header

งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรฐาน Youth Friendly Health Service โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช (14/3/2562)

วันที่ 14 มีนาคม 2562 งานวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 11 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรฐาน Youth Friendly Health Service  การบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน  และเครือข่ายอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราชเครือข่ายที่ร่วมแลกเปลี่ยน  ประกอบด้วย  ผู้เกี่ยวข้องงานวัยรุ่นโรงพยาบาล นำโดย นายแพทย์กรีฑา  ห่อสุวรรณผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น นักสังคมสงเคราะห์ ดูแล งาน OSCC  งานเอดส์  ANC  ผู้ป่วยใน รพ.สต.  สสอ.  ปลัด อบต.ห้วยปริก  นักพัฒนาชุมชน อบต.ห้วยปริก  ครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนสุวรรณาราม ประธาน  อสม.อำเภอฉวาง  อสม. ครู กศน.ตำบลห้วยปริก และผู้สังเกตุการณ์โรงพยาบาลนาบอน  รวมทั้งหมดประมาณ 32 คนจุดเด่น    มีนโยบายที่มีความชัดเจน  ขับเคลื่อนในอำเภอ พชอ.และ พชต.ครอบคลุมทุกตำบล ทุก รพ.สต. และเกือบ     ทุกโรงเรียน  แกนนำชุมชน  ครอบครัว  มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง  มีระบบการสื่อสารข้อมูลสู่เครือข่าย      ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสถานการณ์ คลอดของมารดาวัยรุ่น  การตั้งครรภ์ซ้ำ  การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย  สารเสพติด  นักสูบหน้าใหม่  นักดื่มหน้าใหม่  รพ.สต.ร่วมกับเครือข่ายทำงานเชิงรุก  เดี่ยวกับวัยรุ่น  ครบในทุกมิติ มีระบบการส่งต่อ วัยรุ่น   จะเข้าถึงบริการของ รพ.สต.มาก  ส่วนใหญ่คือระบบการสื่อสาร ทาง  Line  Facebook  บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องเหล่านี้  การทำเชิงรับจะไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายมากเท่ากับการออกเชิงรุกไปสู่ชุมชน  สภาเด็กและเยาวชนมีบทบาท  ในการขับเคลื่อนงานทุกตำบล โดยการสนับสนุนงบจาก อปท.พมจ.ศูนย์พัฒนาครอบครัวจังหวัด บ้านพักเด็ก  มีแกนนำวัยรุ่น    ที่เป็นศิลปินหนังตะลุงเป็นผู้เชื่อมประสานสร้างความเข้าใจในเรื่องเพศ เรื่องเอดส์  อัตราการคลอดมีชีพมารดาอายุ        15-19 ปี มีแนวโน้มลดลง ไม่เกินเกณฑ์ อัตราการตั้งครรภ์ซ้ำมีแนวโน้มลดลง  อัตราการคุมกำเนิดกึ่งถาวร  คลอบคลุมร้อยละ 100 สำหรับประชากรวัยรุ่นของอำเภอที่มาคลอด  แต่เนื่องจากมีสูติแพทย์จะมี  Case มาคลอดจากต่างอำเภอมาก และอาจจะหลุดเรื่องการคุมกำเนิด มีบริการให้คำปรึกษาทางเลือกกรณีการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์สรุป   เครือข่าย ทำระบบเชิงรับและเชิงรุกเข้มแข็ง การเข้าถึง รพ.แม่ข่ายเฉพาะในรายที่มีปัญหา ที่ รพ.สต.ไม่สามารถดำเนินการได้ขอขอบคุณเครือข่ายอำเภอฉวางทุกท่าน ทีมแลกเปลี่ยน    ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช   สคร.11 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีฯ


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์