header

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly Health Service ) ฉบับปรับปรุง (24/7/2563)

ตัวแทน Cluster วัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลการประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly Health Service ) ฉบับปรับปรุง ณ โรงแรมริชมอนด์ รัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี  วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการประชุมจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ( UNICEF )มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ พัฒนาศักยภาพ ผู้เกี่ยวข้อง ทดลองการใช้เครื่องมือในขั้นตอนการประเมินตนเองมาตรฐานการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  การใช้โปรแกรม Online  โดย อาจารย์อาทิตย์ ชุมทอง วิทยากรหลัก กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และทีมวิทยากรที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม  ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น จากศูนย์อนามัยทั้ง 12 แห่ง ศสม. ตัวแทนผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นระดับโรงพยาบาล ทุกเขต ในการประชุมครั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 11 ประกอบด้วยศูนย์อนามัยที่ 11  นางสาวรุ่งระวี พิทักษ์กาญจน์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวโอริสา พรหมสถิตย์  โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร อำเภอเมืองชุมพรในการประชุมแนะนำการใช้ เครื่องมือ การประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน YFHS  โดยให้โรงพยาบาลกรอกข้อมูล และระบบการส่งข้อมูลการประเมินตนเองสู่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์อนามัย  การเข้าสู่ระบบโดยการเป็น Admin ระดับต่างๆ คิดว่าเป็นเครื่องมือที่ดี  สะดวก ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาโปรแกรมต่อให้สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น สู่การ  Try Out  และเมื่อสมบูรณ์  จะมีมีแผนการชี้แจงผ่านสาธารณสุขจังหวัดอีกครั้ง และ คิดว่าจะใช้ ในเดือนมกราคม 2564ขอขอบคุณในการทดลองใช้เครื่องมือ ทีมอาจารย์  สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย และภาคีเครือข่าย ที่ร่วมกันในครั้งนี้


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์