header

กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กร่วมประชุมโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ. 2563-2564 ณ โรงแรมลีการ์เด้น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (12/10/2563)

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กร่วมประชุมโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ. 2563-2564  ณ โรงแรมลีการ์เด้น อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสตรีตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี ให้เด็กมีความสมบูรณ์ทั้งในด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา กระตุ้นและส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการเอาใจใส่ดูแลสตรีตั้งครรภ์และเด็ก 0-2 ปี รวมทั้งการสร้างความผูกพันระหว่างเด็กครอบครัวและชุมชน สร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและองค์กรต่างๆในการเพิ่มศักยภาพของครอบครัว ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์และเด็ก 0-2 ปี ร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาทางออกให้กับครอบครัว โดยมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ คือ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ทั้ง 12 เขตรวม 51 แห่ง และสถานีอนามัยที่ได้รับพระราชทานนาม 1 แห่ง รวมทั้งหมด 52 แห่งรายละเอียดและเอกสารการประชุมhttps://drive.google.com/drive/folders/1UH3dx7f1sDfLqkxoHSfLoo3Y1LPrR7vP?usp=sharingภาพ/ข่าว :กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์