header

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 (28/12/2561)

ศูนย์อนามัยที่ 11 โดยกลุ่มงานวัยเรียน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 27 -28 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนต์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานีโดยมี นพ.วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นประธานเปิดการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจัยความสำเร็จ และกลวิธีดำเนินการสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดี มีความสุข ซึ่งจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน PP Excellence วัยเรียน เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2562 ได้เปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดี มีความสุข และมีโรงเรียนสมัครเข้ามาจำนวนทั้งสิ้น 41 โรงเรียน และในการจัดประชุมครั้งนี้มีการพัฒนาองค์ความรู้ และทำความเข้าใจมาตรฐานการรับรองโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดีมีความสุข ให้กับโรงเรียนโดยรุ่นแรกจะดำเนินการพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงเรียน จำนวน 19 โรงเรียน โดยมีกิจกรรมการ บรรยาย• “เกณฑ์มาตรฐานการรับรองโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดี มีความสุข”• “การดำเนินงานด้านโภชนาการในโรงเรียน”• ฝึกปฏิบัติการใช้ “โปรแกรม HAPPINESS School Scoring” ประเมินตนเอง“โปรแกรม บันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง (Thai-growth)” และ “โปรแกรมการบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียน• แบ่งฐานการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติฐานที่ 1 อาหารและโภชนาการฐานที่ 2 การคัดกรองภาวะโภชนาการ การตรวจสุขภาพ สายตาและการได้ยิน- มาตรฐาน- วิธีการใช้เครื่องมือ- โปรแกรมการลงข้อมูลฐานที่ 3 ทันตสุขภาพ การแปรงฟันและย้อมสีฟันผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดศึกษาธิการจังหวัด (เอกชน) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 รวมทั้งสิ้นจำนวน 77 คนสิ่งที่ได้จากการประชุม โรงเรียน ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข เพื่อไปพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านการรับรองโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข นักเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ มีทักษะชีวิต สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุสรุปผลจากการประชุม ผอ.โรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความพึงพอใจถึงร้อยละ 97 ในการได้รับองค์ความรู้ และรูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข และเกณฑ์การประเมิน Happiness Health Literate School ซึ่งจะมีการเยี่ยมรับรอง รุ่นที่1 ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อยกระดับโรงเรียนให้ผ่านมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ต่อไปสรุปโดย ..นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มงานวัยเรียน ..นายวิเชียร ไทยเจริญ น.ส.รัตนาภรณ์ ชุมจินดา น.ส.เสาวนีย์ สะรุโณ นายวินัย ส้มแป้นขอบคุณ..ทีมวิทยากร กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม และทีม สสจ.ขอบคุณทีมลงทะเบียน..ทีมการเงิน นางสุภาพร ถือแก้ว และ  นส.จันทนา แซ่เล่าขอบคุณภาพสวยๆ จากทีมยุทธศาสตร์  PR น.ส.จุรีรัตน์ ถูกต้อง 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์