header

การประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA) และงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปีงบ 2564 (15/9/2563)

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี เชิญคณะทำงานบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ  ระดับเขต เขต 11 สุราษฎร์ธานี ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPA) และงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) ปีงบ 2564 ในวันที่ 15 กันยายน 2563  เวลา 9.00 น.- 16.00 น.  ณ ห้องประชุมอันดามัน  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานีอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมี นพ.เอกชัย มุกดาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาญจดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี  ทำหน้าที่แทนประธาน  มีคณะกรรมการ รวมทั้งผู้แทนงานทันตสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 11เข้าร่วมการประชุม จำนวน 40 คนสรุปสาระสำคัญการประชุม ดังนี้ปี 2564 งบบริการ P&P มีกรอบการจัดสรร 328.57 บาท/ประชากรทุกสิทธิ 66.0033 ล้านคน  ซึ่งมีปีงบ 2564 มีการปรับเพิ่มเติมในการฉีดวัคซีน MMR ที่ อายุ 1.5 ปี และ วัคซีน HPV เป็น 2 เข็ม  และเพิ่มการตรวจคัดกรองภาวะดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ  และ ตรวจ PKUหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (Quality Outcomes Framework : QOF)  ปีงบประมาณ 2564  พิจารณา ทบทวน ตัวชี้วัด ทั้งหมดแยกรายกลุ่มวัย เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน และปรับให้เหมาะสมกับปัญหาในพื้นที่  ดังนี้- เกณฑ์ตัวชี้วัดกลางระดับประเทศ ยึดตามตัวชี้วัดกลาง แต่ปรับค่าน้ำหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละเรื่องตามปัญหาที่สำคัญในระดับเขต- เพิ่มตัวชี้วัด อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) เฉพาะโรค COPD เนื่องจากยังเป็น ประเด็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ทั้งในระดับเขต /จังหวัด- พิจารณาปรับเกณฑ์ตัวชี้วัดพื้นที่ (ระดับเขต) ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และผลการดำเนินการี่ผ่านมา โดยปรับตัวชี้วัดที่ซ้ำซ้อนออก และปรับช่วงอายุ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดอื่นๆประดับประเทศ-  พิจารณา ตัดการถ่วงน้ำหนักผลการจัดบริการ ด้วยค่า K จังหวัดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่  ระดับเขต/จังหวัด (Promotion & Prevention Area based : PPA) ปีงบประมาณ 2564-  ใช้ประเด็นปัญหาสุขภาพเดิม เพื่อให้มีการดำเนินงานต่อเนื่อง 3 ปี แต่ มีการปรับแก้เงื่อนไขในบางตัวชี้วัด เช่น  การจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก ในเด็ก 6 เดือน – 5 ปี  กรณี จ่าย 1 ขวด จะได้รับการจ่ายชดเชย 25 บาท  แต่ถ้าจ่ายยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก 2 ขวด จะได้รับการจ่ายชดเชย  50 บาท เพื่อให้การจ่ายยาสอดคล้องตามอายุของผู้รับบริการ และตามความจำเป็นการปรับเงื่อนไข กลุ่มเป้าหมายของเด็กต่ำกว่า 3 ปี ในการได้รับบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกัน หากไม่มีฟันน้ำนม จะไม่ถูกนับเป็นเป้าหมาย- เพิ่มประเด็น การคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ในเด็ก 6-12 เดือน โดยการเจาะ Hctนอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาประเด็นปัญหา ของการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และ เสนอแนวทางปรับแก้ โดยเฉพาะในส่วนคุณภาพข้อมูลบริการ ดังนี้-  ข้อมูลบริการส่งออกที่สัมพันธ์ กับอายุ เช่น การตรวจพัฒนาการเด็ก การเคลือบฟลูออไรด์ ตามช่วงอายุ ในเด็กต่ำกว่า 3 ปี พิจารณาใช้ข้อมูล OP และกำหนดส่งให้ทัน ภายในเดือนถัดไป โดยกำหนดให้ใช้ d_update และ datesent มาใช้ในการประมวลผลการจ่ายด้วย-  ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูล ตรงกับวันที่ให้บริการจริง-  การปรับใช้ แฟ้ม School และ Student ที่ส่งออกจากหน่วยบริการ แทนการใช้ แฟ้ม School และ Student ของประทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำระบบรายงานข้อมูล QOF ของเขตสุขภาพที่ 11 แต่ ให้ใช้ แฟ้ม School และ Student ของประทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้อง และ ความน่าจะเป็นของข้อมูล-  มีการติดตาม และสุ่มตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ เพื่อประเมิน และให้คำแนะนำการดำเนินงาน และ บันทึกข้อมูลแก่หน่วยบริการ  โดยคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ก่อนการจ่ายเงินอ้างถึง : 57898 ขอเชิญคณะทำงานบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการระดับเขตวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 8/9/2563   http://hpc11.go.th/calendar_program/uploads/pdf_18490/57898-001.pdf


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์