header

เยี่ยมเสริมพลังและประเมินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ณ สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (14/9/2563)

วันที่ 8 กันยายน 2563  ผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต  นางเอมอร  กิตติธรกุล และนางถาวร เกียรติถาวร  ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน  ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ออกเยี่ยมเสริมพลังและประเมินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  ณ สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  และโรงเรียนวิชิตสงคราม   ร้านอาหารกล้วยน้ำว้า  และตลาดนัดสามกอง    จากการติดตามเยี่ยมพบว่า โรงเรียนทั้งสองแห่ง ให้ความสำคัญกับมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19 ตามมาตรการของกรมอนามัยและ สพฐ. อย่างเคร่งครัด  โรงเรียนมีแบบฟอร์มการติดตาม time line ของนักเรียนและครอบครัว หลังเลิกเรียน และเมื่อเดินทางออกนอกพื้นที่  ปัญหาที่พบในโรงเรียน ได้แก่ ปัญหาการเว้นระยะห่างในการนั่งเรียน  โดยพบว่าพื้นที่มีจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียน ที่ทำการเรียนการสอนแบบ Onsite ซึ่งมีจำนวนมาก ทางคณะผู้พิทักษ์ได้เน้นย้ำถึงมาตรการคัดกรอง การสวมหน้ากาก  การล้างมือบ่อยๆ และการทำความสะอาด ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู  ใน ส่วนร้านอาหาร ได้ติดตามเยี่ยม ณ ร้านอาหารกล้วยน้ำว้า   พบว่าทางร้านอาหารได้มีมาตรการการคัดกรองและจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ณ จุดทางเข้า พนักงานมีความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยการสวมหน้ากากตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน   ในบริเวณห้องน้ำ มีการวางสบู่เหลวสำหรับการล้างมือ   ในส่วนของตลาดนัดสามกอง  ได้มีการคัดกรองบริเวณทางเข้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของตลาดเป็นผู้คัดกรอง และมีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับลูกค้าที่มาตลาด   ผู้จำหน่ายสินค้า หรือแม่ค้า ผู้ประกอบการ มีการสวมหน้ากากอนามัยทุกคน  บริเวณตลาดและพื้นตลาดมีความสะอาดเป็นอย่างมาก  จากการติดตามเยี่ยมของผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนจังหวัดภูเก็ต ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ต้องขอชื่นชมและขอบคุณในความเสียสละ และจิตสาธารณะไว้ ณ ที่นี้ด้วย


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์