header

เยี่ยมชมเสริมพลัง โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข HAPPINESS Health Literate School โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (9/1/2562)

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ศูนย์อนามัยที่ 11 โดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน พร้อมด้วย นางปรีดา ภูชฏาภิรมย์ ที่ปรึกษาภาคประชาชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมชมเสริมพลัง โรงเรียนรอบรู้สุขภาพดีมีความสุข HAPPINESS Health Literate School โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยมีนายไวกูณฐ์ เหมือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพต่างๆภายในโรงเรียน โดยมีกลุ่มนักเรียนแกนนำ เป็นไกด์นำชมกิจกรรม ได้แก่ เยี่ยมชมกิจกรรมนักเรียนหน้าเสาธง เยี่ยมชมสภาพบริบททั่วไป อาคาร บริเวณ สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน เยี่ยมชมกิจกรรมทางด้านโภชนาการ กิจกรรมทันตสุขภาพ กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย การนำเสนอ ผลงาน โครงงาน นวัตกรรมนักเรียน เยี่ยมชมรูปแบบการเรียน การสอน ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แกนนำนักเรียน กลุ่มผู้ปกครองและชุมชน กรรมการสถานศึกษา หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู

ผลจากการเยี่ยมชม พบว่าภาพรวมด้านสุขภาพ (Health Literacy) มีแนวโน้มไปในทางที่ดี นักเรียนมีการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมีทักษะในการดูแลตัวเองได้มากขึ้น (Appreciate) โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน (Partnership) ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมและยาวนาน ร่วมวางแผนกำหนดนโยบาย (Strategic Planning) แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนโดยปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญ คือ นักเรียนอ้วน  นักเรียนสามารถจัดตั้งกลุ่มชมรม และพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การแก้ปัญหาอ้วน โดยการประยุกต์กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยท่ารำไทย เรียกว่า “แอโรบิครำไทย” และประยุกต์การใช้อุปกรณ์จากวัสดุเหลือใช้ “แอโรบิคดัมเบล” นักเรียนสามารถลดน้ำหนักลงได้ นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตในการเรียนรู้ สรุปในภาพรวมนักเรียนและบุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ส่งผลให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีสูงกว่าระดับประเทศ เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ทั้งด้านการศึกษาและสุขภาพที่ดีตลอดไป

รายงานโดย นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์

ทีมงานวัยเรียน นางอรพรรณ ภัคมนตรี น.ส.สาวนีย์ สะรุโณ นายวินัย ส้มแป้น และคลังสมอง นางปรีดา ภูชฎาภิรมย์ และทีม สสจ ชุมพร

ภาพสวยๆ  ..ทีมPR นายณัฐพงศ์ พันธุเสวี และน.ส.จุรีรัตน์ ถูกต้อง


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์