header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แปรผล(Qlik) ครั้งที่ 2 (9/10/2563)

วันที่ 8-9 ต.ค. 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมร่วมอบรมเชิงปฏิบัติติการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์แปรผล(Qlik) ครั้งที่ 2 ทางระบบ vdo conference ณ ห้องประชุมสิริธรรม 2จัดโดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อมูลและวิเคราะห์แปรผลด้วยโปรแกรม Qlik ทั้งนี้มี เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสายอนามัยสิ่งแวดล้อมและสายส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงาน ดังนี้ ศูนย์อนามัยที่ 1 – 12, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง, เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง กรมอนามัย ซึ่งกำหนดการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง การประชุมครั้งที่ 2 เป็นการทำความเข้าใจกับระบบ และการเขียนคำสั่งในการรันระบบให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องภาพ/ข่าว :กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์