header

การจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (10/9/2563)

วันที่ 10  กันยายน 2563  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ศูนย์อนามัยที่ 11 ลงพื้นที่  Re Accredit  ระบบบริการสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนและภาคีเครือข่าย ตามมารฐาน Youth Friendly Health Service : YFHS และเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  ประกอบด้วย  อปท.สถานศึกษา  ครอบครัว / ชุมชน และสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ  RHD  วัตถุประสงค์ เพื่อ ดูการพัฒนาเชิงระบบ ที่มีความชัดเจนขึ้น ทุกแผนกรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายในการพัฒนา  มีระบบฐานข้อมูลกลางที่ใช้ในการวิเคราะห์ และ วางแผนต่อยอด  มีการทำงานเชิงบูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน  เน้นผู้รับบบริการเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์รวม  เข้าถึงสะดวก บุคลากรมีทัศนคติที่ดี  และมีการสร้างภาคี ที่สามารถ ดูแลช่วยเหลือ ผู้อื่นหรือเอื้อต่อกัน  ข้อมูลสำคัญ มีแนวโน้มที่ลดลงประธานโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพะงัน  และทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องแต่ละแผนก  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลเกาะเต่า รพ.สต.หาดริ้น รพ.สต.บ้านใต้  ฯลฯ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะพะงัน คุณครูและตัวแทนสภานักเรียน โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  นักศึกษา กศน. รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเพชรพะงัน  นักพัฒนาชุมชน  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลเกาะพะงันตัวแทน อสม.ตัวแทนผู้ปกครอง___และเป็นพื้นที่ มูลนิธิแพธ ทู เฮลท์ ( p2h ) & บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สนับสนุน เครื่องมือในการทำงานกับ อปท.และเครือข่าย ในการพัฒนาสมรรถนะ  วิทยากรกระบวนการ ( Master Trainer )และ พัฒนาแกนนำวัยรุ่น เปิดห้องเรียนพ่อแม่เพื่อสื่อสารเชิงบวกกับลูกหลาน ในปี 2563- 2565 และกำลังจะดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ กับแผนงานโครงการที่มีอยู่เดิมเพื่อเติมเต็มจากการนำเสนอกระบวนการทำงาน การพัฒนาเชิงระบบ ของ โรงพยาบาล และ สาธารณสุขอำเภอเกาะพะงัน และการเสริมของภาคีเครือข่าย จะเห็นภาพการทำงานที่บอกเรื่องราวไปในทิศทางเดียวกัน ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละภาคส่วน เห็นถึงความตั้งใจในการถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวกับมุมมองของดูแลสุขภาวะของ ลูก หลาน นักเรียน นักศึกษา ผู้รับบริการ หรือคุณภาพชีวิต ของประชาชน ในการส่งเสริม ป้องกันรักษา ฟื้นฟู  ในปัญหาความเสี่ยงแต่ละประเด็น  คือเสี่ยงเพศ เสี่ยงท้อง เสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ติดเกมส์. ความรุนแรง ทั้งของครอบครัว ชุมชน อปท.โรงเรียน  กศน.  สถานบริการสาธารณสุขและที่มีความเด่นในฐานะตัวแทนของพ่อแม่ ผ่านหลักสูตรเปิดห้องเรียนพ่อแม่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว และชุมชน กล้าเปิดใจ ที่จะคุย เกิดความไว้วางใจ ของหลายฝ่าย เป็นการสร้างให้ เกิด Health Literacy อย่างแท้จริง  อำเภอเกาะพะงัน มีการพัฒนาการที่ดีในประเด็นต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น มีเจ้าภาพ ในทุกเครือข่าย และเห็นประโยชน์ร่วมกันคือ คุณภาพชีวิตของวัยรุ่นและเยาวชนขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้าง งานเชิงระบบให้มีความชัด และเป็นรูปธรรม  ประเมินโดยทีมศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช และ ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีคมสัน หนูนำวงศ์


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์