header

การประชุมคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA) และงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) (5/9/2563)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี เชิญคณะทำงานบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับเขต เขต 11 สุราษฎร์ธานี ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูลผลการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA) และงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ตามแผนงานฯปี 2563 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 9.00 น.- 15.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นพ.เอกชัย มุกดาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ ทำหน้าที่ ประธานแทน นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล ประธาน CPPO เขตสุขภาพที่ 11  มีคณะกรรมการ รวมทั้งผู้แทนงานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11เข้าร่วมการประชุม จำนวน 40 คน  สรุปสาระสำคัญการประชุมได้ดังนี้คณะทำงานบริหารจัดการบริการสร้างสุขภาพและป้องกันโรค และงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ระดับเขต เขตสุขภาพที่ 11 ดังนี้> พิจารณาข้อมูล ผลการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณ งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (Quality Outcomes Framework : QOF) ปีงบประมาณ 2563การคิดงบประมาณ QOF รายหน่วยบริการ ปี 2563 มาจาก คะแนน ตัวชี้วัดกลาง(45 คะแนน) คะแนนตัวชี้วัดพื้นที่ (55 คะแนน) แล้วนำผลรวมมากำหนดผลการจัดสรร โดยคูณกับ น้ำหนักคะแนน ตัวชี้วัด QOF (ค่า K)  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดสรรในเขตสุขภาพที่ 11 ได้กำหนดให้มีน้ำหนักคะแนน ตัวชี้วัด QOF (ค่า K)  เพื่อเป็นตัวช่วยและบ่งบอกการขับเคลื่อนงานของจังหวัด ซึ่งการคิดค่า K จะนำข้อมูลมาจาก 3 ส่วน คือ1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการระบบสุขภาพระดับจังหวัด (คะแนน HAPPEN Scoring) โดยใช้ข้อมูลการประเมินจากศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช (40%)2. การประเมินการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ระดับจังหวัด (20%)3. ตัวชี้วัดสถานะสุขภาพที่สำคัญระดับจังหวัด (ใช้ข้อมูล 43 แฟ้ม จากฐาน HDC) (40%)เนื่องจากในปีนี้ คะแนน HAPPEN Scoring ไม่สมบูรณ์ ที่ประชุม จึงให้พิจารณา1. ใช้ค่า K ตามหลักเกณฑ์เดิม แต่ อาจไม่เป็นธรรม เพราะ ค่า คะแนน HAPPEN Scoring ไม่สมบูรณ์2. ใช้ค่า K โดยตัดส่วน เพราะ ค่า คะแนน HAPPEN Scoring ออก3. ไม่ใช้ค่า Kมติของกรรมการ ในการจัดสรร เงิน QOF  ปีนี้  ขอปรับหลักเกณฑ์ คือ ไม่ใช้ค่า K เนื่องจากสถาณการณ์  COVID-19 ทำให้ พื้นที่ ทำงานได้ไม่เต็มที่ และ ค่า K เองก็ไม่สมบูรณ์ จึงพิจารณาจัดสรรเงิน ตาม ผลการดำเนินงานจริง ส่วน ปีงบ 2564 จะพิจารณาปรับ ค่า K อีกครั้งในการประชุมครั้งหน้าซึ่งผลสรุปการจัดสรร งบประมาณ ตามภาพ> พิจารณาจัดสรรงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ ระดับเขต/จังหวัด (Promotion & Prevention Area based : PPA ) ปีงบประมาณ 2563 ที่ประชุมมีมติ ตามข้อมูลที่เลขาฯ นำเสนอ ดังภาพ> ให้คณะกรรมการ ทบทวน และ เสนอ หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (Quality Outcomes Framework : QOF) และ ทางการบริหารจัดการงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ ระดับเขต/จังหวัด (Promotion & Prevention Area based : PPA ) ปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสนอในที่ประชุมครั้งหน้า  ซึ่งมีหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (Quality Outcomes Framework : QOF) ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย1. ตัวชี้วัดระดับประเทศ (กลาง) QOF ปี 2564 เหมือนปี 2563 (คณะทำงานพิจารณา ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย น้ำหนักตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน ใหม่ได้)2. ตัวชี้วัดระดับเขต (พื้นที่)  และ ค่า K จังหวัด  (คณะทำงานพิจารณาปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดหรือคงเดิม เป้าหมาย น้ำหนักตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน ได้)หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่  ระดับเขต/จังหวัด (Promotion & Prevention Area based : PPA ) ปีงบประมาณ 2564 พิจารณาจาก1. กรอบแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 25642. ประเด็นปัญหาสุขภาพของเขต 113. การจัดทำรายละเอียดแผนงาน  แนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2564 เขต 11 ได้รับ จัดสรรงบประมาณ PPA จำนวน 17,989,504.00 บาทกำหนดนัดประชุม ครั้งต่อไป วันที่ 15 กันยายน 2563เอกสารการประชุม : https://drive.google.com/drive/folders/1uX68bdz_ECb4J_YVG9k4M7dMqTIHTHeRเอกสารคณะทำงาน PP&QOF : https://drive.google.com/drive/folders/1pH8LtDYK9Rn9Z445AzesnN-WcyGe69G6?usp=sharing


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์