header

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักทันตสาธารณสุข ด้านการเขียนประเมินค่างานวิชาการ (22/7/2563)

ทันตแพทย์หญิงปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนักทันตาธารณสุข กรมอนามัย เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักทันตสาธารณสุข ด้านการเขียนประเมินค่างานวิชาการ ในระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสำนักทันตาธารณสุข กรมอนามัย จัดขึ้น เพื่อให้ทันตบุคลากรในกรมอนามัย ร่วมกันเขียนและปรับแก้แบบประเมินค่างาน ในตำแหน่งทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการกำหนดเพิ่มเติมใหม่ 3 ตำแหน่ง คือ1.ด้านทันตสุขภาพมารดาและเด็กปฐมวัย2.ด้านทันตสุขภาพผู้สูงอายุ3.ด้านทันตสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก-  ตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญของศูนย์อนามัยที่ 11 และศูนย์ทันตระหว่างประเทศ-  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านวัยเรียน) เพิ่มอีก 1 ตำแหน่งซึ่งจะทำให้ กรมอนามัย มีตำแหน่งทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 4 ตำแหน่ง  ตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ของสำนักทันตสาธารณสุข 9 ตำแหน่งตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ครบทุกศูนย์อนามัย (ศูนย์ละ 1 ตำแหน่ง)  และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 2 ตำแหน่งผู้เข้าประชุมและร่วมเขียนแบบประเมินค่างาน ประกอบด้วย อดีตทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข)  ผู้แทนของสำนักทันตสาธารณสุข ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 11 และศูนย์ทันตระหว่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 15 คน  โดยที่ประชุมแจ้งมติที่ประชุมการจัดทำแผนการปรับปรุงการกกำหนดตำแหน่งระดับสูง กรมอนามัย ของกองการเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ จากนั้น แบ่งกลุ่ม และมอบหมายให้ผู้แทน ช่วยกันทบทวนและเขียนแบบประเมินค่างาน รวมทั้งนำเสนอร่างแบบประเมินค่างาน เพื่อให้ที่ประชุม ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  และท้ายที่สุดมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ  ปรับแก้และเขียนประเมินค่างาน ตามข้อเสนอแนะ  เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักทันตสาธารณสุข และส่งต่อให้กองการเจ้าหน้าที่  โดยกำหนดส่งในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563แผนที่จะต้องดำเนินการต่อ : ทญ.ศศิธร บัณฑิตมหากุล ได้รับมอบหมายให้เขียนประเมินค่างานทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ของศูนย์อนามัยที่ 11อ้างอิง : 38859 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 15-16 ก.ค.63 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 23 / 6 / 2563http://hpc11.go.th/calendar_program/uploads/pdf_17523/38859-01-07-001.pdf


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์