header

กลุ่มพัฒนาอนามัยวัยรุ่นร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่าย RSA (Referral system for Safe Abortion) จ.สุราษฏร์ธานี (14/10/2563)

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเครือข่าย  RSA  (Referral  system for  Safe Abortion) จ.สุราษฏร์ธานี  นางอรณัส ยวงทอง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  สุราษฎร์ธานี  พร้อมด้วยทีมคณะศึกษาดูงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านนาสาร โรงพยาบาลไชยา โดยสูตินรีแพทย์และทีม  ศึกษาดูงานการจัดระบบ บริการสุขภาพเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์  เพื่อรับฟังการนำเสนอรูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม "Standard of practice for Comprehensive Safe Abortion Care" การเชื่อมโยงบริการและการส่งต่อ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดระบบบริการ และเยี่ยมชมการจัดระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น การส่งต่อ  เชื่อมโยงของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง และคลินิกการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ และสรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และซักถามประเด็นต่างๆ ซึ่งทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง นำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล และ สูตินรีแพทย์  ทีมสหวิชาชีพ  หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ และ ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ร่วมนำเสนอและตอบข้อซักถามของคณะศึกษาดูงาน  ซึ่งเป็นโอกาสในการขยายเครือข่าย RSA ของเขตสุขภาพที่ 11 ( ภาคใต้ตอนบน )ภาพ/ข่าว :กลุ่มพัฒนาอนามัยวัยรุ่น


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์