header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แปรผล (Qlik) ครั้งที่ 1 (5/10/2563)

วันที่ 5 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แปรผล(Qlik) ครั้งที่ 1 ทางระบบ vdo conference ณ ห้องประชุมสิริธรรม 2 จัดโดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลและวิเคราะห์แปรผลด้วยโปรแกรม Qlik ทั้งนี้มี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสายอนามัยสิ่งแวดล้อมและสายส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงาน ดังนี้ ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง, เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง กรมอนามัย ซึ่งกำหนดการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ทั้งนี้การประชุมครั้งแรกนี้เป็นการกำหนดประเด็น และความสนใจตามบริบทของพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเข้าข้อมูลในครั้งที่ 2 ต่อไปภาพ/ข่าว:กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์