Responsive image
ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 11 :
Responsive image


ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2519 - 2526
ป.แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. 2519 - 2527
ปบ.แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2533
ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
พ.ศ. 2535
ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
พ.ศ. 2537
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2541
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2544
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
พ.ศ. 2547
ประถมาภรณ์ช้างเผือก
พ.ศ. 2552
มหาวชิรมงกุฎ
ประวัติการรับราชการ
2 เม.ย.2527
นายแพทย์กองสาธารณสุขภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1 ต.ค.2527
นายแพทย์กองสาธารณสุขภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2 เม.ย.2529
นายแพทย์กองสาธารณสุขภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับ 5
16 พ.ย.2529
นายแพทย์งานเวชปฏิบัติทั่วไปโรงพยาบาลพิปูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1 ต.ค.2534
ผู้อำนวยการ (นายแพทย์) โรงพยาบาลหัวไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
28 มิ.ย.2537
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์ระดับ 9) ตำแหน่งเลขที่ 0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 37 เป็นต้นไป
20 ก.ย.2538
ผู้อำนวยการ (นายแพทย์) โรงพยาบาลหัวไทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
21 พ.ค.2539
รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม ตำแหน่งเลขที่ 0 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 21 พ.ค. 39 เป็นต้นไป
13 พ.ค.2541
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 11 นครศรีธรรมราช กรมอนามัย
28 ต.ค.2545
ผู้อำนวยการศูนย์ (นายแพทย์) ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช กรมอนามัย
25 มี.ค.2546
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช กรมอนามัย
11 ธ.ค.2551
ผู้อำนวยการศูนย์ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช กรมอนามัย
กลับสู่หน้าหลัก