header

การจัดระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (14/9/2563)

วันที่ 9 กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่  Re Accredit การจัดระบบบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ของสถานบริการสาธารณสุข ตามมาตรฐาน Youth Friendly Health Service : YFHS & เครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ : RHD หรือ พชอ.วัยรุ่น นำโดย นายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร นายอภิวัฒน์ ประชุมรัตน์ สาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร นายธงธวัช ลูกรักษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองนาสาร  คุณครู พรรณวดี ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพศวิถีศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร ( โรงเรียนมัธยมศึกษา ) ผู้อำนวยการ รพ.สต.เพิ่มพูนทรัพย์ และตัวแทนจากแผนกต่างของ โรงพยาบาลบ้านนาสารนำเสนอกระบวนการดำเนินงาน โดยนางบุญวรรณ  สุโกศล  ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น จากการนำเสนอและการร่วมแลกเปลี่ยนเครือข่าย สุขภาพอำเภอบ้านนาสาร โรงพยาบาลมีการสร้างระบบบริการ สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน โดยการกำหนดเป้าหมาย ในการพัฒนาระบบ ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนางาน โดยร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่มีความสอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2559 มีระบบการสื่อสาร นโยบายสู่การปฏิบัติคลอบคลุมในทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง เน้นความเป็นส่วนตัว ความลับ และ เข้าถึงได้ง่าย One Stop Service แบบองค์รวม เชื่อมโยงบูรณาการ และ บุคลลากรมีทัศนคติที่ดีในประเด็นเหล่านี้ มีระบบการติดตาม เยี่ยม และระบบส่งต่อ  กำลังจะเปิดเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจร สำหรับ ทางเลือกของวัยรุ่นและสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นความลับ และ Data เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง โรคติดต่อทางเพศส้มพันธุ์  สารเสพติด  รวมทั้งการดูแล ทางด้านจิตใจ ความเครียดข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการ มีข้อมูล แต่ควรจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงลึก การเปรียบเทียบแนวโน้มกับระดับจังหวัด เขต ประเทศ ในตัวเป้าหมายที่สำคัญ และการคืนข้อมูล เชิงคุณภาพ ให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาต่อยอดสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร มีการจัดทำแผนในระดับอำเภอโดยบูรณาการงานกับภาคีเครือข่าย ในรูปของคณะกรรมการ พชอ. สู่ พชต.ในประเด็นงานวัยรุ่น ดำเนินแผนงานโครงการที่มีความสอดคล้อง กับทางโรงพยาบาล เน้นการทำงานเชิงรับและเชิงรุก  โดยได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพตำบล โดยใช้ผู้นำชุมชน อสม. สถานศึกษา ประถมศึกษา ขยายโอกาส มัธยมศึกษา กศน. โดยการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ในโรงเรียนนาสาร และ โรงเรียนบ้านนาสาร มีระบบการช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมเชิงรุกอื่นๆ เข้าไปในโรงเรียน ชุมชน การสร้างทักษะ เรื่องเพศ เอดส์ สารเสพติด การดำเนินการโครงการ To Be Number One อปท.ทุกแห่งสนับสนุนงบประมาณ สร้างแกนนำวัยรุ่น การสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกในครอบครัว รพ.สต.จัดระบบบริการสำหรับวัยรุ่นและเมื่อได้แลกเปลี่ยนในเวที เทศบาลเมืองนาสาร มีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพคุณครู ทั้ง 11 โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ  เพื่อให้มีทักษะ และมีกระบวนการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ในปี 2564ขอขอบคุณผู้อำนวยการและทีม โรงพยาบาลบ้านนาสาร และเครือข่าย ที่มาร่วมแลกเปลี่ยน ให้เห็นในประเด็นต่างๆ ทีมเยี่ยม จากศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชและ ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์