header

การส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัยเรียน ในเขต 11 (30/12/2561)

เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม  2561 ที่ผ่านมา ได้เกิดกระบวนการสำคัญที่เป็นมาตรการในการส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กวัยเรียน ในเขต 11 นั่นคือ การประเมินความสะอาดการแปรงฟันของนักเรียนทั่วทุกเขตพื้นที่การประถมศึกษา และทุกสังกัด เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นพร้อมเพรียงของทุกภาคส่วน  พบว่า1. เขตพื้นที่การประถมศึกษา และ กก.ตชด. ให้ความสำคัญ เกิดเป็นนโยบายสาธารณะ และสั่งการให้ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการประเมินความสะอาดการแปรงฟันของนักเรียน2. ภาคส่วนการศึกษา สามารถติดตามการดำเนินงานการประเมินความสะอาดการแปรงฟันของนักเรียน  และผลการการดำเนินงานการดูแลทันตสุขภาพอื่นๆ ผ่านระบบฐานข้อมูล on line บน web site  ที่มีการ Benchmark เป็นรายจังหวัด/อำเภอ จนถึงหน่วยปฏิบัติการ3. มีกระบวนการสื่อสารติดตามงานภายใน ผ่านระบบ Line group4. เกิดคณะกรรมการบอร์ด ระดับจังหวัด และการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด ที่มีนโยบายขับเคลื่อน ติดตามในพื้นที่ ร่วมกัน ระหว่างภาคการศึกษา และสาธารณสุข เช่น จ.สุราษฏร์ธานี : มีการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการแปรงฟันคุณภาพ ทุกอำเภอจังหวัดกระบี่:  ประกาศนโยบาย โรงเรียนแปรงฟันคุณภาพ ทุกอำเภอจังหวัดพังงา : สาธารณสุขจับมือ กับเขต พื้นที่การศึกษา ในการลงประเมิน และประกวด โรงเรียนการแปรงฟันคุณภาพ ในทุกอำเภอ โดยแบ่งเป็นโรงเรียนระดับ เล็ก กลาง ใหญ่ เป็นต้นจังหวัดระนอง : สาธารณสุขจับมือ กับเขต พื้นที่การศึกษา ในการลงประเมิน และประกวด โรงเรียนการแปรงฟัน คุณภาพ ในทุกอำเภอ และ ให้ทุกอำเภอจัดการตั้งงบประมาณการจัดซื้อสีย้อมฟันจังหวัดภูเก็ต : สาธารณสุขจับมือ กับเขต พื้นที่การศึกษา ในการดำเนินการขับเคลื่อนงาน และติดตามผ่านระบบฐานข้อมูล Onlineจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ชุมพร  : มีการสั่งการโดยเขตพื้นที่การศึกษา ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการประเมินความสะอาดการแปรงฟันของนักเรียนทุกคน ทุกสายชั้น ไม่เว้นแม้แต่ โรงเรียนขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียนอนุบาลจังหวัด ณ นครอุทิศขอขอบคุณ ทุกเครือข่ายภาคการศึกษา และ สาธารณสุข ที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่เด็กๆในเขตสุขภาพที่ 11


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์