header

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11 สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2563 (5/9/2563)

วันที่ 6-8 สิงหาคม และ 27-29 สิงหาคม 2563 กลุ่มงานอำนวยการเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยที่11สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมซันไรส์  อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ สมรรถนะบุคลากรศูนย์อนามัยที่11 สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในระหว่างบุคลากรควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอกนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีต่อการดำเนินงานภายในหน่วยงาน ทั้งตามบทบาทหน้าที่และเกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรที่ดีต่อการดำเนินงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างเหมาะสม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์