header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและประเมินติดตามงาน GREEN & CLEAN Hospital จังหวัดชุมพร (29/7/2563)

วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมกับ สคร.11และสสจ.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและประเมินติดตามงาน GREEN & CLEAN Hospital เพื่อพัฒนายกระดับ สู่มาตรฐาน ระดับดีมาก plus ของจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย รพ.  4 แห่ง /ต้นแบบชุมชน 4 แห่ง ดังนี้1. รพ.สต.วังใหม่ , และต้นแบบชุมชนบ้านนาแซะ อำเภอเมือง มีกิจกรรมเด่นโดยภาพรวม ประกอบด้วย การประหยัดพลังงาน/การจัดการมูลฝอยอินทรีย์ / การจัดการสิ่งแวดล้อม / ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษในชุมชน ประเด็นโอกาสพัฒนา ได้แก่ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ / การจัดการห้องน้ำห้องส้วมผู้พิการ2. รพ.สวี,และต้นแบบชุมชนบ้านเขาสวนทุเรียน อำเภอสวี มีกิจกรรมเด่นโดยภาพรวม ประกอบด้วย การจัดการมูลฝอย/การประหยัดพลังงาน/การจัดการอาหารปลอดภัย /การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค/การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประเด็นโอกาสพัฒนา ได้แก่ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย/การสุขาภิบาลอาหารโรงครัว /การจัดการห้องน้ำห้องส้วม/การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ3. รพ.ปากน้ำชุมพร และต้นแบบชุมชนบ้านบน อำเภอเมือง มีกิจกรรมเด่นโดยภาพรวม ประกอบด้วย การจัดการห้องน้ำห้องส้วม/การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ/การส่งเสริมการจัดการมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ประเด็นโอกาสพัฒนา ได้แก่ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย/การจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สอดคล้องกับบริบท4. รพ.หลังสวน,และต้นแบบชุมชนบ้านทองไมล์ อำเภอหลังสวน มีกิจกรรมเด่นโดยภาพรวม ประกอบด้วย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไป / การจัดการสุขาภิบาลโรงครัว / HWP for life / การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษในชุมชน ประเด็นโอกาสพัฒนา ได้แก่ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย / การจัดการร้านอาหารตามกฎหมาย / การจัดการมูลฝอยทั่วไปจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่าสถานบริการสาธารณสุขที่มีแนวโน้มพัฒนางาน GREEN & CLEAN Hospital เพื่อพัฒนายกระดับ รพ. สู่มาตรฐาน ระดับดีมาก plus จำนวนทั้งสิ้น 3 แห่ง และต้นแบบการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต.อีก 1 แห่ง โดยจะต้องเต็มเติมประเด็นพัฒนาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไปจนท.ผู้ปฏิบัติงาน ศอ.11 ประกอบด้วย1. นางสาวกัญญาณัฐ  ใจห้าว นวก.สาธารณสุขชำนาญกาา2. นางสาวอัยดา มัสแหละ นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ3. นางสาวทิพย์รัตน์ ด้ชนี นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ4. นางสาวจิราพร เหมทานนท์ นวก.สาธารณสุข


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์