ทะเบียนจองรถ

ลงทะเบียนจองรถ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 81 ผลลัพธ์

#เรื่องลำดับขออนุมัติโครงการวันที่เริ่มวันสิ้นสุดผู้ขอวันที่จองรถสถานะ 
 
 
1ขอใช้รถในโครงการ ประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์สถานบริการสาธารณสุขและเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช4831/07/2563 31/07/2563 สายใจ โฆษิตกุลพร04/07/2563 รอการอนุมัติ
2ขอใช้รถในโครงการ ประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์สถานบริการสาธารณสุขและเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช4830/07/2563 30/07/2563 สายใจ โฆษิตกุลพร04/07/2563 รอการอนุมัติ
3ขอใช้รถในโครงการ ประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์สถานบริการสาธารณสุขและเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช4829/07/2563 29/07/2563 สายใจ โฆษิตกุลพร04/07/2563 รอการอนุมัติ
4ขอใช้รถในโครงการ ประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์สถานบริการสาธารณสุขและเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช4820/07/2563 20/07/2563 สายใจ โฆษิตกุลพร04/07/2563 รอการอนุมัติ
5ขอใช้รถในโครงการ ประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์สถานบริการสาธารณสุขและเครือข่ายจังหวัดนครศรีธรรมราช4813/07/2563 13/07/2563 สายใจ โฆษิตกุลพร04/07/2563 รอการอนุมัติ
6ขอใช้รถในโครงการ ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital รพ.สต.วังใหม่/รพ.สวี/รพ.ปากน้ำชุมพร/รพ.หลังสวน จังหวัดชุมพร4520/07/2563 24/07/2563 กัญญาณัฐ ใจห้าว03/07/2563 อนุมัติ
7ขอรถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อ(ไม่ได้ตั้ง)03/07/2563 03/07/2563 จิราพร เหมทานนท์02/07/2563 อนุมัติ
8ขอรถออกรพสต.บ้านบางมูลนาก(ไม่ได้ตั้ง)24/07/2563 24/07/2563 อันเรีย เจ๊ะหวาง02/07/2563 อนุมัติ
9ขอรถออกรพสต.บ้านบางใหญ่(ไม่ได้ตั้ง)29/07/2563 29/07/2563 อันเรีย เจ๊ะหวาง02/07/2563 อนุมัติ
10ขอรถออกรพสต.บ้านบางจาก(ไม่ได้ตั้ง)20/07/2563 20/07/2563 อันเรีย เจ๊ะหวาง02/07/2563 อนุมัติ
11ขอรถออกรพสต.บ้านเปี๊ยะเนิน(ไม่ได้ตั้ง)15/07/2563 15/07/2563 อันเรีย เจ๊ะหวาง02/07/2563 อนุมัติ
12ขอรถออกรพสต.บ้านบางบูชา(ไม่ได้ตั้ง)14/07/2563 14/07/2563 อันเรีย เจ๊ะหวาง02/07/2563 อนุมัติ
13ขอรถออกรพสต.บ้านวัดลาว(ไม่ได้ตั้ง)10/07/2563 10/07/2563 อันเรีย เจ๊ะหวาง02/07/2563 อนุมัติ
14ขอรถออกรพสต.บ้านแสงวิมาน(ไม่ได้ตั้ง)08/07/2563 08/07/2563 อันเรีย เจ๊ะหวาง02/07/2563 อนุมัติ
15ขอใช้รถในโครงการ นิเทศงานและเยี่ยมประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและมาตรฐานอำเภออนาัยเจริญพันธ์ุุ4025/08/2563 25/08/2563 พจนา โชโชล01/07/2563 รอการอนุมัติ
16ขอใช้รถในโครงการ นิเทศงานและเยี่ยมประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและมาตรฐานอำเภออนาัยเจริญพันธ์ุุ4014/08/2563 14/08/2563 พจนา โชโชล01/07/2563 รอการอนุมัติ
17ขอใช้รถในโครงการ นิเทศงานและเยี่ยมประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและมาตรฐานอำเภออนาัยเจริญพันธ์ุุ4013/08/2563 13/08/2563 พจนา โชโชล01/07/2563 รอการอนุมัติ
18ขอใช้รถในโครงการ นิเทศงานและเยี่ยมประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและมาตรฐานอำเภออนาัยเจริญพันธ์ุุ4011/08/2563 11/08/2563 พจนา โชโชล01/07/2563 รอการอนุมัติ
19ขอใช้รถในโครงการ นิเทศงานและเยี่ยมประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและมาตรฐานอำเภออนาัยเจริญพันธ์ุุ4031/07/2563 31/07/2563 พจนา โชโชล01/07/2563 รอการอนุมัติ
20ขอใช้รถในโครงการ นิเทศงานและเยี่ยมประเมินตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและมาตรฐานอำเภออนาัยเจริญพันธ์ุุ4030/07/2563 30/07/2563 พจนา โชโชล01/07/2563 รอการอนุมัติ