header

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศอ. 11 ร่วมกับ สสจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและประเมินติดตามงาน GREEN & CLEAN Hospital รพ.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช (12/10/2563)

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศอ. 11 ร่วมกับ สสจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและประเมินติดตามงาน GREEN & CLEAN Hospital รพ.นบพิตำ  อำเภอนบพิตำ  เพื่อพัฒนายกระดับ สู่มาตรฐาน ระดับดีมาก plus ของจังหวัดนครศรีธรรมราช      จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ พบว่าสถานบริการสาธารณสุขที่มีแนวโน้มพัฒนางาน GREEN & CLEAN Hospital เพื่อพัฒนายกระดับ รพ. สู่มาตรฐาน ระดับดีมาก plus โดยจะต้องเต็มเติมประเด็นพัฒนาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป ส่วนการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สามารถพัฒนาต่อยอดเชิงคุณภาพ และขยายผลลงสู่ชุมชนอื่นๆให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นสำหรับโรพยาบาลนบพิตำ  กิจกรรมเด่นโดยภาพรวม ประกอบด้วย การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการห้องน้ำห้องส้วม/การจัดการสิ่งแวดล้อม/การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย>ประเด็นโอกาสพัฒนา ได้แก่ การจัดการระบบประปา/การจัดระบบอาชีวอนามัย/การพัฒนาระบบการประหยัดพลังงาน/การส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยให้ครอบคลุมพื้นที่/การพัฒนานวัตกรรมกรีน2)ชุมชน ม.3 บ้านนาเหรง เทศบาลตำบลบ้านนาเหรง อำเภอนบพิตำ เยี่ยมชมสวนเอียดนุ้ย>กิจกรรมเด่น มีการปลูกผักปลอดสารพิษ การทำเกษตรผสมผสาน การทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพใช้ในการเกษตร การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิตกล้วยตากในกลุ่มชุมชน>ด้านกระบวนการพัฒนา เริ่มจากความคิดริเริ่มส่วนตัว และมีการพัฒนารวมตัวกันในชุมชนขยายกิจกรรมลงสู่หมู่บ้านและครัวเรือนอื่นๆ ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สาธารณสุขในพื้นที่ จนสามารถสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และทำให้มีหลายหน่วยงานให้ความสนใจ มาเรียนรู้ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง>โอกาสพัฒนา เพิ่มระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารที่ผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อย่างครอบคลุมและต่อเนื่องภาพ/ข่าว:กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์