header

เชื่อมั่น... เด็กไทยทำได้ ... “แปรงฟันสะอาด ฟันดี ไม่ผุ” (30/11/2561)

งานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ร่วมกับ รพ.สต.บ้านบางจาก, บ้านเเสงวิมาน, บ้านบางบูชา, เปี๊ยะเนิน, วัดลาว, บางใหญ่ และ บางมูลนาก 

พร้อมด้วยทีมอาสาสมัครสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบ ออกประเมินความสะอาดการแปรงฟันนักเรียนประถมศึกษา  ปีที่ 1-6  จำนวน 1,322  คน 

จากโรงเรียน ในเขตรับผิดชอบ  จำนวน 18 แห่ง  ในระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 ตามข้อตกลง ร่วมกัน ของภาคการศึกษา และ กระทรวงสาธารณสุข 

ในเขตสุขภาพที่ 11 โดยใช้ “Easy gel”  ช่วยประเมิน ความสะอาดการแปรงฟัน พบว่า มีเด็กนักเรียนที่ได้รับการคัดกรอง 1,290 คน คิดเป็น  97.58 % จากจำนวน นักเรียน ป. 1-6 ทั้ง 18 แห่ง> นักเรียน ป. 1 แปรงฟันสะอาด 47 คน  คิดเป็น  20.35 %

> นักเรียน ป. 6 แปรงฟันสะอาด 74 คน  คิดเป็น 33.48 %

ถึงแม้ว่าเด็ก ป. 6 จะมีสัดส่วนการแปรงฟันสะอาดกว่าเด็ก ป. 1 แต่ก็ถือว่า ยังแปรงฟันสะอาดได้ในสัดส่วนที่ต่ำ  จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนการแปรงฟันให้ สะอาดและมีระบบการเฝ้าระวังการประเมินความสะอาดการแปรงฟันทั้งจากครูในโรงเรียน และภาคีเครือข่าย อสม.ในชุมชน  อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอภาพ/ข่าว : งานทันตสาธารณสุข


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์