือแก้วเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานศูนย์อนามัยที่ 11
41นางสุวนีย์ จอกทองพยาบาลวิชาชีพชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 11
42นางหทัยรัตน์ วีรนรพานิชย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่ 11
43นายกฤตธน พงศ์ธนากูลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 11
44นายไกรวุฒิ ก้วนหิ้นผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์อนามัยที่ 11
45นายจาตุรัตน์ น่าสมนวกสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 11
46นายชัยณรงค์ แก้วจำนงค์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 11
47นายณัฐพงค์ พันธุเสวีนักวิชาการช่างศิลป์ศูนย์อนามัยที่ 11
48นายธชนรรทน์ ตั้งตรีตระกูลนักคอมพิวเตอร์ศูนย์อนามัยที่ 11
49นายพิพรรธน์ หนูมีนายช่างศิลป์ศูนย์อนามัยที่ 11
50นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 11
51นายวิเชียร ไทยเจริญนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 11
52นายสมชาย เลขะจิตต์พนักงานขับรถยนต์ศูนย์อนามัยที่ 11
53พญไกรวี ธีรานุตรทันตแพทย์ปฏิบัติการศูนย์อนามัยที่ 11
54พญศศิธร บัณฑิตมหากุลทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่ 11
55ลัลน์ณภัทร ดีดาษนักคอมพิวเตอร์ศูนย์อนามัยที่ 11
56เจียมใจ สามัคคีธรรมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสสจjaisamuk@gmail.com
57ธนากร ศฤงคารชยธวัชทันตแพทย์สสจdentkura@hotmail.com
58นางสาวสุวรรณี หนักแน่นพยาบาลวิชาชีพสสจnokfly@windowslive.com
59จุฑาภรณ์ สว่างเมฆนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ.กระบี่jama_yada@hotmail.com
60ณิดานาสิริ บำรุงศรีจพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงานสสจ.กระบี่tbnkbv@gmail.com
61บุญฤทธิ์ การุญเมธีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ.กระบี่parn_50@yaahoo.com
62ศิริขวัญ แซ่เฮ่าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสสจ.กระบี่blythe_sign@hotmail.com
63อมิตตา จันทร์ชอุ่มนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสสจ.กระบี่assae_200@hotmail.com
64นางพิมพา ร่มเย็นนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ.ชุมพรpimromyen@gmail.com
65นายกฤษฎา โยธารักษ์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ.นครศรีkrisda2525@gmail.com
66นางรัตนภรณ์ มังคะมณีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ.นครศรีธรรมราชrattana_wbc@hotmail.com
67นายบัญชา ค้าของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชสสจ.นครศรีธรรมราช
68สามารถ สินทรัพย์นวก.สธ.ชำนาญการสสจ.พังงาmsinsup@gmail.com
69นางนงเยาว์ จันทร์สุขนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสสจ.สุราษฎร์ธานี
70นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสสจ.สุราษฎร์ธานี
71นางสุวดี แสงขำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสสจ.สุราษฎร์ธานี
72นางอมรรัตน์ หิมทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสสจ.สุราษฎร์ธานี
73นายพิชัย อาจทองนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสสจ.สุราษฎร์ธานี
74นายขจรศักดิ์ แก้วจรัสนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
75นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11สำนักงานเขตสุขภาพที่ 11 สุราษฎร์ธานี
76น.ส.ธันย์วรินท์ ศิริวัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑
77นางผกาภรณ์ แช่มศรีนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดpaka.cham@gmail.com
78ชวนพิศ สุวรรณสิงห์จพ.สาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่chuan2554@hotmail.com
79รัชนีเพ็ญ ชัณวิจิตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่chunwijit224@hotmail.com
80วรวิทย์ แหลมสักนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่november_krabi@hotmail.com
81อนงค์ ภูมชาตินักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่febanong@hotmail.com
82นางธีรวัลย์ แสงสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรteewan001@gmail.com
83นางนิยดา สุขขะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรniyadasukka@gmail.com
84นางสาวนราวดี สันสยะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรcocoa2551@gmail.com
85นางอุบลรัตน์ เก่งอนันตานนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรk.rat.31.12@gmail.com
86นายอดิศร วิศาลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรSal2131@hotmail.com
87ปัณญ์ชรีมาศ ไชยวัฒน์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรpanchaiwat18@gmail.com
88ดร.วจินี จงจิตรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชwajinee@hotmail.com
89ธณัทอร สังข์แก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชaonny1@gmail.com
90น.ส.เยาวลักษณ์ ทองแก้วนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชmod.th@hotmail.com
91นางจีรวดี ศรีสุเทพนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชkung3554@gmail.com
92นางสมรธรรม จุลนวลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชsm_tham27@hotmail.com
93นางสุพัตรา นาคแป้นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชsupatra1972@gmail.com
94นางโสภิต เกลี้ยงประไพนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาsophithos@hotmail.com
95นางวัลภา จีนลอยนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตwjeenloy@gmail.com
96นางสาวจันทร์จิรา จานแก้วนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
97นางสาวชลธิชา พวงลำเจียกนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
98นางสาวธีราพร โสดาบรรลุพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
99นางสาวพิชญาดา สายสินธุ์ชัยทันตแพทย์ปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
100นางสาวเรวดี สุขเสนนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตravadee@gmail.com
101นางสาวอภิญญา จริยสุนทรกิจทันตแพทย์ชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
102นางสาวอลิษา พรหมสกุลนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
103นางอรนงค์ เชาว์ไวพจน์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตoranong172@gmail.com
104ธิดารัตน์ น้ำแก้วนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองrungpana132@gmail.com
105ปวิญพัฒน์ ศรีประภาธนาเลิศนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองrungpana132@gmail.com
106พิเชษฐ์ บุญเซียมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองrungpana132@gmail.com
107รุ่งพนา แท่นแก้วนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองrungpana132@gmail.com
108วัลลาภ ลิ่มศิลานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองrungpana132@gmail.com
109สุธน คุ้มเพชรนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองrungpana132@gmail.com
110อรอนงค์ ทับยางเภสัชกรปฏิบัติการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองtabyang@hotmail.com
111อ้อมจันทร์ ศรีรัตน์เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองrungpana132@gmail.com
112อนันต์ ลู่เกียงสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองท่อมanunlu2009@gmail.com
113วารินทร์ นุ่มนวลรักษาการสาธารณสุขอำเภอช้างกลางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอช้างกลางwarin5914@gmail.com
114น.ส.พนมวัลย์ บุญรักษ์เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่งpanomwan2506@gmail.com
115นายสถาพร วาจาสัตย์นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลางBwajasat@gmail.com
116นายนิสิต เอกสุวรรณนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะpublic1@hotmail.com
117นายบุญธรรม มิ่งแก้วสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะpublic1@hotmail.com
118นายเสริมศักดิ์ วัฏิสุเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าชนะpublic1@hotmail.com
119นางเรณู ทับเวชสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละแมTubwest@gmail.com
120นางเดือนเพ็ญ เคี่ยนบุ้นสาธารณสุขอำเภอสวีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวีpenduen11@gmail.com
121วิชุตา คมขำนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสวีwichuta55@gmail.com
122ประวิช ขุนนิคมนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขอำเภออ่าวลึกpk_energy@hotmail.com