header

กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจัดทำโครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงเพื่อการคลอดที่ปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์นำไปสู่เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ณ รพ.สต.บางบูชา (24/7/2563)

วันที่ 22-24 ก.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กออกพื้นที่ รพ.สต.บางบูชา ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง  จ.นครศรีธรรมราช  เพื่อจัดทำโครงการเฝ้าระวังความเสี่ยงเพื่อการคลอดที่ปลอดภัยในสตรีตั้งครรภ์นำไปสู่เด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ กิจกรรมที่4 พัฒนาทักษะDSPM และระบบการดูแลเด็กปฐมวัยในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังติดตามภาคีเครือข่าย ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การดูแลหญิงตั้งครรภ์  และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งมีกิจกรรม  ได้แก่ ่นำเสนองานวิจัยการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าตำบลคลองน้อยเพื่อเป็นแนวทางให้กับตำบลชะเมา  ทบทวนการส่งต่อเด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าสู่ชุมชน   ทบทวนการตรวจพัฒนาการเด็ก 30 และ 42 เดือน และการลงบันทึกข้อมูล  ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  พ.ร.บ.นมผงรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจาก ผอ.รพ.สต. , พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก  และ อสม. เป็นอย่างดี  อีกทั้งระหว่างการดำเนินโครงการได้มีการและเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็กในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานในระดับพื้นที่ รพ.สต.บางบูชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์