header

แผนกผู้ป่วยในเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการดูแลแบบประคับประคอง (24/7/2563)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.00 น. เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยในเข้าร่วมประชุมการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการดูแลแบบประคับประคอง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 9 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช  โดยมีวาระการประชุม ดังนีั้- นำเสนอผลการดำเนินงาน ปี 2560-2562 โดยผู้ประสานงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ระดับจังหวัด- ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)- แนวทางการบริหารจัดการกองทุนย่อยการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดยคุณอาคม เดชประมวลหล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี- นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) โดย โรงพยาบาลท่าศาลา โรงพยาบาลปากพนัง โรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช- ระดมความคิดการพัฒนาดำเนินงานการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) เครือข่ายบริการผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่า สภาพการป่วยไข้เป็นระยะลุกลาม เรื้อรัง หรือเข้าสู้ระยะท้ายๆ ของโรค ซึ่งไม่มีวันรักษาให้หายได้ โดยมากจะมีชีวิตอยู่น้อยกว่า 1 ปีเงื่อนไข  Palliative Care1. PDX ต้องเป็นโรคเรื้อรัง ตามแนวทาง Palliative Care ของสมาคม2. SDX ระบุ Z5153. ลงทะเบียนวินิจฉัย เยี่ยมบ้านครั้งแรก4. ไปบันทึกที่ F6 บันทึกกรณีการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย เลือกรายการ 3 End of Life Care และระบุวันที่เริ่มเยี่ยมบ้าน แล้วกดปุ่มเพิ่มรายการ5. บันทึกหน้า F7 เลือกที่ปุ่มรายการอื่น ที่ยังไม่ได้จัดหมวด บันทึกการให้ยา ทำแผล ให้ออกซิเจน(ไม่จ่ายเพิ่ม) ถ้าเยี่ยมบ้านเฉยๆ ไม่ต้อง บันทึกในส่วนนี้6. ณ 1 เม.ย. ของทุกปี ควรลงทะเบียนใหม่วิธีการบันทึกข้อมูล บันทึกข้อมูล e-claim : ประเภทผู้ป่วยนอก เมนู F1 = ข้อมูลทั่วไป เมนู F2 = การวินิจฉัยโรค เมนู F3 = กาผ่าตัดหัตถการ เมนู F6 = Palliative Care เมนู F7 = ค่ารักษาพยาบาลประเด็นหารือแนวทางการจัดการเครืองข่าย Palliative Care1. การจัดเครือข่าย ฯ บริการ- รพศ.รพท.เมื่อ D/C ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย Palliative Care นอกพื้นที่บริการ ควรจะกำหนดแนวทางประสานผู้รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อดูแลผู้ป่วยตามเกณฑ์2.การจัดสรรค่าบริการภายในเครือข่าย- ทีมสหวิชาชีพร่วมระหว่าง รพ.แม่ข่ายฯ และลูกข่าย- ดำเนินการโดย รพ.สต.  รพ.แม่ข่ายสนับสนุนเวชภัณฑ์


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์