header

การประชุมเพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูง กรมอนามัย (21/7/2563)

งานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูง กรมอนามัย  ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผ่านการโปรแกรม CISCO Webex  ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์บริหารงานบุคคลและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โดย มีนายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย  เป็นประธานการประชุม  เพื่อ



1.ทบทวนแผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ



2. กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำแบบประเมินค่างานของหน่วยงาน



ผู้เข้าร่วมการประชุม  ประกอบด้วย ผู้แทนจากกองการเจ้าหน้าที่ ผู้แทนสำนัก / กอง ในส่วนกลาง ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ของกรมอนามัยทั้งหมด โดยที่ประชุมได้นำเสนอหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง และให้ที่ประชุมทบทวน การกำหนดตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง และสาขา รวมทั้งปีที่กำหนดให้ส่งแบบประเมินค่างาน ซึ่งได้ข้อสรุปดังรูป



รวมทั้งมอบให้สำนักทันตสาธารณสุขรับผิดชอบ เสนอชื่อตำแหน่ง พร้อมประเมินค่างานในตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ 1 ตำแหน่ง และกองประเมินผลกระทบ และสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อตำแหน่ง พร้อมประเมินค่างานในตำแหน่ง นักวิขาการสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง ส่ง ให้กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และ ส่งแบบประเมินค่างานภายใน 24 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งมอบหมายให้ทุกตำแหน่งมีผู้รับผิดชอบเขียนประเมินค่างานของหน่วยงาน ส่งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 



ซึ่งจากแผนการกำหนดตำแหน่งนี้ ทำให้ในอนาคต จะมีตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ครบทุกศูนย์อนามัย และมีตำแหน่งทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ ของกรมอนามัย รวมทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง



แผนที่จะต้องดำเนินงานต่อ :  เสนอคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ เขียนประเมินค่างาน ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ ที่ศูนย์อนามัยที่ 11 ได้รับโควตาเพิ่ม 2 ตำแหน่ง เพื่อส่งกองการเจ้าหน้าที่ คือ



1. นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)



2. นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ (ด้าน สวล.)



ทญ.ศศิธร บัณฑิตมหากุล รับผิดชอบเขียนประเมินค่างาน ในตำแหน่ง ทันตแพทย์ เชี่ยวชาญ ของศูนย์อนามัยที่ 11



หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบเขียนประเมินค่างาน ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนั้น เนื่องจาก เป็นการเขียนประเมินค่างานเพื่อให้มีการกำหนดตำแหน่งในองค์กรนั้นๆ  ซึ่งต้องเขียนค่างานให้ได้ตามข้อกำหนดของ ก.พ. 



อ้างอิง : 42223 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงกรมอนามัยวันที่ 13 ก.ค. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริม 8/7/2563



http://hpc11.go.th/calendar_program/uploads/pdf_17735/42223.pdf


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์