header

ประชุมเวทีระดับชาติ สุขภาวะทางเพศครั้งที่ 3 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน (30/1/2562)

วันที่ 28-30 มกราคม 2562 เข้าร่วมประชุมเวทีระดับชาติ สุขภาวะทางเพศครั้งที่ 3 การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม.

ในนามของผู้สื่อข่าว www.rsathai.org  ในนามตัวแทนภาคใต้ และ มี 1 คนของศูนย์อนามัยทั้ง 13 เขต

_การจัดงานของ สสส.จะมีรูปแบบที่ดี ทั้งในเชิงเนื้อหาสาระที่แลกเปลี่ยนของเครือข่ายที่ถูกคัดเลือกมาทั่วประเทศ และมีความครอบคลุมทุกกระทรวงตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และช่องทางการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ท้องไม่พร้อม แหล่งทุนสนับสนุน โครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว โดยผู้เกี่ยวข้องทุกกระทรวงตามบทบาทหน้าที่

_ในปัจจุบันจาก พ.ร.บ. และยุทธศาสตร์ชาติ 10 ปี 5 ยุทธศาสตร์ และมาตรา ที่มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่มาตร 5-10 จะแบ่งหน้าความรับผิดชอบชัดเจน กระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงแรกที่มีกฏกระทรวงออกมา มีผลบังคับใช้ประมาณเดือน เมษายน 2562 และของกระทรงอื่นๆ ก็ได้ผ่านกฤษฎีกาตีความแล้วและรอนายกรัฐมนตรีลงนาม

_สำหรับบทบาทหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขคือยุทธศาสตร์ที่ 3  ได้มีการคัดเลือกการดำเนินงานของคลินิกวัยรุ่น YFHS ของโรงพยาบาลกระบี่ และเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ของอำเภอเมืองกระบี่ และท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกสู่เวทีคือ อบต.นาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางสุจิตรา ป้านวัน รองปลัด อบต.__การจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นโรงพยาบาลกระบี่ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปที่มีความใส่ใจในทุกชีวิตแบบองค์รวมสำหรับวัยรุ่นและครอบครัว และภาคีเครือข่ายที่เหนียวแน่น สร้างช่องทางให้เด็กๆมีความไว้วางใจในบริการ มีการทำงานเชิงรับและเชิงรุก คิดว่าการพัฒนางานสู่คุณภาพโดยคำนึงถึงการเข้าถึงที่สะดวก หลายช่องทาง

และมีระบบการสื่อสารที่หลากหลาย 

#บอกได้ว่าเข้าถึงรากหญ้าทีมของเค้าจึงได้คำตอบ

วันที่ 29 มกราคม 2562 ว่าทำไมถึงได้มาเวทีระดับชาติสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 3 โดย สสส.จากเสียงปรบมือและคำชื่นชมของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ทั้งหลาย 

โดยการนำของพี่จี้ด ( นางอนงค์ ภูมชาติ ) รองนายแพทย์สาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพ // นายก่อเดช ยะลา สสอ.เมือง // นางสาววนิดา สืบตัน จาก รับผิดชอบกลุ่มวัยรุ่น สสอ.เมือง // ที่ปรึกษานายก เทศบาลตำบลกระบี่น้อย // นางคนางค์ ภูมิภมร ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น โรงพยาบาลกระบี่ // คุณครูยุทธวิธ ชูสวน ผู้จัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ // นางสาวดวงใจ แซ่อื้อ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ // นางสาวเกศสุดา เกษีสม ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น สสจ.กระบี่ และเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

#ขอขอบคุณทีมงาน BEV ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช https://www.youtube.com/watch?v=zgKi2TouRUE&feature=youtu.beสำหรับบทบาทที่ได้รับมอบหมายครั้งนี้เป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมงานกับครือข่าย RSA ข้อสังเกตุการทำงานจะมีการวางแผนชัดเจน มีการตรงต่อเวลา เนื้องานจะออกมาครบถ้วน และมีการสรุปผลการทำงาน และ จากหลากหลายเวทีสามารถสร้างช่องทางในการเรียนรู้มากขึ้น ทราบความก้าวหน้า และแนวทางการดำเนินงานจากกระทรวงที่เดี่ยวข้องรวมทั้ง NGO และข้อสังเกตุ บทบาทในกระทรวงของส่วนกลางเชิงนโยบายมีความครอบคลุม แต่เมื่อสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดโดยผ่านคณะอนุกรรมการจังหวัด ยังไม่สามารถสู่การปฏิบัติหรือเป้าหมายที่วางไว้ เช่นกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้วยข้อจำกัดที่หลากหลาย

__ส่วนช่องทางการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมยังต้องอาศัยเวลาในการเปิดใจปรับทัศนคติต่อเรื่องนี้อีก

แต่จากการร่วมเป็น Admin ของ เว็ปไซด์ การเข้าถึงและการขอคำปรึกษา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คิดว่าจะเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดกระบวนการเพื่อลดการตั้งครรภ์ ลดอัตราคลอด ลดภาวะแทรกซ้อนจาก Unsafe Abortion จากสถานการณ์ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มลดลง และการเข้าถึงมีมากขึ้นนางสายใจ โฆษิตกุลพร สรุป


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์