header

"สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี @มอแกน" (5/4/2562)

วันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย. 62 กลุ่มงานวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ 11  นครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมประชุมจัดทำกรอบการจัดนิทรรศการพร้อมกันลงพื้นที่ชุมชนชาวไทยใหม่ (ชุมชนมอแกน) เกาะสุรินทร์ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อเก็บกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 โดยสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการ "สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี" โดยศูนย์อนามัยที่ 11 จะนำเสนอในประเด็นของสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวมอแกน ทุกกลุ่มวัย กระบวนการดูแลสุขภาพ การศึกษา ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต และผลลัพธ์ทางสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการขับเคลื่อนของภาคีสุขภาพ ศสมช.มอแแกน รพ.สต.เกาะพระทอง สสอ.คุระบุรี และภาคีการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมอแกน โดย กศน.คุระบุรี ส่งเสริม ดูแล ช่วยเหลือชุมชนมอแกน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดี


Copyright 2016 Health Promotion Center 11 : Department of Health : Ministry of Public Health นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์