header

กลุ่มงานอำนวยการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fins (22/7/2563)

วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายระบบบริหารการเงินการคลัง D-Fins  ณ โรงแรม อีโค่ โคซี่ บีชฟร้อน รีสอร์ท ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อเป็นการพัฒนาภาคีเครือข่ายผู้ใช้งานของระบบให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และรับทราบปัญหาและอุปสรรคการใช้งานเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นโดยมีตัวแทนจากกลุ่มงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน ประกอบด้วย1.นางสาวกัณหา เมืองไทย2.นางสาวอรอุมา ลิ่มชา3.นางสาวฉันทนา แซ่เล่า4.นางสาวธัญญานุช กาญจนหึงษ์ 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์