header

เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (31/1/2562)

นพ.พิทักษพล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 พร้อมด้วยคณะตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งจ.ระนองมีผลการดำเนินด้านโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 100 เป็น 1 เดียวในระดับเขตสุขภาพที่ 11 และภาคใต้ รวมทั้งเป็น 1 ใน 5 ของจังหวัดในระดับประเทศ และพบว่า จ.ระนองมีกระบวนการพัฒนาโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการและร่วมกันถอดบทเรียนทั้งผลของความสำเร็จและปัญหาร่วมกันพัฒนาไปพร้อมๆ กัน และโรงพยาบาลระนอง อ.เมือง ได้มีการขยายผลการดำเนินงานลงสู่ชุมชนอีกด้วย โดยกิจกรรมการเยี่ยมเสริมพลังจัดขึ้น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระนอง


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์