header

เยี่ยมประเมินซ้ำการพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (25/7/2563)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ทีมเยี่ยมพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐาน การบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly Health Service : YFHS )  โดยนางสุวรรณา สุทธมุสิก หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และทีมจากโรงพยาบาลต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  เพื่อ ประเมินซ้ำ ( Reaccredit ) การคงสภาพการจัดระบบบริการจากการแลกเปลี่ยน โรงพยาบาลมีระบบเชิงคุณภาพ มีบริการเชิงรับ ที่ค่อนข้างจะครอบคลุม  มีการทำงานเชิงรุกเชิงคุณภาพ กับโรงเรียนมัธยมศึกษา และเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านการปรับขนาดของโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เมื่อ 3 ปีที่แล้ว โอกาสพัฒนาวันนี้เป็นการได้มอบหมายงานกับผู้รับผิดชอบ และเป็นผู้บริหารจัดการรวบรวม ( Teenmanager ) เพื่อนำสถานการณ์ เชิงบูรณาการทั้งภายในและภายนอก

ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น การแก้ไขปัญหา แบบองค์รวม และเข้าถึงบริการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเป็นความลับ ตามสิทธิ รวมทั้งการศึกษาเครื่องมือในการขับเคลื่อนงาน คือ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 

     ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน เครือข่ายสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง  อำเภอบางขัน  อำเภอนาบอนขอขอบคุณทีมผู้ตรวจเยี่ยมและเครือข่ายพัฒนาระบบ การเชื่อมโยงงาน ทั้งภายในโรงพยาบาล และภาคีเครือข่ายภายนอกโรงพยาบาลและเมินซ้ำในปี 2564


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์