header

งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบองค์รวมในอำเภอ (13/3/2562)

วันที่ 13 มีนาคม 2562  ทีมผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น โรงพยาบาลหัวไทร  แผนกที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายดูแลสุขภาพวัยรุ่นอำเภอหัวไทร  นำโดยสาธารณสุขอำเภอหัวไทร  ปลัดณรงค์  และ ทีมจากเทศบาลตำบลเกาะเพชร  รพ.สต. คุณครูโรงเรียนเขาพังไกร  ตัวแทนนักเรียน  ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน  แกนนำวัยรุ่นในชุมชน  เทศบาบตำบลหัวไทร  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบองค์รวมในอำเภอ ภายใต้มาตรฐาน  คลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น  Youth Friendly Health Service  และเครือข่ายอำเภออนามัยเจริญพันธุ์  โรงพยาบาลหัวไทร  PCU  รพ.สต. 14 แห่ง และ สสอ.ร่วมกันจัดทำแผนบูรณาการงานการดูแลวัยรุ่นมีความครอบคลุม   ทั้ง อำเภอไปพร้อมกัน มีการเข้าถึงบริการ ทำงานเชิงรับและเชิงรุก   เครือข่าย อปท.ทุกแห่งร่วมดำเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ และโดยเฉพาะเทศบาลตำบลเกาะเพชร มีระบบการดูแลวัยรุ่นที่เชื่อมโยงบูรณาการกับภาคีทุกภาคส่วน ชุมชน ครอบครัวเข้ามาร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวัยรุ่น ศูนย์พัฒนาครอบครัว ยกระดับเป็น ศก.กต. และร่วมทำกิจกรรมเชิงบูรณาการทุกกลุ่มวัยเพื่อช่วยกันเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดี และคุณภาพชีวิตของวัยรุ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ทต.เกาะเพชร จะรองรับลูกที่เกิดจากมารดาวัยรุ่น  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และระบบการช่วยเหลือนักเรียน เช่นโรงเรียนเขาพังไกร โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ คุณครูมีทัศนคติที่ดีในเรื่องเหล่านี้ เปิดใจ รับฟัง เป็นเพื่อน ช่วยแก้ปัญหา มีระบบการส่งต่อ ตัวแทนสภาเด็กและแกนนำวัยรุ่น จะเป็นสื่อในการสื่อสารกับวัยรุ่น และสื่อสารให้เพื่อนๆเข้าถึงบริการ บุคลากรทุกคนมีจิตอาสาที่จะให้วัยรุ่นได้เข้าถึงและรับการช่วยเหลือ ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการทำงานมากๆ แนวโน้มในอัตราการคลอดมารดาวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลงจุดเด่นของพื้นที่ เมื่อพื้นที่ในตำบลไหนในอำเภอมีจุดเด่นก็จะมีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาไปด้วยกัน และ อำเภอเชียรใหญ่ โดยทีมวัยรุ่นโรงพยาบาล และ ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นสาธารณสุขเชียรใหญ่ก็มาช่วยพัฒนา เป็นพี่เลี้ยงขอขอบคุณเครือข่ายทุกคนทีมร่วมแลกเปลี่ยน ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 สุราษฎร์ธานี  สคร.11   ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช งา นวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่  รพ.เชียรใหญ่ รพ.ชะอวด       


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์