ทะเบียนจองรถ

ลงทะเบียนจองรถ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 167 ผลลัพธ์

#เรื่องลำดับขออนุมัติโครงการวันที่เริ่มวันสิ้นสุดผู้ขอวันที่จองรถสถานะ 
 
 
1ขอรถออกตรวจฟัน(ไม่ได้ตั้ง)21/09/2563 28/09/2563 ชุติมา นวลสะอาด16/09/2563 รอการอนุมัติ
2ขอใช้รถในโครงการ ประชุมพัฒนาเครือข่าย RSA ภาคใต้17721/09/2563 22/09/2563 สายใจ โฆษิตกุลพร15/09/2563 อนุมัติ
3ขอใช้รถในโครงการ ขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อร่วมตรวจประเมิน การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) จังหวัดระนอง17620/09/2563 25/09/2563 กฤตธน พงศ์ธนากูล15/09/2563 อนุมัติ
4ขอรถออกรร.(ไม่ได้ตั้ง)14/09/2563 16/09/2563 ชุติมา นวลสะอาด11/09/2563 อนุมัติ
5ขอใช้รถในโครงการ Amazing Thai Test @Phuket #Local Food17412/09/2563 13/09/2563 ธราดล ศรีสุข11/09/2563 อนุมัติ
6ขอใช้รถในโครงการ Amazing Thai Taste @Phuket # Local Food17312/09/2563 14/09/2563 ธราดล ศรีสุข10/09/2563 อนุมัติ
7ขอใช้รถในโครงการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานจัดนิทรรศการในงาน Amazing Thai Taste@Phuket #Local Food17112/09/2563 13/09/2563 วินัย ตันติธนพร09/09/2563 อนุมัติ
8ขอรถเก็บมูลฝอยติดเชื้อ(ไม่ได้ตั้ง)11/09/2563 11/09/2563 จิราพร เหมทานนท์09/09/2563 อนุมัติ
9ขอใช้รถในโครงการ ตรวจเยียมการดำเนินงานตามมาตรการของสถานประกอบการในแหล่งท่องเที่ยวในการป้องกันการแพร่กระจายโรค COVID-19 15028/08/2563 01/09/2563 ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์08/09/2563 อนุมัติ
10ขอใช้รถเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลคนรักสุขภาพอำเภอพิปูน(ไม่ได้ตั้ง)16/09/2563 16/09/2563 นันทนาถ ช่วยสกุล08/09/2563 อนุมัติ
11ขอรถออกตรวจฟัน(ไม่ได้ตั้ง)08/09/2563 11/09/2563 ชุติมา นวลสะอาด03/09/2563 อนุมัติ
12ขอใช้รถในโครงการ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงาน ปี 2546 16624/09/2563 25/09/2563 วินัย ตันติธนพร03/09/2563 อนุมัติ
13ขอใช้รถในโครงการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กิจกรรมที่ 116203/09/2563 03/09/2563 มยุรี บุญวรรณ31/08/2563 อนุมัติ
14ขอรถออกตรวจฟัน(ไม่ได้ตั้ง)01/09/2563 11/09/2563 ชุติมา นวลสะอาด28/08/2563 อนุมัติ
15ขอใช้รถในโครงการ โครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนรอบรู้สุขภาพในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 1115613/09/2563 14/09/2563 รัตนาภรณ์ ชุมจินดา26/08/2563 อนุมัติ
16ขอใช้รถในโครงการ โครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนรอบรู้สุขภาพในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 1115611/09/2563 11/09/2563 รัตนาภรณ์ ชุมจินดา26/08/2563 อนุมัติ
17ขอใช้รถในโครงการ โครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนรอบรู้สุขภาพในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 1115607/09/2563 10/09/2563 รัตนาภรณ์ ชุมจินดา26/08/2563 อนุมัติ
18ขอใช้รถในโครงการ โครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนรอบรู้สุขภาพในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขตสุขภาพที่ 1115601/09/2563 03/09/2563 รัตนาภรณ์ ชุมจินดา26/08/2563 อนุมัติ
19ขอใช้รถในโครงการ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารสำหรับแหล่งท่องเที่ยว15530/08/2563 01/09/2563 ชัยณรงค์ แก้วจำนงค์25/08/2563 อนุมัติ
20ขอใช้รถในโครงการ ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)ปี2563 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 1-2 กันยายน 256315201/09/2563 02/09/2563 เกศรา วัฒนสมัย25/08/2563 อนุมัติ