header

การจัดระบบการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (8/9/2563)

วันที่  8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไชยา  ศูนย์อนามัยที่ 11  ลงพื้นที่  Re-Accredit  โรงพยาบาลไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  การจัดระบบการบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  ตามมาตรฐาน Youth Friendly Health Service : YFHS & อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์  หรือ พชอ.วัยรุ่น ( เครือข่ายการดูแลสุขภาวะวัยรุ่น ประกอบด้วย อปท. สถานศึกษา  สาธารณสุข  ครอบครัว / ชุมชน  NGO )  นำทีมโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล สูตินรีแพทย์ สาธารณสุขอำเภอไชยา ผู้เกี่ยวข้องกับงานวัยรุ่นแผนกต่างๆผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สสอ.ไชยา ตัวแทน รพ.สต. ตัวแทนเทศบสลตำบลตลาดไชยา คุณครู และ นักเรียนโรงเรียนไชยาวิทยา การดำเนินในภาพรวม เครือข่ายอำเภอไชยาพัฒนาบริการเชิงระบบ ทุกแผนกรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน  มีระบบการเชื่อมโยงภายในและภายนอกกับเครือข่าย  ดูแล Case อย่างต่อเนื่อง และระบบติดตาม แบบ Case Management  แต่ละแผนกมีระบบการเฝ้าระวัง ก่อนเกิดเหตุหรือเมื่อทราบว่ามีปัจจัยเสี่ยง เน้นบริการที่เป็น One Stop Service ห้อให้บริการมีความปลอดภัย เป็นส่วนตัว  และ เตรียมความพร้อมในการให้บริการวัยรุ่นที่ครบวงจรโดยเข้าร่วมเป็นเครือข่าย RSA ของโรงพยาบาลโซนเหนือในระบบการดูแลสุขภาวะ วัยรุ่น โรงพยาบาลร่วมจัดทำแผนกับ สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต. และ  สสอ. รพ.สต.ร่วมจัดทำแผนเชิงรุกกับ อปท.ในงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล เน้นการทำงานเชิงรุกกับพื้นที่ เช่น พัฒนาทักษะด้านต่างๆ ในโรงเรียน ประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส เช่น เรื่องเพศ เอดส์ สารเสพติด โครงการ To Be Number One  มีบริการคลินิกวัยรุ่นครอบคลุมทั้ง 9 รพ.สต. มีระบบการติดตามประเมินผล เทศบลตำบลตลาดไชยา โดยนักพัฒนาชุมชน นับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว  การปรับทัศนคติครอบครัว / ชุมชน / แกนนำชุมชน  อสม .ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น และการจัดกิจกรรม โดยการบูรณาการกับโครงการเดิมที่มีของ กศน. ในด้านการพชเสริมสร้างทักษะเพศวิถีศึกษาโรงเรียนไชยาวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา มีระบบการคัดกรองนักเรียน ระบบการช่วยเหลือนักเรียน ( OHOS : One Hospital One School )ในภาพของผลลัพธ์ทางด้านกระบวนการ จากการประเมิน ซ้ำ พัฒนาการคือ ระบบบริการโรงพยาบาลมีการขยายและบูรณาการในเนื้องานทุกแผนก ระบบการส่งต่อ การคืนข้อมูล  ทัศนคติ ส่วนใหญ่ยอมรับกับการบริการเชิงสุขภาพ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายขยาย ครอบคลุมทั้งอำเภอ ส่งผลให้ อัตราการคลอดมารดาวัยรุ่น ตั้งครรภ์ซ้ำมีแนวโน้มลดลง อัตราการคุมกำเนิดกึ่งถาวร ในปี 2563 ครอบคลุม ร้อยละ 100 และระบบการพัฒนามีความสอดคล้องกับ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่วางไว้  บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเวชภัณฑ์ และงบประมาณมีความเพียงพอ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการขอขอบคุณเครือข่ายสุขภาพอำเภอไชยา ทีมประเมิน โดยศูนย์อนามัยที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและแนวโน้มการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ ซิฟิลิส หนองใน มีการคัดกรอง และเข้าถึงบริการมากขึ้น


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์