header

งานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (22/7/2563)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 งานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly Health Service ) เครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ( RHD ) และ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีผู้รับผิดชองงานวัยรุ่น ระดับโรงพยาบาลศูนย์  รพท. รพช.และสาธารณสุขอำเภอ เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน   เปิดการประชุมโดยนางอรณัส ยวงทอง รองนายแพทย์ สสจ.สุราษฎร์ธานี และดำเนินการประชุมโดย นางวราภา จันทร์เอียด หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ  นายคมสัน  หนูนำวงศ์  ผู้รับผิดชอบกลุ่มวัยรุ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฟื้นฟูทักษะ และกลวิธีในการเชื่อมโยงงาน ภายในและภายนอกโรงพยาบาล พัฒนาเชิงระบบ การสร้างภาคีเครือข่าย คือ อปท.สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน ตัววัยรุ่น เข้าถึงบริการ เมื่อเผชิญปัญหาทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสังคม มีครอบครัวที่อบอุ่น พ่อแม่สามารถสื่อสารเรื่องเพศกับลูก หลาน รวมทั้งการนำสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่นการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น มีพฤติกรรมเสี่ยงเพศ เสี่ยงสารเสพติด ติดเกมส์ การรู้เท่าทัน Social  วิเคราะห์ และร่วมกันวางแผน รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะเรื่องเพศให้กับวัยรุ่น ทั้งในและนอกระบบการศึกษา  มีผู้รับผิดชอบ คือ Teenmanager และเตรียมความพร้อมการรับประเมินในมาตรฐาน ดังกล่าว ในปี 2563 & 2564จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข และร่วมเป็นเครือข่าย RSA  ในปี 2563 เพิ่มอีก 2 รพ. และมีพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน ร่วมดำเนินงานกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ( p2h ) สนันสนุนโดย บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  การส่งเสริมสุขภาวะวัยรุ่นและเยาวชน โดย อปท.และภาคี คาดหวังว่า จะมี อปท.ที่พัฒนาด้วยเครื่องมือ ของ p2h และเป็น ต้นแบบ 1 ใน 12 อปท.ของภาคใต้บรรยากาศในการประชุมวันนี้ พื้นที่แต่ละอำเภอมีต้นทุนที่หลากหลาย และสนใจร่วมกันแลกเปลี่ยน ในประเด็นต่างๆ รวมทั้งข้อสงสัยในมาตรฐานขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแลกเปลี่ยนโดย นางสาวรุ่งระวี พิทักษ์กาญจน์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และนางสายใจ โฆษิตกุลพร ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์