ทะเบียนจองรถ

ลงทะเบียนจองรถ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 151 ผลลัพธ์

#เรื่องลำดับขออนุมัติโครงการวันที่เริ่มวันสิ้นสุดผู้ขอวันที่จองรถสถานะ 
 
 
1ขอใช้รถพร้อมคนขับรถในการติดตามเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางบูชา(ไม่ได้ตั้ง)04/02/2563 04/02/2563 สายฟ้า แก้วมีไชย24/01/2563 รอการอนุมัติ
2ขอใช้รถในโครงการ เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข19410/02/2563 14/02/2563 วันชัย เยี่ยงกุลเชาว์23/01/2563 อนุมัติ
3ขอใช้รถในโครงการ เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข19303/02/2563 06/02/2563 วันชัย เยี่ยงกุลเชาว์23/01/2563 อนุมัติ
4ขอใช้รถในโครงการ ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 4 กพ 2563 ณ สสจ.ระนอง19203/02/2563 04/02/2563 เกศรา วัฒนสมัย22/01/2563 อนุมัติ
5ขอใช้รถในโครงการ การประเมินติดตามและเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช19127/01/2563 31/01/2563 เปรมยุดา นาครัตน์23/01/2563 อนุมัติ
6ขอใช้รถในโครงการ เยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข18928/01/2563 31/01/2563 วันชัย เยี่ยงกุลเชาว์22/01/2563 อนุมัติ
7ขอใช้รถในโครงการ เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (กิจกรรมที่ 5)18712/02/2563 14/02/2563 วีรวรรณ บุญวงศ์22/01/2563 อนุมัติ
8ขอใช้รถในโครงการ เยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (กิจกรรมที่ 5)18712/02/2563 14/02/2563 วีรวรรณ บุญวงศ์22/01/2563 อนุมัติ
9ขอใช้รถในโครงการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่่น อบต.คุระ จังหวัดพังงาและ ทน.สุราษฎร์ธานี 18427/01/2563 30/01/2563 เกศรา วัฒนสมัย21/01/2563 อนุมัติ
10ขอใช้รถในโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Palliative care 18328/01/2563 28/01/2563 วาสนา ศิริวรรณ21/01/2563 อนุมัติ
11ขอใช้รถเพื่อเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ(ไม่ได้ตั้ง)22/01/2563 22/01/2563 จิราพร เหมทานนท์20/01/2563 อนุมัติ
12ขออนุมัติการใช้รถติดตามประเมินรพสตติดดาว(ไม่ได้ตั้ง)23/01/2563 23/01/2563 ไพรัช เลขาผล20/01/2563 อนุมัติ
13ขอใช้รถในโครงการ การประเมินติดตามและเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) จ.นครศรีธรรมราช17724/01/2563 24/01/2563 สุวณีย์ จอกทอง17/01/2563 อนุมัติ
14ขอใช้รถในโครงการ การประเมินติดตามและเก็บข้อมูลการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) จ.นครศรีธรรมราช17620/01/2563 20/01/2563 สุวณีย์ จอกทอง17/01/2563 อนุมัติ
15ขอใช้งานรถ ในงานรพสต.ติดดาว(ไม่ได้ตั้ง)22/01/2563 22/01/2563 สุดสวาทสวัสดิ์ ภูมิพันธ์17/01/2563 อนุมัติ
16ขอใช้รถงานรพสต.ติดดาว(ไม่ได้ตั้ง)20/01/2563 20/01/2563 สุดสวาทสวัสดิ์ ภูมิพันธ์17/01/2563 อนุมัติ
17ขอใช้รถในโครงการ เยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ปีงบประมาณ 2563 ภูเก็ต17418/02/2563 19/02/2563 ถาวร พุ่มเอี่ยม17/01/2563 อนุมัติ
18ขอใช้รถในโครงการ เยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดชุมพร17328/01/2563 29/01/2563 ถาวร พุ่มเอี่ยม17/01/2563 อนุมัติ
19ขอใช้รถในโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม(กิจกรรมส่งของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช)17130/01/2563 30/01/2563 จิราพร เหมทานนท์17/01/2563 อนุมัติ
20ขอใช้รถในโครงการ ติดตามการดำเนินงานจัดการคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.นครศรีธรรมราช และจ.กระบี่16827/01/2563 30/01/2563 วรัญญ์ศิชา พงศ์ธนากูล15/01/2563 อนุมัติ