header

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับการเยี่ยมประเมินคลินิกการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น Youth Friendly Health Service (8/3/2562)

วันที่ 8 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับการเยี่ยมประเมินคลินิกการให้บริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น Youth Friendly Health Service นำโดยนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์หญิงวิทิตา แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม

ดร.สุวรรณา หล่อโลหการ (รก.) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ( ด้านส่งเสริมพัฒนา ) นางวัลภา จีนลอย หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตัวแทนแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

ทีมเยี่ยม นายแพทย์กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  กรมอนามัย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ที่ปรึกษาสำนัก อพ.

ตัวแทนจากสำนัก อพ. และกลุ่มงานวัยรุ่นจากศูนย์อนามัยที่ 11 นายธีรกานต์ เสถียร  หัวหน้ายุทธศาสตร์  และตัวแทน เครือข่าย RSA โรงพยาบาลทุ่งสง 

โรงพยาบาลได้ออกแบบระบบในการให้บริการวัยรุ่นและเยาวชนโดยกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ และการเชื่อมโยงงานที่ชัดเจน บุคลากรมีศักยภาพและความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน

เน้นการทำงานเชิงรับและเชิงรุก และการสือสารเพื่อการเข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง และเปิดการให้บริการ YFHS โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง เป็นรูปแบบที่ดีมากในการให้บริการเพื่อการเข้าถึงเปิดบริการวันจันทร์ _ วันเสาร์ เวลา 8:30-18:00 น.

ชื่นชมในการพัฒนาและขอขอบคุณบุคลากรทุกท่าน

 

นางสายใจ โฆษิตกุลพร // นางมยุรี บุญวรรณ // นางสาวปรียานุช มณีโชติ


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์