header

เยี่ยมเสริมพลังและติดตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพังงา (9/9/2563)

วันที่ 9 กันยายน 2563  กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมกับผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนจังหวัดพังงา ประกอบด้วย นายเอนก โกยสมบูรณ์ และนางสาวอุไรวรรณ ตัณฑะอาริยะ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ออกเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)   ณ  สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพังงา โรงเรียนบ้านกะโสม โรงเรียนเมืองพังงา  และตลาดนัดบ่ายวันพุธ  จากการติดตามเยี่ยมพบว่า โรงเรียนทั้งสามแห่ง ให้ความสำคัญกับมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19 ตามมาตรการของกรมอนามัยและ สพฐ. อย่างเคร่งครัด ได้มีการนำกระบวนการพัฒนาตามมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ มีพัฒนาร่วมด้วย ปัญหาที่พบในการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ทั้งสามโรงเรียนจะมีปัญหา การเว้นระยะห่าง และการลดความแออัด ส่วนด้านอื่นๆ โรงเรียนได้ดำเนินการได้ดี ทางคณะผู้พิทักษ์ได้เน้นย้ำถึงมาตรการคัดกรอง การสวมหน้ากาก  การล้างมือบ่อยๆ และการทำความสะอาด ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครู  ในส่วนของตลาดนัดบ่ายวันพุธ ได้มีการพูดคุยกับผู้ดูแล พบว่าแม่ค้า ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการสวมหน้ากาก แต่ปัจจุบัน พบว่าไม่มีการคัดกรองบริเวณทางเข้าตลาด ผู้รับผิดชอบตลาดให้ความสำคัญในการป้องกันลดลง จากการติดตามเยี่ยมของผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียนจังหวัดพังงา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ต้องขอชื่นชมและขอบคุณในความเสียสละ และจิตสาธารณะไว้ ณ ที่นี้ด้วย


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์