header

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมใจรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัว (26/7/2563)

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมใจรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงในครอบครัว บูรณาการร่วมกับโครงการอนามัยการเจริญพันธุ์กับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมดอกบัว โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนโดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวรุ่งระวี พิทักษ์กาญจน์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานวัยรุ่น บรรยายและสร้างกิจกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในหัวข้อ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นปี พ.ศ.2559 และยุทธศาสตร์  กฎกระทรวง ข้อบังคับตามพระราชบัญญัติศูนย์อนามัยที่ 11 โดยนางสายใจ โฆษิตกุลพร  ร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อวัยรุ่นตัวแทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช : บทบาทสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และระบบการช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นครศรีธรรมราช : บทบาทครอบครัว ชุมชน ในการสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นเพื่อพัฒนาแกนนำตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 50 คนในการขยายเครือข่ายสู่ตำบล และสร้างการรับรู้รับทราบสู่การปฏิบัติเมื่อเผชิญกับปัญหาจริงๆ ให้ได้เข้าถึงสิทธิ ตามพระราชบัญญัติที่ได้กำหนดไว้ ได้รับความสนใจจากเด็กๆ พอสมควรขอขอบคุณ นายโยธิน ทองพะวา ประธานสภาเด็กและเยาวชน นครศรีธรรมราช และตัวแทนวัยรุ่นและเยาวชนที่ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์  บอร์ดชาติ


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์