header

สุขภาพดีมีความสุข Happiness Health Literate School โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (31/1/2562)

วันที่ 31 มกราคม 2562 ศูนย์อนามัยที่ 11 โดย Cluster วัยเรียน พร้อมด้วย นางปรีดา ภูชฏาภิรมย์ ที่ปรึกษาภาคประชาชนเขตสุขพที่ 11 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมเสริมพลัง โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพดีมีความสุข Happiness Health Literate School โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 หมู่ 1 ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายแสนสุข ชัยสวัสดิ์ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย และนักเรียน ให้การต้อนรับ โดยมีแกนนำนักเรียนได้นำเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานความรอบรู้ด้านสุขภาพประเด็นต่างๆ ของโรงเรียน อาทิ กิจกรรมทางกายหน้าเสาธง การออกกำลังกาย การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สุขาน่าใช้ โรงอาหาร สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน กิจกรรมด้านทันตสุขภาพ การแปรงฟัน เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมการเรียนที่บูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระวิชา ในการสร้างเสริมองค์ความรู้และนำให้นักเรียน ไปปฏิบัติได้ ส่งผลให้นักเรียนมีสุขภาพดี มีความสุขภาพ/ข่าว PR_HPC11


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์