header

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส (4/1/2562)

วันที่ 3-4 ม.ค 2562 ทีมวัยรุ่น ได้เข้าร่วม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระพรรษาครบ 5 รอบ

เขตอำเภอกะเปอร์ อำเภอกระบุรีและอำเภอเมือง จังหวัดระนอง ณ เทศบาลตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง 

(3 hearts)วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องสามารถค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกได้ ลดความรุนแรงและอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สตรีได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมให้ความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ผู้หญิงทุกคนให้ได้เข้าใจอย่างทั่วถึงรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกลและมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านมให้ได้รับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก

(crystal heart)จากการดำเนินงานของโครงการมูลนิธิกาญจนบารมีในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากทีมวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่11 เข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน

(crystal heart)ผลการตรวจเต้านมปรากฎดังนี้

1.ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดจำนวน 60 ราย

2.ซักประวัติจำนวน 31 ราย

3.ตรวจโดยแพทย์จำนวน 31 ราย

4.พบก้อนสงสัยจำนวน 11 ราย

5.ตรวจ MMC จำนวน  7 ราย

6.ตรวจอัลตราซาวด์จำนวน 11 ราย         สรุปผลการตรวจดังนี้

         ผลการตรวจ BIRADS1 จำนวน 1 ราย

         ผลการตรวจBIRADS2 จำนวน  6 ราย

         ผลการตรวจBIRADS3 จำนวน 0 ราย

         ผลการตรวจBIRADS4 จำนวน 0 ราย

         ผลการตรวจBIRADS5 จำนวน 0 ราย

         ผลการส่งต่อจำนวน 0 ราย


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์