header

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 (28/12/2561)

ศูนย์อนามัยที่ 11 โดยกลุ่มงานวัยเรียน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สู่โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 27 -28 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนต์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี



โดยมี นพ.วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นประธานเปิดการประชุม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดี มีความสุข รุ่นที่ 1 และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจัยความสำเร็จ และกลวิธีดำเนินการสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดี มีความสุข ซึ่งจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน PP Excellence วัยเรียน เขตสุขภาพที่ 11 ปี 2562 ได้เปิดรับสมัครโรงเรียนเพื่อเข้ารับพัฒนาเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดี มีความสุข และมีโรงเรียนสมัครเข้ามาจำนวนทั้งสิ้น 41 โรงเรียน และในการจัดประชุมครั้งนี้มีการพัฒนาองค์ความรู้ และทำความเข้าใจมาตรฐานการรับรองโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดีมีความสุข ให้กับโรงเรียนโดยรุ่นแรกจะดำเนินการพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงเรียน จำนวน 19 โรงเรียน โดยมีกิจกรรมการ บรรยาย



• “เกณฑ์มาตรฐานการรับรองโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดี มีความสุข”



• “การดำเนินงานด้านโภชนาการในโรงเรียน”



• ฝึกปฏิบัติการใช้ “โปรแกรม HAPPINESS School Scoring” ประเมินตนเอง



“โปรแกรม บันทึกน้ำหนัก-ส่วนสูง (Thai-growth)” และ “โปรแกรมการบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียน



• แบ่งฐานการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ



ฐานที่ 1 อาหารและโภชนาการ



ฐานที่ 2 การคัดกรองภาวะโภชนาการ การตรวจสุขภาพ สายตาและการได้ยิน



- มาตรฐาน



- วิธีการใช้เครื่องมือ



- โปรแกรมการลงข้อมูล



ฐานที่ 3 ทันตสุขภาพ การแปรงฟันและย้อมสีฟัน



ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดศึกษาธิการจังหวัด (เอกชน) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 11 รวมทั้งสิ้นจำนวน 77 คน



สิ่งที่ได้จากการประชุม โรงเรียน ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข เพื่อไปพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านการรับรองโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข นักเรียนเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ มีทักษะชีวิต สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ



สรุปผลจากการประชุม ผอ.โรงเรียน คณะครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความพึงพอใจถึงร้อยละ 97 ในการได้รับองค์ความรู้ และรูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข และเกณฑ์การประเมิน Happiness Health Literate School ซึ่งจะมีการเยี่ยมรับรอง รุ่นที่1 ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อยกระดับโรงเรียนให้ผ่านมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ต่อไป



สรุปโดย ..นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์



ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มงานวัยเรียน ..นายวิเชียร ไทยเจริญ น.ส.รัตนาภรณ์ ชุมจินดา น.ส.เสาวนีย์ สะรุโณ นายวินัย ส้มแป้น



ขอบคุณ..ทีมวิทยากร กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม และทีม สสจ.



ขอบคุณทีมลงทะเบียน..ทีมการเงิน นางสุภาพร ถือแก้ว และ  นส.จันทนา แซ่เล่า



ขอบคุณภาพสวยๆ จากทีมยุทธศาสตร์  PR น.ส.จุรีรัตน์ ถูกต้อง



 


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์